På byggarbetsplatser utförs många transporter av material, maskiner och personer.

Vanligt är att det är nya material som skall transporteras in i byggnader medan rivningsmaterial, avfall och borrkärnor från håltagning är exempel på sådant som transporteras ut.

Annonsplats

Vertikala transporter är de som genomförs via hissar, liftar eller kranar.

Lyft med kran

Säkra lyft handlar om att koppla lasten säkert och att genomföra lyftet på ett kontrollerat sätt. Det krävs kunskap om redskapen, lyftvinklar, kontroller, viktfördelning samt om föreskrifter och kommunikation mellan signalman och kranförare.

Krav på säker hantering av last är samma oavsett vad som skall lyftas. Däremot kan koppling av last se lite annorlunda ut.

Dimensionering av kran

Vilken typ av kran och storlek som är lämplig beror på projektets och arbetsplatsens förutsättningar. Faktorer som påverkar kan vara arbetsplatsens storlek, höjden på byggnaden och om det kommer att utföras många lyft eller enbart enstaka.

 • Vissa byggarbetsplatser använder en elle flera stationära (fasta) tornkranar placerade på arbetsplatsen så att lyftarmen når runt där den behöver kunna lyfta gods.
 • Andra byggarbetsplatser har mer nytta av en mobilkran som kan beställas de dagar något skall lyftas och som kan flyttas och ställas upp på olika ställen.

Kranföretagen kan hjälpa till att välja rätt kran för olika arbeten och typer av projekt. Lathundar, tabeller och kalkyleringsprogram finns ibland på kranleverantörernas hemsidor.

Dimensionering av kran. Bild: Kynningsrud

Viktigt vid lyft med kran:

 • Planera arbetet tillsammans med kranföraren så att ni är överens om varje steg i lyftarbetet samt om hur kommunikation via handsignaler som skall ske.
 • Kontrollera lyftredskapets märkning!
 • Block som skall lyftas med kran måste kopplas fast på ett säkert sätt och med hjälp av lyftredskap anpassade för den aktuella vikten.
 • Om flera kopplingspunkter används – se till att lyftvinkeln inte blir för stor.
 • Använd alltid mellanlägg  vid skarpa hörn för att inte slita ut lina.
 • Kontrollera linorna noga  och använda aldrig stållina som visar tecken på slitage, formförändring eller rostangrepp.
 • Inga människor får befinna sig under blocket som lyfts.
 • Om kranföraren befinner sig t ex i förarhytt måste de som har ansvar för lyftet från marken kunna signalera till kranföraren för att hjälpa denne att navigera lasten i luften.

Kranföraren

Kranföraren är utbildad och vet hur lasten skall kopplas på ett säkert sätt samt hur lyftet skall utföras.

 • Kranföraren är ansvarig för säkerheten vid lyft och beslutar om och hur lyften kan genomföras.
 • Vid hög vindhastighet avgör kranföraren om lyft kan utföras överhuvudtaget.
 • Den som kopplar lasten och kommunicerar med kranföraren (signalmannen) har en viktig roll om lyftarbetet skall fungera säkert.

Viktiga handsignaler

Signalschemat visar handtecken som används för att från marken dirigera kranföraren. Det skall finnas uppsatt på bygget så att alla kan se det.

Exempel på handsignaler. Bild: Kynningsrud
Exempel på handsignaler. Bild: Kynningsrud Nordic Crane

Handsignaler vid lyft måste alla på ett bygge känna till även om kommunikationen mellan de som arbetar med lyftet sker via kommunikationsradio. Signalerna är internationella och standardiserade.

Viktiga handsignaler för ”stopp” och ”hastigt stopp”:

Bild: Kynningsrud Nordic Crane

Märkning av lyftredskap

Kontrollera och följ märkning av redskapen som bl a anger lyftvinkel.

Märkning av lyftredskap. Bild: Certex
Märkning av lyftredskap. Bild: Certex

Lyftvinkels betydelse

Lyftvinkel. Bild: Koppla rätt Lyfta Säkert
Bild: Koppla rätt Lyfta Säkert

Ju fler kopplingspunkter desto högre lyftkapacitet under förutsättning att den sk lyftvinkeln är oförändrad.

Ju mindre lyftvinkel är desto högre vikt kan lyftas.

Ju längre kätting eller vajer desto högre upp kommer sammankopplingspunkten och desto mindre blir lyftvinklarna

2-parts, 3-parts och 4-partslyft (Bilder: Certex):

      

Alla vajrar skall ha samma längd.
 • Snarning reducerar maxlasten med 20%.
 • Max lyftvinkel vid  snarning är ß = 60 grader
Exempel på lyftvinkelns påverkan av max lyftkraft:


Utdrag ur skriften Koppla rätt Lyfta säkert:
Lastkoppling och säkra lyft
Källa: Koppla rätt Lyfta säkert

Checklista – Säkra lyft

Beräkna blockets eller kärnans vikt.

Kontrollera redskapen:
 • Lyftredskapens märkning och maximalt tillåten last.
 • Att linor och stroppar noga så är hela och inte visar tecken på slitage, formförändring eller rostangrepp!
Koppla lasten:
 • Använd om möjligt flera kopplingspunkter.
 • Undvik stora lyftvinklar genom att använda så långa vajrar som möjligt.
 • Använd mellanlägg vid skarpa hörn.

Kontrollera att området är avspärrat och att inga personer befinner sig under lyftområdet.

Utför lyft:
 1. Börja med ett långsamt lyft och stanna en liten bit ovanför underlaget.
 2. Innan lyftet fortsätter kontrolleras följande:
  • Att vikten för maxlast inte överskrids.
  • Att lasten är säkrad och inte riskerar att glida eller dylikt.
 3. Om allt är OK kan lyftet fortsätta.

AFS 2006:06Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Exempel på föreskrifter kring lyft och lyftredskap:
 • En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning
 • Ett lyftredskap skall väljas med hänsyn till:
  1. den last som skall hanteras,
  2. vilka grippunkter eller lyftöglor som skall användas,
  3. rådande väderleksförhållanden och
  4. hur stroppningen eller slingningen utförs.
 • En last skall vara säkrad så att den vid lyft eller förflyttning inte kan röra sig oavsiktligt
 • En fritt hängande last får normalt inte lämnas utan övervakning.

Minikranslyft vid bygg- och rivningsarbete

Annonsplats