Mur- och Putsföretagen (f.d. SPEF) har sponsrat Byggipedia sedan 2013.

I samarbete med Byggipedia har webbplatserna murning.nu och putsning.nu tagits fram som stöd för kompetensutveckling i branschen och information till samarbetspartners, beställare, projektörer m fl.

Byggipedia har också på uppdrag av branschen (dåvarande Spef) ansvarat för att ta fram och sammanställa en detaljerade kriterier för utförande, toleranser, kvalitetssäkring och kontroll av putsade fasadsystem inom ramen Säker Fasad.


Om Mur- och Putsföretagen

Mer information:

Putsning.nu

Murning.nu

Mur- och putsföretagen är en branschförening för murat och putsat byggande i Sverige.

Mur- och Putsföretagen verkar bland annat för branschens fortbestånd och för dess vidareutveckling i tekniskt och kvalitativt avseende.

Branschföreningen Mur- och putsföretagen verkar bland annat för att utveckling av hållbara produktionsmetoder och fasadsystem.

Ett av Mur- och Putsföretagen prioriterade områden är utbildning av medlemsföretag och certifiering av fasadentreprenörer.


Nyheter från Mur- och putsföretagen

Om murning och fasader på Byggipedia

Fasader

Tegel