Underhållsplanering – bostadsrättsföreningens viktigaste verktyg?

När en fastighet/byggnad tillhör en bostadsrättsförening är styrelsen ansvarig för underhållsplanering och beslut om löpande underhåll och renoveringar.

Styrelsemedlemmarna i en bostadsrättsförening:

Annonsplats
  • är tillsatta av övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen.
  • har ett fötroendeuppdrag med ansvar gentemot medlemmarna både enskilda och gemensamma intressen att idka en god förvaltning av medlemmarnas gemensamma tillgångar.

Med detta som utgångspunkt, rätt fokus, rätt prioriteringar och avgränsingar – samt kvalificerade verktyg – kan utföra sitt uppdrag i enlighet med lagar och regler.

Underhållsplanen är det viktigaste verktyget

En bostadsrättsförenings styrelse har:
  • allt att vinna i att i sitt arbete utgå ifrån en tillförlitliga underhållsplan samt att ha rutiner för att hålla planen aktuell med hjälp av extern expertis.
  • allt att förlora på att INTE utgå ifrån en tillförlitliga underhållsplan upprättad och aktualiserad med hjälp av extern expertis.

BRF-styrelsens juridiska ansvar och ansvarsfrihet

I bostadsrättsföreningar vilar det juridiska ansvaret på styrelens medlemmar att förvalta medlemmars intressen och personliga ekonomi – som ju helt eller delvis är uppbunden till föreningens tillgångar och förvaltning av dessa.

Styrelsens ansvar vilar gentemot medlemmarna enligt lagstiftningen (Bostadsrättslagstiftningen/Föreningslagstiftningen). Exakt hur detta ansvar ska verkställas, t. ex. var fokus ska ligga och vilka rutiner man har för arbetet och involvering av medlemmarna, i en enskild förening kan förtydligas i bostadsrättsföreningens stadgar. Detta så länge stadgarna följer lagen och inte avviker från det ansvar och fokus som där beskrivs.

Annonsplats

För styrelsen och för varje enskild styrelsemedlem är det de gemensamma intressena och enskilda intressen som är avhängigt helheten och förvaltningen bör vara fokus för styrlesens arbete, belsut och prioriteringar.

I samband med årsstämman avgör medlemmarna genom röstning om styrelsen verkar inom ramen för sitt uppdrag och inte åsamkat föreningens medlemmar ekonomisk skada eller annan olägenhet.

Kunskap och förståelse för uppdraget samt tillförlitliga underlag

Förutom att förtroendevalda i BRF-styrelser bör se ha kunskap om uppdragets juridiska förutsättningar och ansvar samt i styrelsearbete och de beslut som tas ha detta fokus.

En god och tillförlitlig underhållsplanering är en förutsättning och ett stöd för styrelsen att fokusera på och prioritera fokus på uppdraget och dess förutsättningar.

Om styrelsemedlemmar uppbär arvode ur föreningen kassa är kravet att styrelsearbete ska vara värdeskapande. Underhållspaneringen syftar till att vara ett stöd för styrelsens att ta detta ansvar för föreningens och medlemmarnas ekonomi.

Annonsplats

Extern expertis skapar trygghet för styrelse och medlemmar

Genom att anlita en erfaren konsult speciliserad på just underhållsplanering får föreningen dels:

  • en tillförlitlig underhållsplan framtagen av expetert (med konsultförsäkring)
  • ett externt juridiskt ansvar för underhållsplanen.

Med en välskött fastighet, rätt stöd och fokus på uppgiften att förvalta medlemmarnas ekonomiska intressen samt upprättande av tydlighet kring föreningens förvaltning, ramar och begränsingar inklusive en proaktiv kommunikation gentemot medlemmarna – bedöms styrelsearbetet inte bli onödigt betungande eller orsaka skada för föreningen/medlemmarna.

Läs mer

Annonsplats