Vad är underhållsplanering?

Underhållsplaneringen är ett av de viktigaste verktygen inom fastighetsförvaltning.

Underhållsplanen för en fastighet används för att hålla koll på vad som behöver åtgärdas i framtiden och därmed kunna styra ekonomin för en enskild fastighet, bostadsrättsföreníng och/eller ett helt fastighetsbestånd.

Annonsplats

Underhållsplaner innehåller grovt tidsplanerade byggtekniska och installationstekniska åtgärder. Underhållsplanen för en fastighet anger vad som ska åtgärdas, preliminär tidpunkt/år samt ev kostnadsbedömning.

Alla delar av en byggnad som någon gång kräver underhåll/renovering bör tas upp i planen. De delar som bedöms ligga nära i tid preciseras noggrannare med avseend epå prel. tidpunkt.

Underhållsplan som verktyg för planering, budget och ekonomistyrning

Underhållsplanen ska/bör inte användas som ett tvingande dokument annat än för att planera och budgetera ekonomiska förutsättningar. En byggnad eller anläggning utsätts för slitage skador hela tiden. Samtidigt är det onödigt att utföra åtgärder exakt som varit preliminärt inplanerade om det visar sig att det inte är nödvändigt, dvs om återstånde livsläng och funktion bedlms vara ytterligare några år.

Annonsplats

Ibland behöver åtgärder utföras i förtid, ibland akut men många gånger kan åtgärder också skjutas framåt i tiden medan andra nya åtgärder eller investeringar istället kan prioriteras om ekonomin tillåter det. I takt med de beslut kring underhåll och renoveringar som tas av fastighetsägaren alt. av styresen i en bostadsrättsförening behöver underhållsplanen uppdateras.

Viktigt med aktuell och uppdaterad underhållsplan

Om underhållsplanen ska fylla sin funktion och skapa ekonomisk trygghet behöver en hållas uppdaterad och aktuell. Exempelvis när åtgärder redan utförst eller bedöms kunna skjuta fram i tiden och när nya behov upptäcks så bör underhållsplanen.

Kostnadsbedömningar som görs i förväg i samband med underhållsplanering, budgetering är till hjälp vid tidplanering och prioritering mellan underhållsåtgärder. Viktigt att ha i här försöka ta höjd för prisutveckling på material och tjänster i framtiden. Denna prisutveckling är väldigt svår att förutse, då många faktorer kan spela.

Rätt kompetens är viktig vid underhållsplanering

Att underhållsplanen är uppdaterad och väl underbyggd, t ex genom besiktningar – utförda av företag/personer med dokumenterad specialistkunskap inom området och de byggdelar/installationer som kontrolleras – är en förutsättning för att skapa ekonomisk stabilitet, framförhållning och trygghet för fastighetsägare.

Underhållsplaner i bostadsrättsföreningar

Inte minst om en fastighet/byggnad tillhör en bostadsrättsförening bör styrelsen utgå ifrån en underhållsplan samt ha rutiner för att hålla planen aktuell och tillförlitlig.

Annonsplats

Styrelsen har ett tungt juridiskt ansvar gentemot medlemmarna och att förvalta deras intressen såsom fullvärdigt boende och medlems ekonomi och investering i föreningen.

Läs mer:

Underhållsplanering – bostadsrättsföreningars viktigaste verktyg?

Källor bl.a:

  • Underhållsplanering (Fastighetsägarna)
  • Bostadsrättslagen
Annonsplats