Selektiv rivning av elinstallationer

Detta avsnitt innehåller demonteringsanvisningar och förslag till metodik vid  selektiv rivning av elledningar och tillhörande förläggningsmaterial, t ex kabelstegar, kabelrännor och bärskenor, belysningsarmaturer, elcentraler, kopplingsapparater, teletekniska anläggningar.

Särskilda risker vid rivning av elektriska installatoner

Allt arbete med elektriska installationer innebär säkerhetsrisker. Även sedan huvudströmmen brutits kan vissa komponenter såsom kondensatorer vara fortsatt strömförande. Demontering av elektriska installationer bör utföras av, eller under ansvar av, behörig elektriker,

Annonsplats

Vid rivning och demontering av elektriska installationer är det ytterst viktigt att säkerställa att systemet är strömlöst.

 • Eltillförseln (huvudströmmen) skall vara är bruten och kontrollerad av behörig elektriker och skall inte, av misstag, kunna påföras under rivningsarbetets gång.
 • Vd behov utförs s k kortslutningar av en behörig elektrikers innan arbetet påbörjas.
 • Elförsörjning för maskiner och verktyg som används vid demonteringen skall ske via annan strömkälla.

Läs mer om Elsäkerhet
Läs mer om Arbetsmiljö vid selektiv rivning

Förberedelser

 1. Kontrollera förutsättningar för återvinning samt krav på
  rivningsmassors ”renhet” t ex från elrör och dosor, i samband
  med återanvändning.
 2. Planera demonteringsordningen.
 3. Strömförsörjning till byggnad alternativt till den enhet som
  skall demonteras bryts på ett säkert sätt.
 4. Lampor och lysrör som inte skall återanvändas tillsammans
  med armaturerna demonteras.

  • Lysrör och kvicksilverlampor är farligt avfall och skall hanteras
   särskilt varsamt.
  • Lysrören ställs på högkant i t ex tunna
   eller kartong.
  • Vissa kommuner eller företag kan tillhandahålla särskilda insamlingskärl för lysrör.
 5. Identifiering och utsättning av dolda elrör på väggar:
  • Med hjälp av särskild detektor när strömmen är påslagen.
  • Metalldetektor kan användas på icke armerade byggdelar även om strömmen är bruten.
Verktyg

Skruvmejslar, hammare, bräckjärn, sidavbitare, kabelsax, polygriptång, sladdlös skruvdragare m m.

Demontering

 • Armaturer som skall återanvändas skruvas loss medan
  övriga armaturer kan brytas loss, t ex med bräckjärn eller
  annat verktyg, om underlaget kräver.
 • Kondensatorer i lysrörsarmaturer skall demonteras, kortslutas och hanteras som farligt avfall.
 • Strömbrytare och eluttag skruvas loss. På de enheter som
  skall återanvändas åtdrages eller tejpas tillhörande
  skruvar fast.
 • Utanpåliggande elledningar dras loss för hand eller med
  hjälp av verktyg, t ex bräckjärn, polygriptång eller dylikt.
 • Infällda i elrör och ledningar skärs eller bilas upp så att de friläggs och kan demonteras manuellt.
  • Elkablar i plaströr dras därefter ut
  • Elkablar i metallrör kan lämnas kvar för skrotåtervinning.
  • Kvarvarande infällda elrör separeras ur rivningsmassorna när dessa eftersorteras för att kunna återvinnas.
 • Reservkraft och nödbelysning demonteras. Ackumulatorer
  hanteras som farligt avfall.
 • Huvud- och undercentraler demonteras med metod anpassad
  till underlaget. Reläer, kontaktorer, motorskydd, instrument
  m m som kan misstänkas innehålla kvicksilver, asbest,
  PVC eller annat riskmaterial separeras och hanteras som farligt avfall.
 • Övriga komponenter t ex:
  • Ledningar anslutna till fast installerade apparater,  maskiner
   och VS-installationer klipps bort.
  • Elektriska komponenter i utrustning som inte skall återanvändas
   separeras och kortsluts vid behov. Detta gäller speciellt kondensatorer i tvättmaskiner, oljebrännare, pumpar m m.

Materialhantering

Annonsplats

Demonterade delar som skall återanvändas sorteras och samlas i separata kartonger för olika typer av enheter.

 • Fungerande ljuskällor kan återanvändas om man anser att de kan hanteras på ett rationellt och varsamt sätt. Exempelvis kan de sitta kvar i armaturerna som då också skall hanteras varsamt.
 • Inbyggda elinstallationer måste ofta demonteras och eftersorteras på mark då stomme rivits.
 • Om stommaterial som exempelvis betong och tegel lämnas till krossanläggning sorteras ev kvarvarande rester av elmaterial, plats och metaller  bort där – på maskinell väg.

Källsortering

Metaller sorteras i en fraktion för skrotåtervinning eller i
flera fraktioner enligt mottagarens anvisningar.

 • Komponenter och centralenheter ingående i teletekniska
  anläggningar samt annan elektronikskrot innehåller tungmetaller
  och bör i första hand lämnas till särskild elektronikåtervinning.
 • Elledningar lämnas i första hand till särskild kabelåtervinning.
 • Plastmaterial sorteras för förbränning eller deponi.
 • Farligt avfall såsom kvicksilver och PCB-innehållande material
  sorteras och samlas in som farligt avfall enligt anvisningar från mottagare inom kommunen som innehar särskilt tillstånd för insamling och transport.
 • Batterier och ackumulatorer lämnas till batteriinsamling eller till mottagare av farligt avfall.

Tips!

l samband med rivning av elinstallationer uppkommer ofta farligt avfall och annat riskmaterial t ex komponenter med
kvicksilver,  PCB-haltiga kondensatorer och kablar samt blyade ledningar och e/rör.

Potentiellt farliga ämnen eller riskmaterial bör hanteras som farligt avfall så länge inte motsatsen kan påvisas. På så sätt kan risken för kontaminering av rivningsmassorna och onödigt höga kostnader för omhändertagande undvikas.

Annonsplats

Källor och länkar

Rivningshandboken (Boverket)
Arbetsmiljö vid selektiv rivning
Farliga ämnen
Elsäkerhet

.

Annonsplats