Ett väldimensionerat och korrekt installerat ventilationssystem skall ge en hälsosam inomhusluft – fri från drag och onödiga värmeförluster.

Kvalitetsparametrar för inomhusluft

Genom att mäta luftomsättningen och hur effektivt inomhusluften byts ut och ersätta med ny frisk luft får man ett mått och ett värde som beskriver luftkvaliteten.

Annonsplats

Mätning av luftens koldioxidhalt framförallt i utrymmen där många personer vistas (t ex i ett klassrum) är ett annat sätt att ta reda på om ventilationen är tillräcklig.

Ventilationsprinciper

För att få en ren, frisk och sund inomhusluft måste det finnas någon form av ventilation i en byggnad. Ventilationen kan vara naturlig (självdrag) eller mekanisk – eller en kombination av dessa.

För fanns naturlig ventilation i bostäder genom att byggnader var otäta, genom tilluftsöppningar i fasad och genom att s k skorstensverkan.

  • Uppvärmd inomhusluft steg upp mot den kallare luften genom skorstenen vilket samtidigt medförde att ny frisk luft sögs in genom öppningar eller otätheter i fasaden.
  • Denna naturliga ventilationsprincip kallas självdragsprincipen.

Idag byggs husen tätare och med genomtänka ventilationslösningar för att uppfylla de stränga kraven på luftkvalitet i byggnader. Avancerade ventilationslösningar bygger på kunskap om luftens rörelser, konvektion och temperaturskillnader.

  • Idag används  ofta någon form av mekanisk ventilation. I bostäder innebär det att frånluftsfläktar använd t ex i kök och badrum.
  • Placering av till- och frånluftsdon, samt fläktar är en del i projekteringen. Tilluftsventiler kan sitta på fönsterramen eller i väggen bakom radiatorerna.

Luftflöden

Tilluft

Tilluft, dvs den luft som kommer in utifrån, tillförs ofta via ventilöppningar i fönster eller fasad. Dessa ventiler brukar vara enkelt reglerbara och kan öppnas respektive stängas av den som bor i huset eller lägenheten.
Det förekommer också mekaniska tilluftssystem där den nya tilluften sugs in centralt och fördelas mellan lägenheter och rum via tilluftskanaler och strategiskt placerade tilluftsventiler (tilluftsdon).

Frånluft

Frånluft i nya hus och lägenheter transporteras ofta ut mekaniskt,med hjälp av fläktar, via frånluft i badrum och/eller köksfläkten.

Återluft

Återluft är luft som återförs via ventilationssystemet in i rummet eller byggnaden. Anledning till att ventilationssystem med återluftsprincipen används har varit för att spara energi.

Återluften är ju redan uppvärmd till skillnad från den tilluft som hämtas från utomhusluften. Problem med återluft har varit att denna luft är den inte brukar bli lika ”frisk” som den luft som tas i utifrån.

Värmeväxling

Idag är det vanligt att man, istället för att skicka den uppvärmda men utventilerade luften tillbaka in i byggnaden igen, installerar en värmeväxlare som tar tillvara på en del av den värme som finns i frånluften – innan den släpps ut. Värmen kan användas för att värma upp tilluften.

Konvektion

Luftens rörelse i och mellan olika rum eller utifrån och in är mycket beroende av temperaturskillnader och skillnader i lufttryck. Hemligheten ligger bl a i olika luftmassors skillnad i densitet och mediets ständiga strävan efter jämvikt, t ex temperaturjämvikt.

Principen för konvektion – kortfattat:
  • Temperaturskillnad mellan luftmassor – konvektion innebär att luften eftersträvas utjämning av temperaturskillnader. Varm luft dras till kallare luft och till kallare materialytor.
  • Tryckskillnader mellan luft, t ex på olika höjd –luften eftersträvar också utjämning av tryckskillnader. Skillnader i lufttryck kan beskrivas som undertryck respektive övertryck, t ex:
    • Mekanisk frånluftsventilation med hjälp av fläktar bygger på att när luften sugs ut skapas ett undertryck i huset i förhållande till lufttrycket utomhusluften. Då sugs utomhusluft in genom ventiler eller otätheter i fasaden.
    • På samma sätt skapar hård vid på en sida av huset ett övertryck medan det råder ett undertryck i luften på andra sidan (läsidan) av huset.

Relaterat:

Om ventilationskrav och -system

Arkitektoniskt perspektiv på värme och ventilation

Annonsplats