Många anläggningsprojekt beställs av en myndighet, statlig eller kommunal, och finansieras med skattemedel. Trafikverket är beställare av många vägprojekt. För gator och arbeten på kommunal mark är kommunen beställare.

Byggprojekt som bostadsbyggande omfattar också markarbeten som utförs av anläggare. Då kan beställaren vara en byggentreprenör.

Annonsplats

Yrken inom anläggning

Yrkesgrupper som arbetar med anläggningsprojekt kan vara:
  • Väg- och anläggningsarbetare
  • Beläggningsarbetare
  • Maskinförare
  • Betongarbetare
  • Anläggningsdykare

De konsulter och specialister som arbetar med undersökningar och konstruktionsritningar för anläggningar kan vara geotekniker, brokonstruktörer, lantmätare och specialister inom trafikteknik och -planering.

Även arkitekter kan vara involverade för att se till anläggningens arkitektur och särprägel. Redan under antiken hade arkitekter stor påverkan på utformning av s.k. nyttoarkitektur.

Offentlig upphandling av anläggningsprojekt

Många anläggningsprojekt och underhållsarbeten är offentligt upphandlade. Det innebär att  arbeten och entreprenader  beställs av en myndighet, statlig eller kommunal och finansieras med offentliga medel (skatteintäkter).

Annonsplats

När beställaren är en offentlig organisation gäller Lagen om offentlig upphandling.

Annonsplats
  • Statligt finansierade infrastrukturprojekt syftar till att på ett miljömässigt och säkert sätt tillgodose behovet av transporter av människor och gods. Stora infrastrukturprojekt kan föregås av flera år av politiska diskussioner och förslag, utredningar och beslut på regional och statlig nivå.
  • Arbeten med lokala gator och anläggningar styrs av kommunpolitiska beslut och prioriteringar på kommunalnivå. Kommunernas budget, t ex tilldelade pengar för beräknat underhåll av gator, är också styrande för vilka arbeten som handlas upp varje år.

Byggherre och beställare

Många anläggningsarbeten utförs också på uppdrag av företag och privatpersoner och ofta som en del i ett bygg- och exploateringsprojekt.

Beställaren kan då vara byggherren, dvs fastighetsägaren, eller det byggbolag som äger entreprenaden.

Läs mer:

Annonsplats