Kategoriarkiv: Rivning och håltagning

Selektiv rivning av sanitetsporslin mm

Selektiv rivning sanitetsporslin, diskbänkar, fast anslutna tvätt- och diskmaskiner och andra installationer innebär att dessa sakvaror demonteras för återbruk eller källsortering.

Personal som river ut övriga delar, t ex vatten- och avloppsrör bör informeras om vilka delar som skall återbrukas så att dessa inte utsätts för åverkan

Förberedelser

 • Märk diskbänkar, porslin, maskiner etc som skall återbrukas.
 • Upprätta en förteckning med måttangivelser över sådant som skall återbrukas.
 • Stäng av vattentillförsel och töm ut kvarvarande vatten om detta inte redan gjorts.
 • Bryt elförsö1jning till maskiner som skall demonteras.
 • Demontera blandare.
Verktyg

Tigersåg, rörtång, skiftnyckel, skruvmejsel och kofot.

Demontering

 1. Demontera och kapa anslutande rör:
  • Skruva om möjligt loss anslutande avlopps- och vattenrör samt ev kvarvarande blandare med hjälp av rörtång.
  • Annars kapa anslutande avlopps- och vattenrör med tigersåg.
  • Bevara en bit av rören närmast diskbänk för att enklare kunna återinstallera dessa, utan att diskbänken blir svår att hantera och lagra.
 2. Skruva varsamt loss de delar som skall återbrukas samt eventuella konsoler/fästen.
 3. Tejpa fast lösa delar vid respektive enhet, t ex konsoler vid tillhörande tvättställ. Fäst delarna, exempelvis undertill, så att de inte riskerar att repa ytbehandling.

Materialhantering

 • Transportera horisontellt på t ex flakvagn, truck eller hjullastare.
 • Lyft ner med kran, bygghiss eller dylikt.
 • Använd eventuellt rivningsvirke som distansklossar och emballage för diskbänkar och VVS-porslin.

Källsortering

 • Utrivna rördelar samt kasserade diskbänkar av metall läggs i container för skrotåtervinning.
 • Plastmaterial kan källsorteras för förbränning alternativt för deponi.

Tänk på!

Det kan finnas föroreningar i golvbrunnar, vattenlås och rördelar samt bly i rörskarvar.

Selektiv rivning av radiatorer

Selektiv rivning av radiatorer innebär att dessa demonteras – ofta i tidigt rivningsskede –  i syfte att kunna återbruka dem eller för att rensa byggnad innan stomme rivs.

Radiatorer i gott skick kan återbrukas.

Förberedelser

 • Planera demonteringsordning samt materialhantering.
 • Vattenburet system::
  • Stäng av cirkulationspump och töm systemet på vatten.
  • Spola igenom innan systemet töms på vatten, annars rinner rostigt vatten ut.
 • Elvärmesystem:
  • Bryt elförsörjning till byggnad eller om möjligt enbart till elradiatorerna.
Verktyg

Tigersåg, rörtång, skiftnyckel, skruvmejsel och kofot.

Demontering

 • Demontera värmerören, alternativt kapa dem vid vägg respektive bjälklag, med hjälp av rörtång respektive tigersåg.
 • Om avsikten är att återbruka radiatorn:
  • Skruva av radiatorer samt fästen.
  • Vid gott mothåll kan kofot användas för att försiktig bända loss fästena.
  • Tejpa fast fästena på radiatorn.
 • Om radiatorn inte skall återbrukas:
  • Dra loss fäste och radiator med hjälp av kofot så att pluggfästet lossnar från väggen.

Materialhantering

Transportera ut och ner radiatorer i stroppar eller särskild containet~ med hjälp av kran alternativt på flakvagn.

Källsortering

 • Lägg bortklippta rördelar i container för materialåtervinning.
 • Radiatorer som bedöms som uttjänta, t ex på grund av rost och lagningar/svetsningar kan materialåtervinnas och sorteras därför i en skrotfraktion.

Selektiv rivning av vatten- och avloppsrör

Selektiv rivning demonteras åtkomliga vattenledningar och rör demonteras i ett tidigt skede för  att rensa ut återvinningsbart skrot innan övriga delar, t ex stomme rivs.

Begagnade rör lämpar sig oftast inte för återbruk. Undantag är rör som bedöms vara relativt nya och rena samt kan demonteras i längre dimensioner.

Särskilda risker vid rivning av rör

Det kan finnas föroreningar, t ex kvicksilver i golvbrunnar, vattenlås och rörde/ar, samt bly i skarvar.

Hantering av begagnade vatten- och avloppsrör kan medföra smittrisk till följd av bakterier.

Risk för Iegionella finns i alla vattensystem såväl äldre som nyare.

 • Legionella bakterier är främst farliga att andas in.
 • Legionella kan förekomma i  delar av varmvattensystem, rör och anslutna enheter där vattnet fått stå stilla, t ex i s k blindtarmar. och där temperaturen inte varit tillräcklgt hög.

Genom att spola igenom systemet med hett vatten (minst 70°C) under en längre stund och så nära inpå demonteringen som möjligt kan risken för smitta reduceras.

Om rören inte använts på länge och temperaturen i rören varit kring 20°C eller lägre under denna tid är legionellabakterierna inaktiva och inte lika farliga.

Förberedelser

 • Asbestsanering
 • Bedöm eventuell risk för smitta eller annan förorening, t ex kvicksilver, i avloppssystem.
 • Öppna alla tappställen och spola en längre stund med hett
  vatten.
 • Stäng av vattentillförsel och eventuell cirkulationspump och
  töm ut resterande vatten i ledningar.
 • Planera demonteringsordning samt materialhantering.
 • Porslin, diskbänkar ~ blandare, radiatorer m m som skall
  återanvändas bör demonteras innan rören.
Verktyg

Tigersåg, rörtång, skiftnyckel, skruvmejsel och kofot.

Demontering

 1. Skruva med hjälp av rörtång loss kopplinga1~ ventiler, blandare
  etc om dessa kan återbrukas.
 2. Kapa rör och ledningar vid vägg- respektive bjälklagsgenomföring
  med tigersåg.
 3. Skruva loss väggfästen till ledningar som skall återbrukas
  medan övriga ledningar inklusive fästen kan dras ut med
  kofot.

Var aktsam om ytskikt t ex kakel och klinker om dessa
skall återanvändas.

Materialhantering

Rör som skall återbrukas samlas i behållare eller buntas och
lyfts ut.

Källsortering

 • Utrivna rördelar m m av metall läggs i container för skrotåtervinning.
 • Plastmaterial kan källsorteras för förbränning alternativt deponi.

Tänk på!

Eventuellt kvicksilver och rör med kvicksilveravlagringar
skall hanteras som farligt avfall.

Selektiv rivning av gasinstallationer

Vid selektiv rivning och demontering av gaspanna, gasspis och gasledningar skall rörläggare med särskild gasbehörighet anlitas .

Särskilda risker vid rivning av installatoner för gas

 • Vid arbete med gas föreligger olycksrisk genom explosion eller brand.
  • Gas är lättantändlig.
  • Även i mycket gamla, plomberade rör kan explosiv s k stadsgas finnas kvar.
  • Den naturgas som används idag blandar sig lättare med luft och är då inte lika explosiv men även här skall försktighet vidtas.
 • Rören måste renblåsas innan något arbete utförs.
 • Använd aldrig vinkelslip, eller andra verktygsmaskiner som kan alstra gnistor, vid demontering av gas installationer.
 • Använd inte .
 • Undvik att andas in eventuell gas .

Förberedelser

• Blås rent gasledningar med tryckluft eller kvävgas.
• Planera demonteringsordning och materialhantering.
• Andra installationer som skall återanvändas bör demonteras före gasinstallationerna.

Verktyg

Tigersåg, rörtång, skiftnyckel, skruvmejsel och kofot.

Demontering

 1. Demontera gaspanna, spisar och/eller eventuella gasmätare.
 2. Kapa gasledningar vid vägg- respektive bjälklagsgenomföring
  med tigersåg.

Materialhantering

 • Transportera demonterade spisar respektive gasledningar
  m m som inte skall återbrukas ut genom fönster eller via
  vertikalschakt ner i container.
 • Använd transporthjälpmedel vid horsiontell transport av
  demonterade rör och spisar.

Källsortering

Rördelar m m av metall läggs i container för skrotåtervinning.
Plastmaterial kan källsorteras för förbränning alternativt deponi.

Tänk på!

Äldre gasledningar och rör till gasmätare kan vara av bly.

Rivning av installationer

Selektiv rivning av installationer i byggnader som skall rivas innebär att att ledningar, centraler, armaturer samt vissa sakvaror och komponter demonteras och omhändertas innan den huvudsakliga rivningen av byggdelar och byggmaterial påbörjas.

 • Primärt är det lättåtkomliga och enkelt demonterbara delar samt sådana installationsdelar som betraktas som riskmaterial som alltid bör demonteras i rivningsprojektets tidiga skede.
 • Rivningsmassor från maskinell rivning som innehåller rester av installationsmaterial kan behöva genomgå ytterligare ett sorteringssteg innan de kan återvinnas dör t ex utfyllnad.

Selektiv rivning av sanitetsporslin mm

Selektiv rivning sanitetsporslin, diskbänkar, fast anslutna tvätt- och diskmaskiner och andra installationer innebär att dessa sakvaror demonteras för återbruk eller ...
Läs Mer

Selektiv rivning av radiatorer

Selektiv rivning av radiatorer innebär att dessa demonteras - ofta i tidigt rivningsskede -  i syfte att kunna återbruka dem ...
Läs Mer

Selektiv rivning av vatten- och avloppsrör

Selektiv rivning demonteras åtkomliga vattenledningar och rör demonteras i ett tidigt skede för  att rensa ut återvinningsbart skrot innan övriga ...
Läs Mer

Selektiv rivning av gasinstallationer

Vid selektiv rivning och demontering av gaspanna, gasspis och gasledningar skall rörläggare med särskild gasbehörighet anlitas . Särskilda risker vid ...
Läs Mer
Laddar…

Källor och länkar

Rivningshandboken (Boverket)
Arbetsmiljö vid selektiv rivning
Farliga ämnen
Elsäkerhet

.