Miljöpåverkan – cirkulära perspektiv

Byggnaders och byggandets totala miljöpåverkan

Eftersom en byggnads miljöpåverkan sker både under byggtiden och därefter under byggnadens hela livslängd är god planering och projektering viktigt för att uppfylla miljömålen och kraven på hållbart och cirkulärt byggande.

Det är viktigt att ha i åtanke att en stor del – kanske den största – miljöpåverkan från en byggnad eller anläggning oftast sker under brukstiden. Det innebär dock inte att det finns miljöaspekter under planering och produktion som väsentligt kan påverka miljöpåverkan under brukstiden!

Annonsplats

I denna artikel används begreppet kretslopp som syftar på att skapa cirkulär ekonomi.

Produktionsskede – entreprenaden

Miljöpåverkan under byggtiden kan t ex vara användning av el och energi för maskiner och transporter. Det kan också ske genom utsläpp av avgaser (emissioner), byggdamm och buller från byggarbetsplatsen.

  • Kretsloppsperspektiv: Spill och emballage från produktionen bör undvikas men kan ofta återvinnas.

Indirekt miljöpåverkan relaterad till beslut som tas under planering- och produktionsskede:

  • miljöpåverkan relaterat till råvaruframställning, produkttillverkning och transporter.
  • miljöpåverkan relaterad till vald produkts skötsel och underhåll
  • miljöpåverkan relaterad till behov av underhåll och intervall för utbyte av produkter under byggnadens livslängd.

Förvaltningsskedet

Annonsplats

Miljöpåverkan under förvaltnings- och bruksskede beror bl.a. på energianvändning samt om byggmaterial eller byggprodukter håller länge eller behöver bytas ut ofta.

  • Kretsloppsperspektiv: material och byggdelar som inte behöver rivas kan om möjligt sparas till nästa renovering.
Brukarperspektiv

Till viss del är det de som bor i och använder byggnaden som väljer hur varmt de vill ha det och hur mycket el de använder. Utgångspunkten är dock att brukare ska ha ett sunt och drägligt inomhusklimat.

Det ställer krav på konstruktionen, materialen och att arbetet utförs korrekt – om huset ska bli så energisnålt som möjligt utan att göra avkall på reglerna för komfort.

Läs också: Användarperspektivet – hållbart eller försumbart?

Annonsplats

ROT och rivning

Miljöpåverkan vid renovering och rivning kan undvikas i det längsta genom att inte renovera i onödan, bygga flexibelt och framförallt att bygga så att konstruktioner och material håller över tid.

  • Kretsloppsperspektiv: Upphandling och genomförande av rivningsentreprenader har sannolikt stor utvecklingspotential idag. Avsättningsmöjligheterna för rivningsmaterial och -massor är underlag för planering utifrån miljö- och ekonomiperspektiv.

Läs också: Effektiv och säker rivning

Läs mer:

Annonsplats