Vad är relining?

Relining kallas även rörinfodring. Dessa är samlingsnamn de metoder som finns för invändig renovering av rörledningar.

  • Relining innebär att – istället för att byta ut åldrade och slitna rör – utförs en invändig beklädnad med ett material som kan förlänga livslängden.
  • Relining kan utföras efter behov – i enskilda stammar och förgreningar eller av hela rörsystem.

Kort om relining:

  • Relining används allt oftare som en alternativ metod till omfattande byten av avloppsstammar och – rör i bostadshus.
  • Relining kan också utföras på andra typer av rör t ex i mark och invändiga stuprör mm
  • Relining är en enklare och snabbare åtgärd, än traditionellt stambyte, med minimal störning för de boende. Inga ingrepp behöver göras i byggdelar och tätskikt.
  • Relining kan därför vara en åtgärd som kan hålla stammarna täta och fungerande fram tills badrum ock kök skall renoveras.
  • Relining kan användas som ett komplement vid ombyggnader, t ex relining av stammarna medan förgreningsrören i bostaden kanske behöver flyttas och bytas ut.
  • Relining kan rätt utförd betraktas som såväl en långsiktigt hållbar metod som en bra metod för akut åtgärder, t ex vid läckage där man inte vill eller behöver bryta upp golv eller andra byggdelar

Precis som för andra typer av underhållsarbeten och traditionella stambyten kan fastighetsägaren besluta att utföra åtgärd enbart på delar av fastighetens stammar och rör, t ex av ekonomiska skäl om övriga delar bedöms vara ok.

Branschföreningen för Relining i Fastigheter

Relining – metodiken

Handbok för fastighetsägare

SABO och Fastighetsägarna har tagit fram en handbok för bostadsföretag och fastighetsägare om relining av befintliga spillvattenledningar.

Handboken baseras bl a på en rapport från KTH om relining och belyser bl a möjligheten att välja renovering av rör i  avvaktan på stambyten som planeras längre fram  tiden.

  • Handboken kan köpas från Sabo och fokuserar på kravspecifikationer och andra upphandlingsfrågor vid relining,
  • KTH-rapporten, som kan läsas online, innehåller beskrivningar och många bilder

Källor och länkar

Branschföreningen Relining i Fastigheter (BRiF )
Relining (Wikipedia)
Vägledning vid relining av avloppsrör i fastigheter (LTH)
Reliningrapport (KTH)
Om att jämföra relining och stambyte (Blogg: En ingenjörs funderingar)
Seminarium om stambyte och relining (HSB)


Detta kunskapsområde sponsras av BriF,
Branschföreningen för Relining i Fastigheter.