Etikettarkiv: Rivning Installationer

Selektiv rivning av sanitetsporslin mm

Selektiv rivning sanitetsporslin, diskbänkar, fast anslutna tvätt- och diskmaskiner och andra installationer innebär att dessa sakvaror demonteras för återbruk eller källsortering.

Personal som river ut övriga delar, t ex vatten- och avloppsrör bör informeras om vilka delar som skall återbrukas så att dessa inte utsätts för åverkan

Förberedelser

 • Märk diskbänkar, porslin, maskiner etc som skall återbrukas.
 • Upprätta en förteckning med måttangivelser över sådant som skall återbrukas.
 • Stäng av vattentillförsel och töm ut kvarvarande vatten om detta inte redan gjorts.
 • Bryt elförsö1jning till maskiner som skall demonteras.
 • Demontera blandare.
Verktyg

Tigersåg, rörtång, skiftnyckel, skruvmejsel och kofot.

Demontering

 1. Demontera och kapa anslutande rör:
  • Skruva om möjligt loss anslutande avlopps- och vattenrör samt ev kvarvarande blandare med hjälp av rörtång.
  • Annars kapa anslutande avlopps- och vattenrör med tigersåg.
  • Bevara en bit av rören närmast diskbänk för att enklare kunna återinstallera dessa, utan att diskbänken blir svår att hantera och lagra.
 2. Skruva varsamt loss de delar som skall återbrukas samt eventuella konsoler/fästen.
 3. Tejpa fast lösa delar vid respektive enhet, t ex konsoler vid tillhörande tvättställ. Fäst delarna, exempelvis undertill, så att de inte riskerar att repa ytbehandling.

Materialhantering

 • Transportera horisontellt på t ex flakvagn, truck eller hjullastare.
 • Lyft ner med kran, bygghiss eller dylikt.
 • Använd eventuellt rivningsvirke som distansklossar och emballage för diskbänkar och VVS-porslin.

Källsortering

 • Utrivna rördelar samt kasserade diskbänkar av metall läggs i container för skrotåtervinning.
 • Plastmaterial kan källsorteras för förbränning alternativt för deponi.

Tänk på!

Det kan finnas föroreningar i golvbrunnar, vattenlås och rördelar samt bly i rörskarvar.

Selektiv rivning av radiatorer

Selektiv rivning av radiatorer innebär att dessa demonteras – ofta i tidigt rivningsskede –  i syfte att kunna återbruka dem eller för att rensa byggnad innan stomme rivs.

Radiatorer i gott skick kan återbrukas.

Förberedelser

 • Planera demonteringsordning samt materialhantering.
 • Vattenburet system::
  • Stäng av cirkulationspump och töm systemet på vatten.
  • Spola igenom innan systemet töms på vatten, annars rinner rostigt vatten ut.
 • Elvärmesystem:
  • Bryt elförsörjning till byggnad eller om möjligt enbart till elradiatorerna.
Verktyg

Tigersåg, rörtång, skiftnyckel, skruvmejsel och kofot.

Demontering

 • Demontera värmerören, alternativt kapa dem vid vägg respektive bjälklag, med hjälp av rörtång respektive tigersåg.
 • Om avsikten är att återbruka radiatorn:
  • Skruva av radiatorer samt fästen.
  • Vid gott mothåll kan kofot användas för att försiktig bända loss fästena.
  • Tejpa fast fästena på radiatorn.
 • Om radiatorn inte skall återbrukas:
  • Dra loss fäste och radiator med hjälp av kofot så att pluggfästet lossnar från väggen.

Materialhantering

Transportera ut och ner radiatorer i stroppar eller särskild containet~ med hjälp av kran alternativt på flakvagn.

Källsortering

 • Lägg bortklippta rördelar i container för materialåtervinning.
 • Radiatorer som bedöms som uttjänta, t ex på grund av rost och lagningar/svetsningar kan materialåtervinnas och sorteras därför i en skrotfraktion.

Selektiv rivning av vatten- och avloppsrör

Selektiv rivning demonteras åtkomliga vattenledningar och rör demonteras i ett tidigt skede för  att rensa ut återvinningsbart skrot innan övriga delar, t ex stomme rivs.

Begagnade rör lämpar sig oftast inte för återbruk. Undantag är rör som bedöms vara relativt nya och rena samt kan demonteras i längre dimensioner.

Särskilda risker vid rivning av rör

Det kan finnas föroreningar, t ex kvicksilver i golvbrunnar, vattenlås och rörde/ar, samt bly i skarvar.

Hantering av begagnade vatten- och avloppsrör kan medföra smittrisk till följd av bakterier.

Risk för Iegionella finns i alla vattensystem såväl äldre som nyare.

 • Legionella bakterier är främst farliga att andas in.
 • Legionella kan förekomma i  delar av varmvattensystem, rör och anslutna enheter där vattnet fått stå stilla, t ex i s k blindtarmar. och där temperaturen inte varit tillräcklgt hög.

Genom att spola igenom systemet med hett vatten (minst 70°C) under en längre stund och så nära inpå demonteringen som möjligt kan risken för smitta reduceras.

Om rören inte använts på länge och temperaturen i rören varit kring 20°C eller lägre under denna tid är legionellabakterierna inaktiva och inte lika farliga.

Förberedelser

 • Asbestsanering
 • Bedöm eventuell risk för smitta eller annan förorening, t ex kvicksilver, i avloppssystem.
 • Öppna alla tappställen och spola en längre stund med hett
  vatten.
 • Stäng av vattentillförsel och eventuell cirkulationspump och
  töm ut resterande vatten i ledningar.
 • Planera demonteringsordning samt materialhantering.
 • Porslin, diskbänkar ~ blandare, radiatorer m m som skall
  återanvändas bör demonteras innan rören.
Verktyg

Tigersåg, rörtång, skiftnyckel, skruvmejsel och kofot.

Demontering

 1. Skruva med hjälp av rörtång loss kopplinga1~ ventiler, blandare
  etc om dessa kan återbrukas.
 2. Kapa rör och ledningar vid vägg- respektive bjälklagsgenomföring
  med tigersåg.
 3. Skruva loss väggfästen till ledningar som skall återbrukas
  medan övriga ledningar inklusive fästen kan dras ut med
  kofot.

Var aktsam om ytskikt t ex kakel och klinker om dessa
skall återanvändas.

Materialhantering

Rör som skall återbrukas samlas i behållare eller buntas och
lyfts ut.

Källsortering

 • Utrivna rördelar m m av metall läggs i container för skrotåtervinning.
 • Plastmaterial kan källsorteras för förbränning alternativt deponi.

Tänk på!

Eventuellt kvicksilver och rör med kvicksilveravlagringar
skall hanteras som farligt avfall.

Selektiv rivning av gasinstallationer

Vid selektiv rivning och demontering av gaspanna, gasspis och gasledningar skall rörläggare med särskild gasbehörighet anlitas .

Särskilda risker vid rivning av installatoner för gas

 • Vid arbete med gas föreligger olycksrisk genom explosion eller brand.
  • Gas är lättantändlig.
  • Även i mycket gamla, plomberade rör kan explosiv s k stadsgas finnas kvar.
  • Den naturgas som används idag blandar sig lättare med luft och är då inte lika explosiv men även här skall försktighet vidtas.
 • Rören måste renblåsas innan något arbete utförs.
 • Använd aldrig vinkelslip, eller andra verktygsmaskiner som kan alstra gnistor, vid demontering av gas installationer.
 • Använd inte .
 • Undvik att andas in eventuell gas .

Förberedelser

• Blås rent gasledningar med tryckluft eller kvävgas.
• Planera demonteringsordning och materialhantering.
• Andra installationer som skall återanvändas bör demonteras före gasinstallationerna.

Verktyg

Tigersåg, rörtång, skiftnyckel, skruvmejsel och kofot.

Demontering

 1. Demontera gaspanna, spisar och/eller eventuella gasmätare.
 2. Kapa gasledningar vid vägg- respektive bjälklagsgenomföring
  med tigersåg.

Materialhantering

 • Transportera demonterade spisar respektive gasledningar
  m m som inte skall återbrukas ut genom fönster eller via
  vertikalschakt ner i container.
 • Använd transporthjälpmedel vid horsiontell transport av
  demonterade rör och spisar.

Källsortering

Rördelar m m av metall läggs i container för skrotåtervinning.
Plastmaterial kan källsorteras för förbränning alternativt deponi.

Tänk på!

Äldre gasledningar och rör till gasmätare kan vara av bly.

Selektiv rivning av elinstallationer

Detta avsnitt innehåller demonteringsanvisningar och förslag till metodik vid  selektiv rivning av elledningar och tillhörande förläggningsmaterial, t ex kabelstegar, kabelrännor och bärskenor, belysningsarmaturer, elcentraler, kopplingsapparater, teletekniska anläggningar.

Särskilda risker vid rivning av elektriska installatoner

Allt arbete med elektriska installationer innebär säkerhetsrisker. Även sedan huvudströmmen brutits kan vissa komponenter såsom kondensatorer vara fortsatt strömförande. Demontering av elektriska installationer bör utföras av, eller under ansvar av, behörig elektriker,

Vid rivning och demontering av elektriska installationer är det ytterst viktigt att säkerställa att systemet är strömlöst.

 • Eltillförseln (huvudströmmen) skall vara är bruten och kontrollerad av behörig elektriker och skall inte, av misstag, kunna påföras under rivningsarbetets gång.
 • Vd behov utförs s k kortslutningar av en behörig elektrikers innan arbetet påbörjas.
 • Elförsörjning för maskiner och verktyg som används vid demonteringen skall ske via annan strömkälla.

Läs mer om Elsäkerhet
Läs mer om Arbetsmiljö vid selektiv rivning

Förberedelser

 1. Kontrollera förutsättningar för återvinning samt krav på
  rivningsmassors ”renhet” t ex från elrör och dosor, i samband
  med återanvändning.
 2. Planera demonteringsordningen.
 3. Strömförsörjning till byggnad alternativt till den enhet som
  skall demonteras bryts på ett säkert sätt.
 4. Lampor och lysrör som inte skall återanvändas tillsammans
  med armaturerna demonteras.

  • Lysrör och kvicksilverlampor är farligt avfall och skall hanteras
   särskilt varsamt.
  • Lysrören ställs på högkant i t ex tunna
   eller kartong.
  • Vissa kommuner eller företag kan tillhandahålla särskilda insamlingskärl för lysrör.
 5. Identifiering och utsättning av dolda elrör på väggar:
  • Med hjälp av särskild detektor när strömmen är påslagen.
  • Metalldetektor kan användas på icke armerade byggdelar även om strömmen är bruten.
Verktyg

Skruvmejslar, hammare, bräckjärn, sidavbitare, kabelsax, polygriptång, sladdlös skruvdragare m m.

Demontering

 • Armaturer som skall återanvändas skruvas loss medan
  övriga armaturer kan brytas loss, t ex med bräckjärn eller
  annat verktyg, om underlaget kräver.
 • Kondensatorer i lysrörsarmaturer skall demonteras, kortslutas och hanteras som farligt avfall.
 • Strömbrytare och eluttag skruvas loss. På de enheter som
  skall återanvändas åtdrages eller tejpas tillhörande
  skruvar fast.
 • Utanpåliggande elledningar dras loss för hand eller med
  hjälp av verktyg, t ex bräckjärn, polygriptång eller dylikt.
 • Infällda i elrör och ledningar skärs eller bilas upp så att de friläggs och kan demonteras manuellt.
  • Elkablar i plaströr dras därefter ut
  • Elkablar i metallrör kan lämnas kvar för skrotåtervinning.
  • Kvarvarande infällda elrör separeras ur rivningsmassorna när dessa eftersorteras för att kunna återvinnas.
 • Reservkraft och nödbelysning demonteras. Ackumulatorer
  hanteras som farligt avfall.
 • Huvud- och undercentraler demonteras med metod anpassad
  till underlaget. Reläer, kontaktorer, motorskydd, instrument
  m m som kan misstänkas innehålla kvicksilver, asbest,
  PVC eller annat riskmaterial separeras och hanteras som farligt avfall.
 • Övriga komponenter t ex:
  • Ledningar anslutna till fast installerade apparater,  maskiner
   och VS-installationer klipps bort.
  • Elektriska komponenter i utrustning som inte skall återanvändas
   separeras och kortsluts vid behov. Detta gäller speciellt kondensatorer i tvättmaskiner, oljebrännare, pumpar m m.

Materialhantering

Demonterade delar som skall återanvändas sorteras och samlas i separata kartonger för olika typer av enheter.

 • Fungerande ljuskällor kan återanvändas om man anser att de kan hanteras på ett rationellt och varsamt sätt. Exempelvis kan de sitta kvar i armaturerna som då också skall hanteras varsamt.
 • Inbyggda elinstallationer måste ofta demonteras och eftersorteras på mark då stomme rivits.
 • Om stommaterial som exempelvis betong och tegel lämnas till krossanläggning sorteras ev kvarvarande rester av elmaterial, plats och metaller  bort där – på maskinell väg.

Källsortering

Metaller sorteras i en fraktion för skrotåtervinning eller i
flera fraktioner enligt mottagarens anvisningar.

 • Komponenter och centralenheter ingående i teletekniska
  anläggningar samt annan elektronikskrot innehåller tungmetaller
  och bör i första hand lämnas till särskild elektronikåtervinning.
 • Elledningar lämnas i första hand till särskild kabelåtervinning.
 • Plastmaterial sorteras för förbränning eller deponi.
 • Farligt avfall såsom kvicksilver och PCB-innehållande material
  sorteras och samlas in som farligt avfall enligt anvisningar från mottagare inom kommunen som innehar särskilt tillstånd för insamling och transport.
 • Batterier och ackumulatorer lämnas till batteriinsamling eller till mottagare av farligt avfall.

Tips!

l samband med rivning av elinstallationer uppkommer ofta farligt avfall och annat riskmaterial t ex komponenter med
kvicksilver,  PCB-haltiga kondensatorer och kablar samt blyade ledningar och e/rör.

Potentiellt farliga ämnen eller riskmaterial bör hanteras som farligt avfall så länge inte motsatsen kan påvisas. På så sätt kan risken för kontaminering av rivningsmassorna och onödigt höga kostnader för omhändertagande undvikas.

Källor och länkar

Rivningshandboken (Boverket)
Arbetsmiljö vid selektiv rivning
Farliga ämnen
Elsäkerhet

.