En säker arbetsplats - byggskylt
BILD: Byggipedia

Arbetsmiljön på en byggarbetsplats handlar om allt från trivsel och kamratskap till skydd mot ohälsa och olycksfall. Samma lagar och regler gäller för byggarbetsplatser som för alla andra arbetsplatser.

Arbetsgivaren har ett övergripande ansvar för säkerheten medan arbetstagaren har ansvar att följa och respektera rutiner, göra riskbedömningar mm.

Annonsplats

Kunskap om riskerna är viktig för att kunna skydda sig.

Riskerna förebyggs genom:

  • planering och uppföljning av säkerheten
  • ledarskap och information
  • skyddsåtgärder på arbetsplatsen
  • personlig skyddsutrustning

Alla ansvara för att tillämpa och respektera reglerna som gäller för arbetsplatsen.

Annonsplats

Arbetsmiljörutiner och ansvar

Arbetsplatsolyckor – orsaker och verkan

När en olycka eller ett tillbud sker beror det ofta på samverkan mellan olika faktorer. Eftersom varje enskild faktor - ...
Läs Mer

Preventivt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Arbetsgivarens ansvar innebär till stor del preventivt arbete och att tillse ...
Läs Mer

Tillbudsrapportering

Tillbud och inträffade olyckor rapporteras till arbetsledare eller skyddsombud alt. BAS-U. Rutiner för rapportering bör klargöras innan arbetet påbörjas, t.ex ...
Läs Mer

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljöorganisation, roller och ansvar I arbetsmiljöorganisationen för ett byggprojekt finns ett olika aktörer med olika ansvarsområden bl a: Byggherren/beställaren Entreprenören/uppdragstagaren ...
Läs Mer

Lagar och regler kring brandskydd

Regler kring brandskydd På en byggarbetsplats förekommer hantering av brandfarliga ...
Läs Mer

Brandskydd på byggarbetsplatsen

Förebyggande brandskyddsarbete Varje arbetsplats har sina unika förutsättningar och kräver ...
Läs Mer

Byggarbetsplatsens elsäkerhet

Tillfällig el När starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 trädde i kraft ersatte ...
Läs Mer

Ställningssäkerhet

Funktionella och säkra byggnadsställningar är A och O för ett ...
Läs Mer

Källor:

Prevent
Galaxen
Trafikverket
Arbetsmiljöverket

Annonsplats