Kategoriarkiv: Gästartikel

Superhjälmen har nått byggbranschen

Artikelförfattare:

Daniel Pernikliski, STIB.
Daniel Pernikliski, STIB.

Daniel Pernikliski arbetar för  STIB med kommunikation och utbildning.

Artikel publicerad: 29 januari 2020

I somras lanserades bygghjälmen som reducerar kraften vid sneda islag bättre än traditionella hjälmar.

Hemligheten vilar på en uppfinning som heter MIPS, vilken kan minska risken för skador i hjärnan.

MIPS, Multi-Directional Impact Protection System, grundar sig på över 20 år av forskning på Karolinska och KTH.

MIPS är en insats i hjälmen, ett glidskikt, som gör att huvudet kan rotera vid ett snett tillslag. På så sätt omfördelas energin och risken för hjärnskador reduceras.

Traditionella hjälmar är främst konstruerade för kraften i raka islag, vilket sällan inträffar i verkligheten. Fortsätt läsa Superhjälmen har nått byggbranschen

BIM i praktiken

Artikelförfattare:

Michael Thydell, BIM-strateg, digitaliseringskonsult bygg och fastighet

Michael Thydell har bakgrund inom arkitektur och datorteknik på KTH och flera års erfarenhet av digitalisering av organisationer, bland annat inom bygg- och fastighetsindustrin.

Med  sin expertis inom digitalisering och praktiskt tillämpad BIM är Michael Thydell  också en flitigt anlitad skribent och föreläsare.

Michael Thydell på: Linkedin.

BIM är ett koncept som beskriver hur man genom digitalisering hanterar all information som cirkulerar genom en byggnads hela livslängd.

Centralt för BIM är att återanvända information som skapas och inte ”kasta” information genom processerna.

Genom att återanvända information kan man även skapa ett ekonomiskt värde på informationen och öka kvalitet och förståelse inom bygg- och fastighetsprocesserna.

BIM är alltså inte ett specifikt program, utan beskriver snarare hur man använder olika program.

Denna artikel visar exempel på hur BIM-modeller kan se ut och vilken typ av data som kan kopplas till de olika delarna i modellen. Fortsätt läsa BIM i praktiken

En bostadspolitik anpassad till verkligheten

Artikelförfattare:

Björn Wellhagen, VD, Märklarsamfundet. Mars 2019

Björn Wellhagen har tidigare varit näringspolitisk chef samt bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier (nuvarande Byggföretagen).

Artikel publicerad: 14 mars 2019

En del av den bostadskris som Sverige befinner sig i just nu beror på att det befintliga beståndet inte används tillräckligt effektivt. Många bor idag inte optimalt utifrån sin livssituation.

En ökad rörlighet skulle underlätta för fler att förbättra sin boendesituation. Detta skulle gynna såväl individer som samhället i stort.

Genom en flytt skapas rörlighet och människor kan ta ett arbete på annan ort, utbilda sig eller komma nära kärleken.

Oavsett syftet med en flytt så ger den i sin tur möjlighet för andra människor att även de kan genomföra något de längtat efter. Detta  genom att flyttkedjor skapas när en bostad blir ledig.

Fortsätt läsa En bostadspolitik anpassad till verkligheten

Fri hyressättning vid nyproduktion?

Är lösningen för en dysfunktionell bostadsmarknad – fri hyressättning vid nyproduktion?

Artikelförfattare:

Lennart Welin, Arkitekt SAR MSA. Mars 2019

Lennart har drygt 50 års erfarenhet av branschen både i Sverige och internationellt. Lennart har även arbetat med forskning och föreläsningar vid arkitekt- och ingenjörs-utbildningarna inom LTH samt gett ut en bok.

De slutsatser som kan dras av nationalekonomiska antaganden är att om marknadshyror eller flexibla hyror införs så utnyttjas bostäderna bättre och både rörligheten på bostadsmarknaden och byggandet av hyresrätter kommer att öka.

Den bostadsbrist som förekommer i den bostadspolitiska diskussionen tycks begränsad till det hyresreglerade beståndet som i allt väsentligt försvinna om hyressättningen blev fri.

Den bostadskö som avses antas  huvudsakligen vara en kö av personer som önskar komma in i de hyreslägenheter som har bruksvärdeshyror under marknadshyra.

Är hyresavreglering – ett nationalekonomiskt hypoteksbygge?

Hyresavreglering förefaller i mångt och mycket vara ett nationalekonomiskt hypoteksbygge inte minst för att det finns dåligt med empiriskt stöd för påståendet.

I rapporter från bl.a. London School of Economics ( (C. Whitehead, 2012) belyses utvecklingen i elva olika västeuropeiska länder efter avreglering. Tvärtemot vad många väntat sig minskade den privata hyressektorn i storlek eller förblev oförändrad.

I en FN-rapport (R.Rolnik 2013) konstateras likaledes att en avskaffad hyresreglering sällan har inneburit ökade investeringar i hyresmarknaden, tvärtom så har marknaden i regel försvagats.

Detta påvisas också i examensarbeten från KTH som vid undersökning av avregleringens effekter i Finland, Norge, Spanien och Storbritannien heller inte kom fram till ökat byggande av hyresrätter.

Bruksvärdessystemets egentliga syfte

Bruksvärdessystemet, som ofta ges skulden för bostadsbristen, infördes 1968 och handlar om hur en eventuell rättslig prövning av en hyrestvist skall gå till.

Bruksvärdessystemet kom till för att, vid hyresregleringens avskaffande, skydda den enskildes besittningsrätt men hade också som syfte att göra det möjligt att övergå till en marknadsmässig utveckling av hyrorna.

  • För att bedöma hyrans skälighet ska hyreskraven för bostaden ifråga jämföras med hyran för bruksvärdesmässigt likvärdiga bostäder.
  • Dock förutsattes att allmännyttans – vid tidpunkten – självkostnadsbestämda hyror – skulle bli vägledande och därmed fungera styrande och återhållande på den allmänna hyresnivån.

Bruksvärdessystemets främsta syfte var alltså inte att dämpa hyresutvecklingen utan att trygga besittningsrätten.  Sedan 1996 har bostadspriserna ökat dubbelt så snabbt som inkomsterna.

Boendekostnaderna ökar mer än KPI

Sett över hela bostadsbeståndet utgör boendekostnadens andel av disponibel inkomst ca 24 procent, det kan tyckas vara en rimlig nivå men den besvärande faktorn är kostnadsnivån för den nyproducerade bostaden som ”slukar” mellan 49 och 70 procent av den disponibla medelinkomsten.

Hade nyproduktionspriser och hyresnivåer följt konsumentprisindex (KPI) med basår 1992 – efter skattereformen som höjde boendekostnaderna med ca 30 procent – så borde snitthyran per år för 3 rum o kök idag varit ca 83 000 kronor istället för den aktuella drygt 120 000 kronor.

Hur dagens nyproduktionshyror är möjliga med tanke på att Sverige tillämpat ett system som varit avsett att skydda hyresgästerna mot orimliga hyresökningar är svårt att förstå.

Konsumenten har ingen central roll

Ansvaret för bostadsmarknadens utveckling har förskjutits från tidigare samhällspolitiskt drivna program till de enskilda bostadsföretagen och hushållen.

Alla ska ges förutsättningar att leva i bostäder till rimliga kostnader må vara ett politiskt mål med få motsägelser, men förutsättningarna för att driva bostadspolitik är mycket begränsad när man avvecklat styrmedlen och låtit – som idag – bostäder bli varor och tjänster som tillhandahålles av marknaden och till marknadens egenintresse.

Den svenska hyresmarknaden kännetecknas idag av att konsumenterna inte har någon central roll då stora delar av marknaden sköts via ombud – politiker, myndigheter och byggherrar –  på så sätt har kostnadstrycket på producenten hållits tillbaka.

Bostadsbranschen har traditionellt skilt sig markant från andra branscher genom sina många ombud, sin fokusering på producenten och den svaga rollen för konsumenten.

Nytänk och innovationer behövs

Då och då har det gjorts jämförelser mellan bilindustrin och byggsektorn för att påvisa hur innovationer, produktivitet och därmed kostnadsoptimering för kunderna varit i fokus inom bilindustrin men inte inom bostadsbyggandet.

Det är en sanning med viss modifikation eftersom bilindustrin är hänvisade till en konkurrensutsatt marknad med 30 procents överkapacitet och tillika med massiva statliga subventioner.

En intressant faktor med bilindustrin är dock att bilars basfunktion är likartad med gemensam plattform medan slutprodukten ofta är individanpassad efter önskemål och ekonomiska möjligheter, en individuell prissättning som också skulle kunna göras inom bostadssektorn.

Det är viktigt att medge och skapa möjligheter för experimentsyfte, en alltför snäv tolkning av regelverket riskerar att motverka nytänkande och innovationer. Det krävs ett målmedvetet engagemang och motivation för att ta sig över trösklarna.

Bostadsutbudet matchar inte behoven

Det finns dålig matchning mellan bostäder och behov, eftersom det saknas insikter om vad som behöver byggas.  Boendebehoven förändras av varierande anledningar över tiden, därför måste bostadsutbudet anpassas så att bostadskonsumenterna får möjlighet att tillgodose sina behov.

De bostadspolitiska visionerna skall utgå ifrån föreställningen om andras behov framför de egna och även om intentionerna varit goda har de negativa effekterna i många fall blivit mycket allvarliga eftersom lösningsförslagen ofta domineras av ideologi och förenklingar.

Fokus på medlen istället för på målen

I takt med att bostadsefterfrågan har ökat har den befintliga bostadsstocken använts allt sämre, vilket reducerat det verkliga bostadsutbudet.

Den bostadspolitiska debattens styrmedel handlar ofta om medlen och inte målen, därför blockeras många förslag till lösningar med inlåsningseffekter som medför att obalansen mellan utbud och efterfrågan resulterar i ständigt ökande priser och rekordhöga boendekostnader och den av politiker omhuldade ”billiga” bostaden blir omöjlig att nå.

Ideologiska skygglappar bidrar till problemen

Bostadskrisen kräver att regering och riksdag samlas till breda lösningar.

  • Eftersom medvetenheten om problemen finns så ligger det nära till hands att undra om det är viljan och/eller förmågan som saknas.
  • Med ideologiska skygglappar riskeras bara att man målar in sig ett hörn och bli problemet istället för lösningen.

Bostadsmarknadens problem är en strukturell utmaning som kräver en konstruktiv lösning för att skapa ett effektivare bostadsbyggande.

Referenser bl a:

”The Private Rented Sector in the New Century” Christine Whitehead m. fl, School of economics 2012.
”Right to adequate housing” Raquel Rolnik, FN-rapport 2013.

Av samma artikelförfattare:

Strukturella hinder för god boendekvalitet till rimliga kostnader (2011, medförfattare Mats Perssom MAU)

Författarens boktips:

BIM i undervisningen

Artikelförfattare:Lars Tullstedt
Lars Tullstedt
Byggföretagen – Expert
Kompetensförsörjning

Artikel publicerad: 30 januari 2017

En modern byggbransch behöver en kompetensförsörjning anpassad till dagens förutsättningar. Det krävs kunskap om moderna produktionsmetoder, kommunikation och projektstyrning samt tillämpning av olika hjälpmedel, inte minst datorstöd.

BIM är ett verktyg som kan effektivisera och säkra byggprocessen och kvaliteten i byggandet. Begreppet omfattar olika programvaror som tillämpas efter behov och förutsättningar i enskilda projekt.

För att uppnå mesta möjliga nytta med hjälp av BIM krävs god kunskap, planering och samordning samt kompetens att använda informationen i byggandets alla skeden.

Fortsätt läsa BIM i undervisningen