Tillfällig el – Vad gäller konkret?

el iconPå Byggipedia finns generella råd kring elsäkerhet (under Arbetsmiljö). Dessa bygger på olika rekommendationer. information från maskinleverantörer, föreskrifter samt konkreta krav i äldre föreskrifter.

Denna information syftar enbart till att upplysa icke behörig personal om hur elanläggningen skall vara utförd samt vilka säkerhetskrav som är rekommenderade (alt skall gälla).

Annonsplats

Behörig elektriker kan säkert sitt jobb

Behörighet krävs vid installation av temporär elanläggning, s k tillfällig el. Därför kan vi nog utgå ifrån att dessa behöriga elektriker känner till hur de skall följa gällande standarder.

Kunskap måste finnas hos alla på arbetsplatsen

Om alla skall förstå, respektera och kunna hantera byggarbetsplatsens el på ett säkert sätt bör all ha kunskap om principerna för tillfällig el.

Det är också viktigt att beakta att elsäkerheten även gäller andra personer än de som arbetar där, t ex kvarboende vid ROT-arbeten.

Sakkunnigt fackfolk bör stå bakom ett komplett underlag kring elsäkerhet på bygget!

Yrkesutbildningens kunskapsmål omfattar kunskap om elsäkerhet

Annonsplats

Kunskap i elsäkehet står med i kursmålen för yrkesutbuildningen. Men kunskapsunderlagen är begränsade. Detta bästa vi kunnat uppbringa och som är tillgängligt för alla är följande från  Gävle Energi

Viktig information om hyrskåp. Tillfällig el. (Gävle Energi)

Byggipedia har starkt begränsade resurser men har efter förmåga sammanställt en del på egen hand. Se det som ett utkast… Eller en provokation!

Byggipedia undrar:

  • Går det att tillämpa detaljerade föreskrifter ur äldre förordningar kring elsäkehet – utan att bryta mot den nya Svensk standard?
  • Kommertillförlitliga och konkreta krav eller rekommendationer att tas fram?

Exempel på starkströmsföreskrifter

Utdrag om elsäkerhet ur äldre förordning:

704 BYGG- OCH RIVNINGSPLATSER (ELSÄK FS 1999-5)

Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet Elsäkerhetsverket ESV utfärdar föreskrifter och allmänna råd kring utformning av elinstallationer och säkerhet.

Annonsplats

Byggipedia har tidigare varit i kontakt och efterfrågat konkreta lättillgängliga allmänna råd baserat på gällande föreskrifter och aktuell standard.

Källor och länkar

Starkströmsföreskrifterna ELSÄK FS 1999-5
Starkströmsföreskrifterna ELSÄK FS 2008-1
Viktig information om hyrskåp. Tillfällig el. (Gävle Energi)
Starkströmsförordning (2009:22)
Elsäkerhet (Byggipedia)

Annonsplats