Etikettarkiv: Juridik

Lagstiftning och entreprenadjuridik

Tvingande lagar – straffrätt

Bild: Pixabay.com
Bild: Pixabay.com

Den lagstiftning som är tvingande, bl a Plan- och Bygglagen (PBL), som styr hur markområden får utnyttjas, kvalitetskrav på byggandet och boendemiljö samt vissa formella kraven på byggprocessen.

Arbetsmiljölagstiftningen är också tvingande!

 • Lagar som är tvingande, måste följas och är ofta sanktinerad, dvs att det olika former av staff kan utdömas.
 • De flesta lagar är s k ramlagar som sätter upp kriterier för vad som får och inte får göras men de styr inte i detalj  hur man skall gå tillväga för att tillämpa och följa lagen.
 • Statliga verk som Arbetsmiljöverket och Boverket tar fram föreskrifter som beskriver mer detaljerat och kanske på branschnivå hur du går tillväga för att följa en viss lag.

Entreprenadjuridik – Civilrätt

Entreprenadjuridiken behandlar avtalsfrågor och baserad på civilrättsliga regler, bl a avtalsrätt, samt på byggbranschens s k standardavtal.

 • Branschstandarder, administrativa föreskrifter för uppdragen, AMA och andra tekniska föreskrifter som byggbranschen tagit fram gemensamt blir bara rättsligt gällande om man avtalat om detta i kontraktet.
 • Genom att hänvisa till ritningar och andra bygghandlingar i kontraktet blir dessa också underlag för entreprenadjuridisk bedömning av vad projektet skall omfatta och hur det skall utföras.
 • Du kan inte bli straffad om du bryter mot kontraktet men det kan uppstå en tvist och den som förlorar kan få betala höga skadestånd. Detta handeras i så fall som ett civilt mål i domstolen eller genom skiljedomsförfarande.

Den tvingande lagstiftningen är inte dispositiv. Det innebär att du inte, t ex genom entreprenadavtal, kan avtala bort ditt lagstadgade och straffrättsliga ansvar. Inte ens om den du skriver avtal med skulle vara med på detta.

Viktigt med skriftlig dokumentation

En handskakning räcker inte vid en tvist. Bild: Pixabay

Se till att alltid  ha skriftliga  avtal och överenskommelser samt ritningar eller andra dokument som visar vad som skall utföras och hur.

Ett kort mail som bekräftas av mottagaren är en bättre än enbart muntliga avtal .

Till och med  en dagboksanteckning eller annan utförlig notering av vad som sagts, av vem som sagt vad samt hur, var och vilken dag och tid detta gjorts är bättre än att inte ha något alls nedskrivet.

Länkar och källor

Byggbranschens standardavtal

Bygg- och konstruktionsregler

Eurokod

Eurokoderna omfattar följande standarder:
EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk
EN 1992 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner
EN 1993 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner
EN 1994 Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong
EN 1995 Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner
EN 1996 Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner
EN 1997 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner
EN 1998 Eurokod 8: Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning
EN 1999 Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner

Eurokoderna ges ut av SIS (Swedish Standards Institute) och de är indelade i flera delstandarder som kan köpas via SIS

Boverkets regler

Trafikverkets regler

 

Entreprenadfel fastställt i HD

Dom om fasadlösning

Entreprenadjurister förklarar i artikel hos Stockholms Byggmästarförening hur Högsta Domstolen, HD kommit fram till sin dom.

OBS!
 • Det handlar här inte om att enstegstätade fasader i sig skulle vara ett entreprenadfel! Domen gäller enbart vissa av Myresjöhus entreprenader.
 • HD tar fasta på det entreprenadavtal som gäller för entreprenaderna och om valet av konstruktion i dessa är korrekt.
 • HD kommer fram till att – i just dessa Myresjöhus-entreprenader -uppfyller inte konstruktionsvalet kvalitetskriterier som framgår av entreprenadavtalen för Myresjös hus.

Retroaktivt ansvar för entreprenadfel?

Om entreprenören skall ha ett retroaktivt ansvar för de projekt där garantitiden löpt ut är ej fastställt. Läs mer nedan:

Fortsätt läsa Entreprenadfel fastställt i HD

Lag och rätt i byggbranschen

Det finns många olika lagar, föreskrifter, överenskommelser och avtal som styr verksamheterna inom bygg- och anläggningsprojekt.


Vad är skillnaden mellan författning, lag, förordning och föreskrift?
Här får du en kort beskrivning på skillnader mellan författning, lag, förordning och föreskrift:

 • Författning: ett samlingsnamn på lag, förordning och föreskrift.
 • Lag: regler som får konsekvenser för enskilda medborgare och företag måste finnas i form av lagar, vilket innebär att riksdagen fattar beslut om dem.
 • Förordning: regler utan sådana konsekvenser kan regeringen besluta direkt genom att utfärda en förordning.
 • Föreskrift: detaljregler inom vissa sakområden kan myndigheter besluta genom att utfärda en föreskrift.
Källa: Lagrummet.se 

Fortsätt läsa Lag och rätt i byggbranschen