Etikettarkiv: El

Selektiv rivning av elinstallationer

Detta avsnitt innehåller demonteringsanvisningar och förslag till metodik vid  selektiv rivning av elledningar och tillhörande förläggningsmaterial, t ex kabelstegar, kabelrännor och bärskenor, belysningsarmaturer, elcentraler, kopplingsapparater, teletekniska anläggningar.

Särskilda risker vid rivning av elektriska installatoner

Allt arbete med elektriska installationer innebär säkerhetsrisker. Även sedan huvudströmmen brutits kan vissa komponenter såsom kondensatorer vara fortsatt strömförande. Demontering av elektriska installationer bör utföras av, eller under ansvar av, behörig elektriker,

Vid rivning och demontering av elektriska installationer är det ytterst viktigt att säkerställa att systemet är strömlöst.

 • Eltillförseln (huvudströmmen) skall vara är bruten och kontrollerad av behörig elektriker och skall inte, av misstag, kunna påföras under rivningsarbetets gång.
 • Vd behov utförs s k kortslutningar av en behörig elektrikers innan arbetet påbörjas.
 • Elförsörjning för maskiner och verktyg som används vid demonteringen skall ske via annan strömkälla.

Läs mer om Elsäkerhet
Läs mer om Arbetsmiljö vid selektiv rivning

Förberedelser

 1. Kontrollera förutsättningar för återvinning samt krav på
  rivningsmassors ”renhet” t ex från elrör och dosor, i samband
  med återanvändning.
 2. Planera demonteringsordningen.
 3. Strömförsörjning till byggnad alternativt till den enhet som
  skall demonteras bryts på ett säkert sätt.
 4. Lampor och lysrör som inte skall återanvändas tillsammans
  med armaturerna demonteras.

  • Lysrör och kvicksilverlampor är farligt avfall och skall hanteras
   särskilt varsamt.
  • Lysrören ställs på högkant i t ex tunna
   eller kartong.
  • Vissa kommuner eller företag kan tillhandahålla särskilda insamlingskärl för lysrör.
 5. Identifiering och utsättning av dolda elrör på väggar:
  • Med hjälp av särskild detektor när strömmen är påslagen.
  • Metalldetektor kan användas på icke armerade byggdelar även om strömmen är bruten.
Verktyg

Skruvmejslar, hammare, bräckjärn, sidavbitare, kabelsax, polygriptång, sladdlös skruvdragare m m.

Demontering

 • Armaturer som skall återanvändas skruvas loss medan
  övriga armaturer kan brytas loss, t ex med bräckjärn eller
  annat verktyg, om underlaget kräver.
 • Kondensatorer i lysrörsarmaturer skall demonteras, kortslutas och hanteras som farligt avfall.
 • Strömbrytare och eluttag skruvas loss. På de enheter som
  skall återanvändas åtdrages eller tejpas tillhörande
  skruvar fast.
 • Utanpåliggande elledningar dras loss för hand eller med
  hjälp av verktyg, t ex bräckjärn, polygriptång eller dylikt.
 • Infällda i elrör och ledningar skärs eller bilas upp så att de friläggs och kan demonteras manuellt.
  • Elkablar i plaströr dras därefter ut
  • Elkablar i metallrör kan lämnas kvar för skrotåtervinning.
  • Kvarvarande infällda elrör separeras ur rivningsmassorna när dessa eftersorteras för att kunna återvinnas.
 • Reservkraft och nödbelysning demonteras. Ackumulatorer
  hanteras som farligt avfall.
 • Huvud- och undercentraler demonteras med metod anpassad
  till underlaget. Reläer, kontaktorer, motorskydd, instrument
  m m som kan misstänkas innehålla kvicksilver, asbest,
  PVC eller annat riskmaterial separeras och hanteras som farligt avfall.
 • Övriga komponenter t ex:
  • Ledningar anslutna till fast installerade apparater,  maskiner
   och VS-installationer klipps bort.
  • Elektriska komponenter i utrustning som inte skall återanvändas
   separeras och kortsluts vid behov. Detta gäller speciellt kondensatorer i tvättmaskiner, oljebrännare, pumpar m m.

Materialhantering

Demonterade delar som skall återanvändas sorteras och samlas i separata kartonger för olika typer av enheter.

 • Fungerande ljuskällor kan återanvändas om man anser att de kan hanteras på ett rationellt och varsamt sätt. Exempelvis kan de sitta kvar i armaturerna som då också skall hanteras varsamt.
 • Inbyggda elinstallationer måste ofta demonteras och eftersorteras på mark då stomme rivits.
 • Om stommaterial som exempelvis betong och tegel lämnas till krossanläggning sorteras ev kvarvarande rester av elmaterial, plats och metaller  bort där – på maskinell väg.

Källsortering

Metaller sorteras i en fraktion för skrotåtervinning eller i
flera fraktioner enligt mottagarens anvisningar.

 • Komponenter och centralenheter ingående i teletekniska
  anläggningar samt annan elektronikskrot innehåller tungmetaller
  och bör i första hand lämnas till särskild elektronikåtervinning.
 • Elledningar lämnas i första hand till särskild kabelåtervinning.
 • Plastmaterial sorteras för förbränning eller deponi.
 • Farligt avfall såsom kvicksilver och PCB-innehållande material
  sorteras och samlas in som farligt avfall enligt anvisningar från mottagare inom kommunen som innehar särskilt tillstånd för insamling och transport.
 • Batterier och ackumulatorer lämnas till batteriinsamling eller till mottagare av farligt avfall.

Tips!

l samband med rivning av elinstallationer uppkommer ofta farligt avfall och annat riskmaterial t ex komponenter med
kvicksilver,  PCB-haltiga kondensatorer och kablar samt blyade ledningar och e/rör.

Potentiellt farliga ämnen eller riskmaterial bör hanteras som farligt avfall så länge inte motsatsen kan påvisas. På så sätt kan risken för kontaminering av rivningsmassorna och onödigt höga kostnader för omhändertagande undvikas.

Källor och länkar

Rivningshandboken (Boverket)
Arbetsmiljö vid selektiv rivning
Farliga ämnen
Elsäkerhet

.

Tillfällig el – Vad gäller konkret?

el iconPå Byggipedia finns generella råd kring elsäkerhet (under Arbetsmiljö). Dessa bygger på olika rekommendationer. information från maskinleverantörer, föreskrifter samt konkreta krav i äldre föreskrifter.

Denna information syftar enbart till att upplysa icke behörig personal om hur elanläggningen skall vara utförd samt vilka säkerhetskrav som är rekommenderade (alt skall gälla).

Behörig elektriker kan säkert sitt jobb

Behörighet krävs vid installation av temporär elanläggning, s k tillfällig el. Därför kan vi nog utgå ifrån att dessa behöriga elektriker känner till hur de skall följa gällande standarder.

Kunskap måste finnas hos alla på arbetsplatsen

Om alla skall förstå, respektera och kunna hantera byggarbetsplatsens el på ett säkert sätt bör all ha kunskap om principerna för tillfällig el.

Det är också viktigt att beakta att elsäkerheten även gäller andra personer än de som arbetar där, t ex kvarboende vid ROT-arbeten.

Sakkunnigt fackfolk bör stå bakom ett komplett underlag kring elsäkerhet på bygget!

Yrkesutbildningens kunskapsmål omfattar kunskap om elsäkerhet

Fortsätt läsa Tillfällig el – Vad gäller konkret?

Elsäkerhet – tillfällig el

Byggarbetsplatsens elsäkerhet

el iconNär starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 trädde i kraft ersatte dessa föreskrifterna för tillfälliga starkströmsanläggningar.

I syfte att ta reda på hur byggentreprenörer följer starkströmsföreskrifterna. Efter ett trettiotal tillsynsbesök på byggarbetsplatser under 2009 har har Elsäkerhetsverket dokumenterat elsäkerheten  i en rapport.
Fortsätt läsa Elsäkerhet – tillfällig el