Etikettarkiv: ROT

Riskmaterial vid rivning

Miljöstörande material i rivningsavfall (Reforsk 1993)

Många av de farliga material som sedan länge är förbjudna att använda kan finnas kvar i byggnader som skall rivas eller byggas om.

Mycket är relativt ofarligt fram tills dess att det rivs ut eller bearbetas. Det är då farliga ämnen frigörs genom dammet som uppstår. De kan också orsaka hälso- och miljöproblem om det inte hanteras korrekt som avfall.

Vid rivning och ROT-arbeten måste farliga material och ämnen hanteras och omhändertas separat. Hälsoriskerna för arbetarna måste också beaktas.

1993 genomförde Sysav utveckling och Stiftelsen Reforsk ett omfattande inventeringsprojekt i syfte att undersöka förekomst av miljö- och hälsofarliga byggprodukter i äldre hus. Efter detta infördes miljöinventeringar i samband med rivning och renovering.

Slutsatserna från studien var bl a:

 • kvicksilver, asbest, PCB, freon som bly och kadmium förekommer i äldre hus och byggprodukter
 • de byggprodukter som innehåller dessa ämnen är ofta är relativt enkla att omhänderta –  under förutsättning att de identifieras innan  rivning och innan massorna blandas.

Flera  vägledningar, rapporter och metoder har utvecklats i syfte att utbilda, identifiera och omhänderta farliga ämnen från bygg- och rivningsverksamhet.

Förekomst av de material och produkter som identifierades i projektet 1993 har sannolikt minskat. Samtidigt har idag ny kunskap tillkommit och andra ämnen uppmärksammats som riskmaterial. Även föroreningar från industriell verksamhet kan förekomma i byggdelar, mark och material.

Fortsätt läsa Riskmaterial vid rivning

Relining

Relining kallas även rörinfodring. Dessa är samlingsnamn de metoder som finns för invändig renovering av rörledningar.

 • Relining innebär att – istället för att byta ut åldrade och slitna rör – utförs en invändig beklädnad med ett material som kan förlänga livslängden.
 • Relining kan utföras efter behov – i enskilda stammar och förgreningar eller av hela rörsystem.

Fortsätt läsa Relining

Årets håltagnings- och rivningsprojekt 2016

Artikelförfattare:Anders Andersson
vd Void AB, Ordf. HiB

För en erfaren håltagare kan en del håltagningsprojekt betraktas som rutinjobb medan andra uppdrag kräver särskilda lösningar.

Då och då stöter vi på rejäla utmaningar där vår problemlösningsförmåga sätts på prov.

Ett av de kanske största utmaningar vårt företag stått inför var ett uppdrag för Ovako Bars AB i Smedjebacken.

För genomförandet av det projektet tilldelades vi på Void AB det Svenska Demoleringspriset 2016 vilket vi är mycket stolta över. Vi har också lärt oss en del under projektet och vi vill här dela med oss av erfarenheterna. Fortsätt läsa Årets håltagnings- och rivningsprojekt 2016

Renovering av badrum

Denna artikel är baserad på artiklar i ROT-bloggen, som Byggipedia medverkat till att ta fram. Den aktuella studien är från 2012 och bygger på intervjuer och arbetsplatsbesök.

Kritiska momentet vid ombyggnader med kvarboende brukar vara stambyten och badrumsrenovering. Tidspressen är stor. Det gäller också att minimera störningarna för de boende.

 • Valet av lämplig produktionsmetod för renovering av badrum i varje projekt kan vara avgörande för projektets effektivitet och ekonomi.
 • Oavsett vilken metod som används är noggrann planering av arbeten och övrig logistik en förutsättning.

Fortsätt läsa Renovering av badrum

Ombyggnadsprojektens specifika förutsättningar – och kompetensbehov!

Kunskap om äldre hus, konstruktioner och material

Långt ifrån alla ROT-åtgärder utförs inom ramen för en större entreprenad. Många handlas upp på ramavtal och utförs var för sig av olika entreprenörer. Metoder samt metodspecifika förutsättningar vid utförandet är enligt denna förstudie i stort detsamma oavsett entreprenad och upphandlingsform.

När flera åtgärder sammanförs i ett och samma ombyggnadsprojekt uppkommer ytterligare svårigheter kring planering och samordning. Större ombyggnader ger samtidigt bättre möjlighet att nyttja resurser, t ex ställningar och redskap samt olika yrkeskompetenser, mer effektivt.

Ombyggnadsprocessen ställer planeringsförmågan  på sin spets

På ROT-bloggen finns ett antal artiklar och inlägg kring planering av ombyggnader: Exempel – planering mm

Det finns mycket kompetens, hos enskilda ombyggnadserfarna platschefer, som borde tas tillvara och utgöra underlag för kompetensutveckling inom ROT-sektorn.

Ombyggnadsprojekt ställer särskilda krav

Viktigt att belysa är att en ombyggnadsprocess har så passa skilda förutsättningar i förhållande till än en nybyggnadsprocess att särskilda krav ställs på planering, kompetens och flexibilitet!

Detta gäller inte bara rivningsmomenten, utan även det faktum att byggnadsarbetena inte följer samma ”kronologiska” ordning som vid nyproduktion. Varje enskilt ombyggnadsprojekt har dessutom sina specifika förutsättningar – såväl förutsägbara som oförutsägbara.

Även det oförutsedda är förutsägbart

Det enda som kan är helt förutsägbart i ett ombyggnadsprojekt är nog att det kommer att dyka upp oförutsedda förutsättningar. Det gäller därför att ha ta höjd för dessa och att ha rutiner för att hantera dessa förutsägbara överraskningar. Detta är också en kompetensfråga, enligt Byggipedia.

Vore det inte bra att samla in och ställa samman alla dessa ombyggnadserfarenheter; detta i syfte att eliminera möjligheten att skylla att det oförutsedda är oförutsägbart?

Kompetensbehov – ombyggnad

Andra kompetenskrav för ombyggnadsprojekt borde bl a vara:

 • kunskap om bygggnaders hållfasthet
 • kunskap om hälsorisker vid hantering och bearbetning av vissa byggmaterial
 • kunskap om äldre byggnaders material, stomsystem och tekniker
 • kunskap om material- och avfallshantering
 • kunskap om förebyggande av säkerhets- och hälsorisker för arbetare och kvarboende
 • social kompetens kombinerad med professionell integritet (vid kvarboende)

Länkar till ROT-bloggen där kompetensbehovet belyses: