I slutet av 1800-talet började man att konsekvent isolera husen som byggdes i Sverige. Sågspån och halm är exempel på den tidens isoleringsmaterial.

Den moderna isoleringens historia började vid andra världskriget och användningen av mineralull som isoleringsmaterial i byggnader blev då vanlig. Ekonomiska faktorer som kostnaderna för uppvärmning av hus var en orsak till utvecklingen.

Annonsplats

Välisolerade hus bidrar till att hålla värmen inomhus under vintern. Isoleringen fungerar även för att hålla huset svalt under sommaren – då det ofta är varmare ute.

Korrekt dimensionerat och utfört förebygger isoleringen fuktproblem till följd av kondens samt kapillära krafter.

Isoleringsmaterial – användning och materialegenskaper

Byggnadsisolering används för att spara energi och skapa behagligt inomhusklimat. Isolering i byggnadens klimatskal (ytterväggar, tak etc) samt i grunden påverkar också byggdelarnas hållbarhet.

Vanliga isoleringsmaterial är: 
  • stenull
  • glasull
  • cellplast
  • cellulosa
Materialegenskaper för byggnadsisolering
Annonsplats

Samtliga material som nämns ovan har liknande materialegenskaper såsom porositet och densitet vilket gör att de lämpar sig för både värme- och ljud isolering.

Egenskaper som kan skilja sig åt mellan olika typer av isoleringsmaterial är bl.a. fuktkänslighet och brännbarhet/smältpunkt vilket gör att det i vissa fall passar ett material bättre än ett annat. 

Läs mer:

Installation av isolering

Vanliga monteringsmetoder för byggnadsisolering: Utrullning av isoleringsmattor Montage av isoleringsskivor Insprutning av lösullsisolering Vanligt vid nyproduktion av hus är att ...
Läs Mer

Ytterväggar och köldbryggor

De allra flesta hus i Sverige är byggda med flera olika material. För att varje byggdel skall få bästa möjliga ...
Läs Mer

Isoleringens funktioner

Byggnadsisolering Isolering i byggnader kan ha olika funktioner beroende på placering t ex: i klimatskalet (ytterväggar och tak) - skydda mot värme på ...
Läs Mer

Fuktskydd av takkonstruktioner

Principer för värmeisolering och ventilation gäller även för att fuktskydda takkonstruktioner. Fuktdimensionering av tak och vind: Ventilationsspalt i yttertak - ...
Läs Mer
Laddar…

Lösullsisolering

Tilläggsisolering

I befintliga byggnader är det vanligt att genomföra tilläggsisolering för att spara kostnader för uppvärmning.

Tilläggsisolering innebär ofta att man installerar ett extra lager isolering i yttervägg eller på vinden. Tilläggsisolering kan utföras genom att lösull sprutas in, t.ex. på vindsbjälklaget.

OBS! Det nya extra isoleringsskiktet kommer att förändra temperaturskillnader och risken för kondens och fuktproblem i konstruktionen. Det är viktigt utföra tilläggsisoleringen på ett säkert sätt genom att bedöma hur den extra isoleringen kommer att förändra temperatur och fuktbetingelser i vägg eller tak.

Asbest som isoleringsmaterial

Även asbest – som idag är förbjudet att använda i Sverige – har tidigare använts som isoleringsmaterial bl.a. för brandskydd och teknisk isolering av installationer.Asbest kan fortfarande förekomma i många äldre hus.

Asbestfibern är hälsofarlig att andas in om den frigörs. Det är därför farligt att riva och hantera asbesthaltiga material p.g.a risk för att asbestfibrer frigörs.

Sanering av asbest

Vid rivning och renovering måste asbest – som är extremt hälsofarligt – saneras av särskilda firmor och omhändertas som farligt avfall. Detta arbete, byggnadsberedning, görs ofta innan andra arbeten påbörjas i byggnaden.

Om tilläggsisolering

Annonsplats

Byggnadsberedning

Källor

Paroc.se
IsoverBoken (Isover/Saint Gobain)


Branschföreningen för Lösullsisolering
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats