Avsnittet om byggteknik följer samma struktur som byggdelstabellen, Översiktligt beskrivs byggdelens delens funktion och tekniksa utförande med exempel på byggnadsteknik, material och produktionsmetoder.


=> Kontakta Byggipedia för att medverka att sprida kunskap om byggprodukter och -material samt om produktionsmetoder.


Mark

Markarbeten är en del konstruktionen och kan utförs som en särskild markentreprenad eller underentreprenad till byggentreprenören. Markarbetena är viktiga för att uppnå stabilitet och undvika sättningar hos färdig byggnad. Ibland ...
Läs Mer

Grund

Grundläggning av hus anpassas till byggnadens förutsättningar, eventuell källare samt till markens beskaffenhet och grundvattenförhållanden. Undergrundens, dvs markens, beskaffenhet undersöks inför grundläggning. Underlag för bedömning av marken och behov av ...
Läs Mer

Byggnadsstomme

Byggnadsstommen består av bärande väggar, pelare samt bjälklag. Byggnadens bärande och lastöverförande delar samverkar i ett stomsystem. Stomsystemet är en samverkan även med grund- och takkonstruktion, ger byggnaden sin hållfasthet ...
Läs Mer

Tak

Taket utgör tillsammans med ytterväggar och fasad byggnadens klimatskal. Taket skall vara tätt och leda bort regn- och smältvatten. Utformning av tak samt val av konstruktion beror på byggnadsstil, individuella ...
Läs Mer

Fasader

Kunskapsområdet sponsras av Mur- och Putsföretagen. Fasaden fyller en viktig funktion i byggnadens klimatskal. Kraven på fasaden är därför höga.
  • Fönster, ytterdörrar och portar ingår i den byggdel som ...
    Läs Mer

Stomkomplettering

Stomkompletteringen omfattar icke-bärande byggdelar, invändiga ytskikt samt de underarbeten som avskärmar olika utrymmen, kompletterar stommaterial och fasad samt bildar underlag för ytskikt - som målning, tapeter och golvbeläggning. Med rumsbildning ...
Läs Mer

Inredning och ytskikt

Inredning och ytskikt brukar ske när byggnadens stomme och klimatskydd är helt färdigt - och byggnaden kan låsas.
  • Inredning som ingår  en entreprenad är ofta fast monterad men inte ...
    Läs Mer

Installationsteknik

Installationer i bygg- och anläggningsprojekt projekteras av särskilda installationskonsulter inom bl.a. El, VVS och Ventilation. Arbetena med olika installationer ansluter ofta till varandra men de utförs av olika entreprenörer och ...
Läs Mer