Anläggningsarbete

Anläggningsbranschen har en viktig roll i samhällsutvecklingen, infrastrukturen. Läs mer: Bygg- och anläggningsbranschen

Anläggningsarbete behövs också i anslutning till vanliga husbyggnadsprojekt t ex:

 • grund- och markförstärkning
 • schaktning och utfyllnad,
 • tillfarter och gångar
 • dränering, diken och rör i mark.

Läs mer: Skillnaden mellan bygg- och anläggningsprojekt

Anläggningsarbeten kan också vara byggande och underhåll av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser.

Information och artiklar i ämnet


Arbete med anläggningsmaskiner

I bygg- och anläggningsbranschen finns idag en allt bredare flora av maskinell utrustning att tillgå. Maskiner för anläggningsarbeten: Grävmaskin Lastmaskin ...
Läs Mer

Grund

Grundläggning av hus anpassas till byggnadens förutsättningar, eventuell källare samt till markens beskaffenhet och grundvattenförhållanden. Undergrundens, dvs markens, beskaffenhet undersöks ...
Läs Mer

Mark

Marken som byggnaden eller anläggningen uppförs på är en del  konstruktionen. Markarbetena är viktiga för att uppnå stabilitet och undvika ...
Läs Mer

Behörighetskrav för arbetsfordon

Arbetsfordon vid bygg- och anläggningsarbeten Entreprenadmaskiner och arbetsfordon behövs för att utföra de tunga arbetena, effektvisera arbetsprocessen och undvika belastningsskador ...
Läs Mer

Aktörer i anläggningsbranschen

Yrkesgrupper som arbetar med anläggningsprojekt kan vara:

 • Väg- och anläggningsarbetare
 • Beläggningsarbetare
 • Maskinförare
 • Betongarbetare
 • Anläggningsdykare

De konsulter och specialister som arbetar med undersökningar och konstruktionsritningar för anläggningar kan vara geotekniker, brokonstruktörer, lantmätare och specialister inom trafikteknik och -planering. Lär mer: Yrken och karriär

Även arkitekter kan vara involverade för att se till anläggningens arkitektur och särprägel. Redan under antiken hade arkitekter stor påverkan på utformning av anläggningar. Läs mer: Arkitektur och byggnadshistoria

Offentlig upphandlade anläggningsprojekt

Många anläggningsprojekt och underhållsarbeten är offentligt upphandlade. Det innebär att  arbeten och entreprenader  beställs av en myndighet, statlig eller kommunal och finansieras med offentliga medel (skatteintäkter).

När beställaren är en offentlig organisation gäller Lagen om offentlig upphandling.

 • Statligt finansierade infrastrukturprojekt syftar till att på ett miljömässigt och säkert sätt tillgodose behovet av transporter av människor och gods. Sådana stor anläggningsprojekt kan förgås av flera år av politiska diskussioner och förslag, utredningar och beslut på såväl regional som statlig nivå.
 • Arbeten med lokala gator och anläggningar styrs av kommunpolitiska beslut och prioriteringar på kommunalnivå. Kommunernas budget, t ex tilldelade pengar för beräknat underhåll av gator, är också styrande för vilka arbeten som handlas upp varje år.

Många anläggningsarbeten utförs också på uppdrag av företag och privatpersoner och ofta som en del i ett bygg- och exploateringsprojekt.

Beställaren kan då vara byggherren, dvs fastighetsägaren, eller det byggbolag som äger entreprenaden. Läs mer: Vem är byggherren?

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bilder! Kontakta Beställ en licens eller kontakta Byggipedia om du vill använda innehållet i utbildningssyfte.