Med arbetsmiljö menas hela arbetssituationen på företaget och för enskilda medarbetare.

Det är svårt att mäta exakt hur bra eller dålig arbetsmiljö är på en arbetsplats. Det viktiga är att försöka identifuera risker i förväg samt att dokumentera och följa upp olyckor och tillbud i syfte att förebygga att de händer igen.

Annonsplats

Vad är arbetsmiljö? Bedömningen av arbetsmiljön baseras både på hur individer upplever sin arbetssituation samt på hur väl arbetsmiljöriskerna hanteras av företaget och de anställda.

Annonsplats
  • Den fysiska arbetsmiljön handlar om sjukdom, olyckor och ohälsa till följd av bl a luftföroreningar, ljud, buller, ras, fall, belastningsskador mm. Läs mer: Den fysiska arbetsmiljön
  • Den psykosociala arbetsmiljön kan variera med hur individerna på arbetsplatsen upplever sin arbetssituation.

Med kunskap om och uppföljning av arbetsmiljön inom ett företags verksamheter ska varje arbetsgivare arbeta systematiskt och proaktivt för att förbättra och förebygga allvarliga risker. Detta kallas Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och regleras i arbetsmijölagstiftningen.


Preventivt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Arbetsgivarens ansvar innebär till stor del preventivt arbete och att tillse ...
Läs Mer

Kunskap om hälsa

Hälsa och livsstil Ju bättre du själv tar hand om din fysiska och psykiska hälsa desto bättre förutsättningar att klara ...
Läs Mer

Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön är svår att identifiera och mäta. Den varierar med hur var och en på arbetsplatsen upplever sin ...
Läs Mer

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön handlar om fysisk hälsa och säkerhet på arbetet. Den fysiska arbetsmiljön är ofta enklare att analysera, mäta ...
Läs Mer

Källor:

Arbetsmiljöverket
Prevent
Arbetarskydd.se

Annonsplats