Val av rivningsmetod

Demonteringsmetod väljs utifrån projektspecifika förutsättningar.

Val av metod baseras på faktorer som:
  • myndighetskrav och lokal förutsättningar, t ex möjligheter att omhänderta olika materialfraktioner utan att transportera långväga.
  • byggnadens materialsammansättning, innehåll och separerbarhet.
  • beslut om omhändertagande av material, t ex enligt planering/beställares krav
  • byggnadens och rivningsplatsens fysiska förutsättningar
  • möjlighet att utföra rivningen på ett säkert sätt och utan onödig påverkan på närmiljön
  • möjlighet att använda maskiner och andra hjälpmedel
  • tidsaspekter.

Ju mer tid rivningsentreprenören får för planering och genomförande desto större blir möjligheten till en lönsam selektiv rivning med optimalt omhändertagande av rivningsmaterial.

Läs också: Rivningsmetoder

Material som skall omhändertas separat måste ofta rivas mer eller mindre manuellt och innan stommen rivs. Ibland måste även viss eftersortering ske.

En avvägning mellan andelen maskinellt respektive manuellt rivningsarbete måste göras. Helt maskinell rivning lönar sig sällan eftersom deponiavgifterna för osorterat material är höga.

KÄLLOR:

Rivningshandboken

Läs mer:


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats