Vad är byggnadsberedning?

Begreppet byggnadsberedning syftar på arbeten som är nödvändiga för att förbereda en byggnad, anläggning, byggdel eller en fastighet innan byggnads- och installationsarbeten utförs.

Byggnadsberedning är håltagnings-, rivnings- och saneringsarbeten som ofta görs innan andra arbeten kan påbörjas.

Ett väl planerat och genomfört arbete inom byggnadsberedning kan vara avgörande för kvaliteten genom hela projektet.

Kvalitet för de påföljande arbetena är beroende av att byggnadsberedningsarbetet är väl utfört. Genomförande av byggnadsberedningsuppdrag kan även påverka samordning med andra arbeten som pågår samtidigt.

Det är viktigt att den som beställer, planerar och samordnar arbetena lägger vikt vid de förutsättningar som entreprenörer inom byggnadsberedning har, t ex framförhållning, säkerhetsåtgärder, riskområden och handlingar som definierar arbetet och slutresultat.

Copyright: Henrik Månsson
Ett yrke inom byggnadsberedning innebär ständigt nya utmaningar att lösa tillsammans med arbetskamraterna.
Foto: Henrik Månsson, Void AB

Rivning, håltagning, sanering

Arbeten inom byggnadsberedning är rivning, håltagning, sanering och ytbearbetning.

Inom byggnadsberedningsyrkena har modern teknologi har allt mer ersatt traditionella, tunga och mer riskfyllda arbetsmoment. Detta i jämförelse med många andra byggnadsyrken där man arbetar med mer traditionella metoder och verktyg.

Den teknologiska utvecklingen där maskiner och digital teknik bidrar till att förenkla, effektivisera och skapa god precision i arbetet samt en bättre arbetsmiljö ställs nya kompetenskrav på de personer som arbetar i branschen.

Utbildning och kompetens inom byggnadsberedning

En stor del av kompetensen som krävs lärs ut av de leverantörer som tillhandahåller den tekniska utrustningen. Det finns också särskilda krav på utbildning och behörighet för vissa typer av arbeten som anse särskilt riskfyllda.

Även om arbetet med byggnadsberedning inte är lika tungt idag så ställs höga krav på arbetsmiljö och säkerhet vid arbete med maskiner samt vid arbete i dammiga miljöer som det ofta blir i samband med byggnadsberedning.

Vid saneringsarbeten ställs särskilda krav på utbildning, personlig skyddsutrustning och åtgärder mot damm.

Avfall och återvinning

Arbete med rivning, håltagning och sanering innebär också att behöva hantera stora mängder avfall, ibland också farligt avfall. Detta ska hanteras på säkert sätt, separeras i olika fraktioner och omhändertas korrekt samt om möjligt återvinnas.

Läs mer: