Etikettarkiv: Fastighetsförvaltning

Relining

Relining kallas även rörinfodring. Dessa är samlingsnamn de metoder som finns för invändig renovering av rörledningar.

  • Relining innebär att – istället för att byta ut åldrade och slitna rör – utförs en invändig beklädnad med ett material som kan förlänga livslängden.
  • Relining kan utföras efter behov – i enskilda stammar och förgreningar eller av hela rörsystem.

Fortsätt läsa Relining

Renovering av badrum

Denna artikel är baserad på artiklar i ROT-bloggen, som Byggipedia medverkat till att ta fram. Den aktuella studien är från 2012 och bygger på intervjuer och arbetsplatsbesök.

Kritiska momentet vid ombyggnader med kvarboende brukar vara stambyten och badrumsrenovering. Tidspressen är stor. Det gäller också att minimera störningarna för de boende.

  • Valet av lämplig produktionsmetod för renovering av badrum i varje projekt kan vara avgörande för projektets effektivitet och ekonomi.
  • Oavsett vilken metod som används är noggrann planering av arbeten och övrig logistik en förutsättning.

Fortsätt läsa Renovering av badrum

Logistikexempel – innerstadsprojekt

I en rapport redovisar MKB Fastighets AB sin erfarenhet av hur logistiken löstets för  ett nybyggnadsprojekt i centrala Malmö.

Leveranser av material till bygge var en viktig faktor som var tvungen att  beaktades genom hela projektet, från upphandling till produktion.

1. Förberedelser i projekteringen:

MKB ställde krav på entreprenörerna redan i upphandlingsskedet och stor möda lades för att redan under projekteringen skapa bra förutsättningar för produktion och logistik.

I projektet var hög prefabriceringsgrad, upprepningseffekter, enhetliga produktionslösningar samt behovsstyrda leveranser viktiga medel för att underlätta logistiken.

2. Logistikansvarig:

Det tillsattes en logistikansvarig och en ansvarig för övervakande av in- och utgående leveranser till bygget.

3. Bokningsbara lossningsplatser:

Särskilda lossningsplatser etablerades som var bokningsbara via internet och endast inbokade transporter som kom på utsatt tid (!) släpptes in på bygget.

4. Information till alla projektmedarbetare:

MKB tog fram en pedagogisk informationsvideo som visades för alla projektmedverkande för att skapa en förståelse för projektet i sin helhet.

5. Rutiner för uppföljning:

Från projektstart fanns rutiner för vad som skulle följas upp och hur detta skulle ske.

Källor och länkar

ROTbloggen
Effektiv logistik i innerstadsprojekt (Boverket/MKB),