Byggnadstekniskt brandskydd

Brandskydd i byggnader syftar till att:
 • Förebygga uppkomst av brand.
 • Upprätthålla byggnadsdelars bärförmåga vid brand.
 • Minska risken för spridning av brand.
 • Underlätta släckning, utrymning och räddningsarbete.
 • Skydda intilliggande byggnader och omgivning.

Vad krävs för att en brand skall spridas i en byggnad?

För att en brand ska starta krävs det värme, syre samt något material som är brännbart.

Brand sprids från en plats till en annan via värmestrålning, värmeledning och konvektion men det är inte bara branden och den värmeutveckling som uppstår som måste begränsas:
 • Allra farligast för människor är rökgaserna och dessa utsätts man ofta för långt innan man kanske märkt av själva branden som kanske uppstått i annan del av byggnaden.
 • För byggnader och bärande konstruktioner är det dock värmen som är värst eftersom materialen kan smälta och förlora sin bärförmåga.

Brandkrav för byggnader

 • Skydd mot brandspridning genom uppdelning av byggnader i
  s.k. brandceller med brandväggar och automatiska branddörrar som hindrar brandspridning mellan olika delar av en byggnad.
 • Det skall finnas minst två utrymningsvägar från en lokal.

Det byggtekniska brandskyddet regleras bl a i Boverkets byggregler, BBR. Vid dimensionering gäller nya europeiska regler, Eurokoder.

Annonsplats

Hur det byggnadstekniska brandskyddet skall utformas är oftast projektörens uppgift att beskriva i bygghandlingarna.

Ju större och högre byggnader desto högre krav på brandteknisk skydd och utrymningsvägar.

Brandskyddsinstallationer i byggnader

Skydd mot brand och spridning av rökgaser – samt skyltning:
 • Skyddsavstånd och brandskyddsisolering mellan skorsten, eldstad,
  värmepanna brännbara byggnadsdelar.
 • Installera sprinklersystem.
 • Installation av brand- och rökvarnare och eventuellt larm.
 • Nödbelysning som går på batterier eller reservaggregat.
 • Skyltning för utrymningsvägar och brandskyddsutrustning, t ex släckare.

Skyltar ska vara utförda enligt Svensk Standard och Arbetarskyddsstyrelsens utrymningskungörelse.

Alla bostäder skall vara utrustade med brandvarnare!

Kraven på larm och skyltning är ännu högre för offentliga byggnader och andra byggnader där människor som kanske inte är hemmastadda vistas, t ex hotell. I sådana byggnader förekommer ofta sprinkler och brandlarmet brukar vara vidarekopplat direkt till larmcentral och brandkår.

Brandklasser

Brandklassning av byggnadsmaterial

Byggnadsmaterial och byggnadsdelar kan vara brandklassade.

Byggmaterialen brandegenskaper kan delas in i:
 • obrännbart,
 • brännbart respektive
 • svårantändligt.

Genom att ytbehandla eller isolera material som normalt är brännbara kan materialets brandmotstånd öka och materialet kan hålla längre vid en eventuell brand.

Brandklassning av byggnader

Byggnader delas in i brandklasserna: Br 1, Br 2 och Br 3, där brandklassen br 1 ställer de högsta kraven.

Brandklassningen av en byggnad sker i tre steg:
 1. Materialet brandklassas efter hur det brinner. Hur lättantändligt det är, hur häftigt det brinner och vad det avger för typ av rök och gnistor.
 2. Konstruktionen brandklassas efter hur den isolerar och hindrar spridning av brand och hur dess hållfasthet påverkas av brand.
 3. Själva byggnaden brandklassas efter hur snabbt en brand sprids och hur lätt den är att utrymma.

Källa: Paroc 

Brandceller

Bild: www.paroc.se

Varje lägenhet brukar utgöra en egen brandcell. Väggarna och bjälklag som skiljer olika lägenheter åt skall då vara brandklassade.

Installationer eller annat som går mellan lägenheter skall också vara brandskyddade så att brand inte kan sprida sig via dessa.

Brandceller i eller mellan byggnader skall vara utförda så att kan förhindra en alltför snabb spridning av brand och rök tillräckligt till intilliggande brandceller – tillräckligt länge för att människor som befinner sig i dessa skall hinna ta sig ut. Brandcellerna i en byggnad avskilj med särkilda brandväggar och branddörrar.

Utrymningsvägar

Hissar kan drabbas av strömavbrott och vara farliga att använda när det brinner i en byggnad. Utformning och placering av trappor och alternativa utrymningsvägar är därför ett annat exempel på branddimensionering av byggnader i flera plan.

Läs mer:

Annonsplats