Anläggningsarbeten är viktiga för samhällets utveckling och för infrastrukturen.

Anläggningsarbeten kan omfatta byggande och underhåll av vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar. Detta är viktiga områden för att samhället och transportsystemen ska fungera. Vissa anläggningsarbeten brukar ingå i  byggentreprenader.

Annonsplats

Anläggningsarbeten kan också vara markarbeten anläggning och skötsel av park- och trädgårdsanläggningar.

Anläggningsarbete i anslutning till vanliga husbyggnadsprojekt:
  • grund- och markförstärkning
  • schaktning och utfyllnad,
  • tillfarter och gångar
  • dränering, diken och rör i mark
  • trädgård, stensättning, plantering etc

Läs mer:

Skillnaden mellan bygg- och anläggningsprojekt

Vägbyggnadsprocessen – planering

Vad är täkter och täktverksamhet?

Anläggningsbranschen

Många anläggningsprojekt beställs av en myndighet, statlig eller kommunal, och finansieras med skattemedel. Trafikverket är beställare av många vägprojekt. För ...
Läs Mer

Arbete med anläggningsmaskiner

I bygg- och anläggningsbranschen används allt mer avancerade entreprenadmaskiner och annan maskinell utrustning. Maskiner för anläggningsarbeten: Grävmaskin Lastmaskin Grävlastare Dumper ...
Läs Mer

Grund

Grundläggning av hus anpassas till byggnadens förutsättningar, eventuell källare samt till markens beskaffenhet och grundvattenförhållanden. Undergrundens, dvs markens, beskaffenhet undersöks ...
Läs Mer

Mark

Markarbeten är en del konstruktionen och kan utförs som en särskild markentreprenad eller underentreprenad till byggentreprenören. Markarbetena är viktiga för ...
Läs Mer

Behörighetskrav för arbetsfordon

Entreprenadmaskiner och arbetsfordon som används  för att utföra tunga arbetena och effektivisera arbetsprocessen bidrar också till undvika belastningsskador som är ...
Läs Mer
Annonsplats