BIM i undervisningen

Detta är en gästartikel. Byggipedia har INTE tagit ställning till åsikter, produkter eller tjänster i artikeln. Gästskribenten ansvarar för sakinnehållet.

Artikelförfattare: Lars Tullstedt
Lars Tullstedt
Byggföretagen – Expert
Kompetensförsörjning

Artikel publicerad: 30 januari 2017

En modern byggbransch behöver en kompetensförsörjning anpassad till dagens förutsättningar. Det krävs kunskap om moderna produktionsmetoder, kommunikation och projektstyrning samt tillämpning av olika hjälpmedel, inte minst datorstöd.

BIM är ett verktyg som kan effektivisera och säkra byggprocessen och kvaliteten i byggandet. Begreppet omfattar olika programvaror som tillämpas efter behov och förutsättningar i enskilda projekt.

För att uppnå mesta möjliga nytta med hjälp av BIM krävs god kunskap, planering och samordning samt kompetens att använda informationen i byggandets alla skeden.

Varje byggprojekt har sina unika förutsättningar, organisatoriskt och tekniskt. Förutom hantering av programvara är det viktigt att kunna identifiera projektspecifika villkor och förutsättningar för att effektivt tillämpa BIM-stöd.

Lärarkompetens

En bred utveckling av lärarkompetensen och de stöd som kan användas i undervisningen kan bidra till att skapa en allt högre och samtidigt en mer enhetlig kompetens hos de utbildade.

Det är inte de aktuella programvarorna som är angelägna att utbilda i, snarare vilka möjligheter som finns med olika typer av BIM-verktyg.

Jag är också övertygad om att BIM-verktygen, rätt använda, underlättar förståelsen i kurserna. Inte minst möjligheterna att simulera olika scenarier ökar väsentligt.

Erfarenhetsåterföring

Införandet av av BIM i byggprocessen både kräver och möjliggör erfarenhetsåterföring. Genom erfarenhetsåterföring kan projektrutiner och programvaror ständigt förbättras.

Erfarenhetsåterföring från tillämpning av BIM är dessutom en förutsättning för att skapa en enhetlig kompetens och ett branschgemensamt synsätt kring användning av genom hela byggprocessen.

BIM i utbildningen

Studerande kan förberedas på arbete i moderna byggprojekt och -organisationer genom:

  • Förståelse för hur BIM-verktyg kan användas för att effektivisera och säkra kvalitet.
  • Kännedom om förekommande programvaror och vad dessa kan användas till.
  • Kunskap om de vanligaste programvarorna för projektering och projektstyrning samt förmåga att hantera dessa.
  • Kännedom om både fördelar och fallgropar med BIM för att kunna optimera tillämpningen i varje projekt

Det är varje lärosätes, utbildningsanordnares och enskild lärares ansvar att säkerställa att de studerande inom byggrelaterade utbildningar får erforderlig och grundläggande kunskap och förutsättningar att hantera de datorstödda administrativa verktyg som används idag.

Branschsatsningar för kunskapsspridning

För att säkerställa önskvärd kompetens hos alla nyutexaminerade behöver skolor och lärare kontinuerligt samverka med branschen och verkligheten. Det är även viktigt att i samspel med branschen definiera vad som bör ingå i kunskapsmålen för olika kurser och utbildningar.

BIM Alliance LoggaFörra året startade BIM Alliance upp lärarnätverket BIM Akademin i syfte att underlätta erfarenhetsutbyte mellan lärare och användning av datorstöd i byggprojekt. Förhoppningen är att denna satsning skall bidra till att anpassa utbildningarna till en modern och hållbar byggsektor.

BIM i byggprocessen

Vad är digital kompetens?

 

Annonsplats