En hållbar resa för framtidens solenergi

Detta är en gästartikel. Byggipedia har INTE tagit ställning till åsikter, produkter eller tjänster i artikeln. Gästskribenten ansvarar för sakinnehållet.
Vill du också publicera en gästartikel: SKRIV GÄSTARTIKEL

Artikelförfattare:

Christoffer Johansson, Vice VD, Windon AB.

Att leda solcellsbranschen in i framtiden är för oss en solklarhet!

Den fortsatta tillväxten för solcellsbranschen och utvecklingen för att effektivt tillvarata förnybar solenergi står inför utmaningar.

Solenergibranschen har genomgått en imponerande utveckling under de senaste åren.

I takt med det stigande intresset bland fastighetsägare att investera i solcellsanläggningar ökar solcellsbranschens möjligheter att utvecklas för att skapa ännu effektivare solenergilösningar.

Långsiktiga kundvärden kan beskrivas med parametrar som anger produktkvalitet, driftssäkerhet, underhållsaspekter och energieffektivitet.

För seriösa aktörer i expansiva branscher, som solcellsbranschen, är det viktigt att ta ansvar och gå i bräschen för en fortsatt utveckling av långsiktigt hållbara lösningar – såväl för enskilda kunder som för samhället i stort.

Stort utbud – svårt att välja rätt

För villaägare, bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare finns idag en flora av solcellslösningar och återförsäljare att välja mellan. Vilka solcellsprodukter och system som är mest optimala kan variera mellan olika fastighetsägare och olika byggnaders förutsättningar.

Vanligtvis kontaktar fastighetsägaren ett par olika solcellsinstallatörer för att få offerter på komplett solcellslösning med installation och batterilagring.

Vid kontakt med återförsäljare eller solcellsinstallatör kan det vara svårt för kunden att veta vilka frågor eller krav som bör ställas samt vilka faktorer som är viktiga att jämföra:

  • Vad är det som – förutom priset – skiljer offerter, produkter och helhetslösningar åt?
  • Vilken lösning passar mina förutsättningar och mitt långsiktiga behov bäst?
  • Hur lång är produkternas livslängd?
  • Hur ser totalekonomin ut över tid?
  • Vem kontaktar jag om anläggningen slutar fungera eller om en komponent behöver bytas ut?

Tydlighet, enhetlighet och jämförbarhet

Möjligheterna för kunder att göra kvalitativa jämförelser – mellan olika solcellslösningar t ex avseende totalkostnad, hållbarhet och underhåll – är begränsade om olika offerterna inte tydligt redovisar jämförbara parametetar.

En utmaning för oss i solcellsbranschen är att skapa denna tydlighet, enhetlighet och jämförbarhet t ex kring redovisning av produktegenskaper. Detta för att hjälpa både våra installatörer i sin kundkommunikation och de fastighetsägare som står i begrpp att välja den mest optimala lösningen för just deras behov och förutsättningar.

Solcellsbranschens ansvar att hjälpa kunder välja rätt

Det är viktigt att solcellsinstallatörer och -återförsäljare är medvetna om skillnaderna mellan olika underleverantörers solcellsprodukter och – system även när gäller den långsiktiga driften av de solcellsanläggningar de offererar och installerar.

Återförsäljare och installatörer av solcellsanläggningar bör ta ansvar att hjälpa kunderna att välja ”rätt” genom att redogöra för de långsiktigt styrande parametrarna.

Ansvaret att förse installatörer och återförsäljare med kvalificerad produktkännedom om solcellsprodukter vilar i sin tur på oss som leverantör i solcellsbranschen.

Solpanel. Windon.

Helhetsåtagande – en trygghet för kunden

En relevant fråga för fastighetsägare att ställa när de begär in solcellsofferter handlar om support under solcellsanläggningens tekniska livslängd:

  • Vem kommer att kunna erbjuda support om något skulle gå fel med installationen om några år?
  • Kommer reservdelar och komponter att finnas tillgängliga om något beöver bytas ut?

En utmaning för solcellsbranschen är här att kunna erbjuda samarbetspartners och slutkunder tillgång till stabil och pålitlig support samt reservdelar och service under solcellsanläggningens hela livslängd.

Långsiktig trygghet – för installatör och slutkund

Fokus för installatör idag ligger ofta på att sälja in ett arbete här och nu. För kunderna ligger fokus också ofta på den initiala investeringskostnaden och de fysiska förutsättningar som påverkar installationen. Detta snarare än på att jämföra långsiktiga kostnader respektive förtjänster – i form av billig energi och låga underhållskostnader i framtiden.

För en seriös solcellsinstallatör är viktigt att kunna erbjuda sin kunder kvalificerad rådgivning och support även på sikt. Installatörernas val av produkter och underleverantör kan här göra skillnad.

Installatörer av solceller behöver sätta sig in i sina underleverantörers och samarbetspartners förutsättningar att säkerställa långsiktig service och support för de solcellsprodukter och -anläggning som installatören offererar till fastighetsägare.

Ökad medvetenhet ställer högre krav

I takt med omvärldens och kundernas ökande erfarenheter och kunskaper om solceller ökar även kraven på oss i solcellsbranschen. Det blir allt viktigare för oss i solcellsbranschen att kunna redogöra sakligt för såväl enskilda solcellsprodukter och för de kompletta systemlösningar vi levererar.

Den i alltmer upplyste kunden kommer att ha kompetens att göra mer medvetna val av solcellslösningar, produktkvalitet och vilka installatörer de anlitar.

Marknadens kunskapsutveckling och framtida krav är något som branschen som behöver förbereda sig på att bemöta. Förutom produktkvalitet och kostnader är dte viktigt att kunna erbjuda pålitlig support sedan anläggningen tagits i drift.

Att ta fram jämförbara och standardiserade parametrar och systemlösningar kan här vara till stor hjälp inte minst för solenergibranschens tillväxt och konkurrenskraft gentemot andra energilösningar.

Standardiserade solcellslösningar

Mycket av den utveckling vi vill åstadkomma för solcellsbranschen kan lösas genom mer standardiserade lösningar både avseende produkterna och installationsprocessen. Allt för säkrare montage, effektivare anläggningar och tryggare kunder.

Den idag kanske främsta utmaningen för solcellsbranschen är just att arbeta fram lämpliga rutiner och standarder för att långsiktigt säkerställa att alla solcellsleverantörer och installatörer uppfyller de krav som en kund bör kunna förvänta sig.

Standardisering kan dessutom skapa förutsättningar för solcellsinstallatörer att konkurrera på lika villkor, att offerera kundanpassade sollcellsansläggningar där kunderna själva ges bättre möjlighet att jämföra och ta mer medvetna investeringsbeslut.

En mogen bransch kännetecknas av standardiserade lösningar, tillförlitlig support och därmed en förutsägbar kundupplevelse.

Erfarenheter från andra branscher, som exempelvis värmepumpsbranschen, kan lära oss i solenergibranschen hur även vi på sikt kan åstadkomma ökad enhetliga och standardiserade lösningar.

Strävan mot standardisering ser vi som en förutsättning för en fortsatt hållbar och stabil tillväxt inom solcellsbranschen. En utveckling för att stärka vår bransch som helhet och vår position inom alternativa och förnybara energilösningar för fastighetsägare.

En ljus framtid för solcellsbranschens kunder

Sammanfattningsvis ser framtiden för solenergi ljus ut, men det finns utmaningar som behöver övervinnas för att skapa en stabil utveckling inom hela solcellsbranschen.

Grunden för en hållbar framtid lägger vi bäst genom samverkan kring övergripande utveckling och innovation av solenergilösningar för våra kunder.

Målet för vår branschen bör vara ökad tillgänglighet till både sol – och vind som energikällor samt kunskap och support för att kvalitet och trygghet – såväl för installatörer som för de fastighetsägare som väljer våra energilösningar.

Artikelförfattarens länktips:

Läs mer:

Miljö och energi

Annonsplats