En selektiv rivning innebär att olika material demonteras och särskiljs från varandra under rivningsarbetet. Anledningen till det kan vara att:

  • riskmaterial och farligt avfall inte skall blandas med rivningsmassorna.
  • vissa materialen skall källsorteras för återvinning och/eller avfallshantering vissa byggdelar och materialen återanvändas
  • det är dyrt att deponera blandat avfall från rivningar
  • det finns större möjlighet att använda rena rivningsmassor av betong och tegel som utfyllnadsmaterial.

Planering av rivningen lönar sig

rvningshandboken-liten
Innehåll och sidor kopplat till detta avsnitt baseras i stora delar på underlag från Rivningshandboken (1999)

Oftast lönar det sig att inventera byggnaden och planera  rivningen noga.

Genom planering och kontroll på arbeten kan säkerheten förbättra.

Genom att demontera vissa delar först och separera olika materialtyper kan mer återvinnas

Kostnader för deponi samt  för destruktion av ev. farligt avfall kan minimeras.

Det som inte kan separeras på plats kan sorteras i efterhand:

  • Om tiden inte räcker till för en selektiv rivning omhändertas enbart sådant som är hälso- och miljöfarligt – innan byggnaden rivs.
  • Det finns sedan möjlighet att forsla bort rivningsmassorna och sortera dem på en annan plats.


=> Logga in för alla artiklar selektiv rivning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel i undervisning


.