Bygg- och anläggningsbranschen är en stor och  komplex bransch som ingår i samhällsbyggnadssektorn.


Samhällsbyggande omfattar bl.a.

  • verksamheter inom  övergripande planering av boende, näringsliv, infrastruktur samt naturmiljö och rekreation.
  • verksamheter inom byggande och förvaltning av byggnader, anläggningar samt fysiska miljöer

Samtliga aktörer och intressenter inom bygg- och anläggningsbranschen bidrar att branschen och byggprocessen skall fungera och generera så bra resultat som möjligt. Resultaten kan mätas i löner, vinster och aktieutdelningar som verksamheterna genererar. Resultatet av branschens verksamheter kan också definieras i form av kundvärde och andra samhällsvinster.

Bygg- och anläggningsbranschens struktur

Branschen består av statliga företag som ofta handlar upp arbeten av privata aktörer.

Privata aktörer i branschen är dels större företag som ägs av flera olika aktieägare dels många småföretag som ägs av enskilda personer, ofta samma person som driver företaget och ansvara för verksamheten.

De mindre företagen arbetar ofta som underentreprenörer åt något större företag eller direkt åt privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar etc.

I byggprojekt arbetar flera underentreprenörer inom olika specialistområden. Dessa arbeten planeras och samordnas av beställaren/huvudentreprenören.

Den tekniska utvecklingen

Utvecklingen av nya produktionsmetoder pågår hela tiden. Det ställer också krav på de olika specialistföretagen och kompetensen hos deras personal. Det ställer också krav på kompetens hos beställare och projektsamordnare bl.a. på kommunikation.

Till viss del är leverantörerna i branschens om driver utvecklingen som omfattar både enskilda material, färdiga byggdelar och maskinella utrustning. Även branschstandarder och riktlinjer ställer krav på utförarens specialkompetens.

Underentreprenörer handlas ofta upp i konkurrens där det är viktigt att beställaren också väger in kompetens och inte enbart lägsta pris. Beställaren eller kunden riskerar annars att råka ut för kostnader för att göra om arbetet längre fram om den som gjort jobbet inte gjort det bra

Specialbranscher inom samhällsbyggnadssektorn

Bygg- och anläggningsbranschen består av flera olika kompetenser och specialområden som samordnas för att skapa en produkt, t ex ett färdigt hus.

Yrken och karriär – samhällsbyggnad

Flera äv dessa specialistföretag är organiserade genom medlemskap i branschföreningar som stöttar dem med bl.a. utbildningar så att de kan vara ledande inom sina områden.

Det viktiga är att också beställarna prioriterar att anlita företag som investerar i kompetent personal och inarbetade rutiner för kvalitet, egenkontroll och arbetsmiljö.


Byggsektorns aktörer & intressenter

Den svenska byggsektorn består av: Byggindustrin, dvs bygg- och anläggningsföretagen Fastighetsbolag/-förvaltning Arkitektkontor Tekniska konsultbyråer Byggmaterialindustrierna ...
Läs Mer

Arbetsmarknadens parter

Byggbranschens parter består bland annat av nedanstående arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Vartannat år ingår parterna förhandlingar om löner och andra villkor ...
Läs Mer

Stridsåtgärder och medling inom avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen  bedrivs varje år mellan byggbranschen parter, dvs  arbetsgivarna och  de fackliga förbunden (arbetstagarorganisationerna) Parterna i byggbranschen är bl a ...
Läs Mer

Arbetslagstiftningen och försäkringar

Inom arbetslagstiftningen regleras olika anställningsformer samt rättigheter och skyldigheter för både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetslagstiftningen Exempel på frågor som arbetslagstiftningen ...
Läs Mer

Sök arbete eller lärlingsplats vid ett seriöst företag där du får utveckla din spetskompetens inom ett kvalificerat yrke. Kontakta en seriös branschorganisation: Våra samarbetspartners