Byggarbetsplatsens elsäkerhet

Tillfällig el

När starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 trädde i kraft ersatte dessa föreskrifterna för tillfälliga starkströmsanläggningar.

I syfte att ta reda på hur byggentreprenörer följer starkströmsföreskrifterna gjordes ett trettiotal tillsynsbesök på byggarbetsplatser under 2009 där Elsäkerhetsverket dokumenterat elsäkerheten. Resultatet och slutsatserna sammanställdes i en rapport.

Annonsplats

Vid inspektionerna av den tillfälligt anslutna utrustningen har säkerheten i stort sett varit god.

Elsäkerhetsverkets slutsats i rapporten är att byggarbetsplatserna är måna om en god elsäkerhet på byggarbetsplatserna.

Annonsplats

Brister uppmärksammades dock vid 75 % av de besökta byggarbetsplatserna. Inga av dessa brister som påträffats bedömdes som allvarliga brister, enligt rapporten.

Brister i elsäkerheten som påträffats var oftast:
  • bristfällig förläggning av kablar,
  • bristfälliga dragavlastningar,
  • defekta elcentraler,
  • defekta anslutningskablar.
Övriga observationer i samband med tillsynsbesöken i studien:
  • var måna om att inte få något stopp i produktionen
  • var noga med skötsel av den tillfälliga elanläggningen
  • hade dålig kunskap om den nya standarden Elinstallationsreglernas SS 436 40 00 utgåva 2 och dess påverkan på tillfälliga elanläggningar.
  • kände till Elsäkerhetsverket och verkets roll när det gäller regelverk och tillsyn.
Källor:

Elsäkerhet på byggarbetsplatser (Elsäkerhetsverket/rapport)

Annonsplats