Lagen om offentlig upphandling

LoULagen om offentlig upphandling (LOU) gäller inköp som göra av myndigheter samt statliga och kommunalt ägda bolag och styrelser.

Offentliga verksamheter finansieras med skattemedel.

Annonsplats

Syftet med LOU är att stat och kommun använder skattemedlen på ett effektivt sätt.

LOU – omfattning och syfte

Lagen omfattar myndigheters inköp, leasing, hyra eller på annat sätt anskaffande av varor, tjänster eller byggentreprenader.


Offentlig upphandling skall:

 • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
 • främja fri rörlighet inom EU
 • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
 • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
 • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner.
Annonsplats

Källa: Konkurrensverket


LOU reglerar upphandling och inköp

Lagen om offentlig upphandling reglerar hur upphandlingsprocessen inom offentlig verksamhet skall gå till och vilka formella krav som skall ställas på leverantörer för att kriterierna ovan skall uppfyllas.

LOU gäller för verksamheter finansierade med skattemedel

Lagen om gäller beställare som finansierar sin verksamhet och sina projekt med skattemedel t ex statliga verk, kommunala organisationer och förvaltningar eller kommunla bostadsbolag.

 • Flera beställare inom bygg- och anläggningen tillämpar LOU
 • Beställaren kan sätta upp krav på sina leverantörer och på deras produkter.
 • Krav ställs bland annat på anbudets utformning och innehåll.
 • Leverantörer och uppdragstagare måste anpassa sig efter kraven.

Exempel på offentliga beställare:

 • Trafikverket samt kommunernas gatukontor som handlar upp väg-, gatu-, järnvägs-  och underhållsprojekt inom anläggningssidan.
 • Statens Fastighetsverk som förvaltar statligt ägda fastigheter och byggnader
 • Jernhusen som handlar upp bygg- och underhåll av bland annat statiosbyggnader.
 • Allmännyttan, dvs de kommunalt ägda bostadsbolagen.
 • Landstingen som regionalt ansvara för sjukhusbyggnader

Även andra statliga bolag, myndigheter och offentliga organisationer behöver då och då bygga nya kontor eller  bygga om, renovera och underhålla sina fastigheter.

Vad innebär LOU?

Tillämpning av lagen om offentlig upphandling

När lagen om offentlig upphandling tillämpas kan beställaren välja den anbudsgivare som kan uppfylla uppställda krav och samtidigt konkurrera prismässigt med övriga anbudsgivare.

Kraven som ställs vid upphandling kan vara:

 • tekniska och praktiska krav på genomförandet och slutprodukten
 • krav på anbudsgivaren/företaget t  ex verifierade erfarenheter och kompetens
 • administrativa krav på anbudet utformning och bilagor, ledningssystem och dokumentation.

Förfrågningsunderlag enligt LOU

Exempel på innehåll i förfrågningsunderlag vid offentlig upphandling:

 • Krav på leverantören
 • Krav på varan eller tjänsten
 • Hur anbuden kommer att utvärderas
 • Kontraktsvillkor

I förfrågningsunderlaget anges kraven på anbudets utformning och vilka handlingar som skall bifogas.

Utvärdering av anbud enligt LOU

Utvärderingen av anbud värderas pris i förhållande till kvalitet. Kvalitet bedöms efter hur anbuder redogör för de krav som ställs i förfrågningunderlaget t.ex. funktioner, miljöegenskaper.

LOU för bygg&anläggning

För bygg- och anläggningsföretag förekommer ofta offentliga upphandling av både av entreprenader och serviceavtal.

Inom byggbranschen upplevs det ofta svårt och dyrt att delat i anbudsprocessen vid offentlig upphandling.  Det är också svårt för beställare att tillämpa offentlig upphandling på ett rättvist sätt och så att de höga kvalitetsmålen uppfylls.

Det händer att projekten blir dyrare än om det företag som hade ett högre pris i sitt anbud hade fått jobbet.

Annonsplats

De företag som lämnar orealistiskt lågt pris (t.ex. i förhållande till övriga anbudsgivare) kan ibland misstänkas behöva fuska med kvaliteten eller inte betala ut rätt lön till sina anställda för att få ekonomin att gå ihop. Trots detta händer det att företag med orealistiskt låga priser i anbudet får jobben.

Om offentligt upphandlade projekt blir onödigt dyra så är det skattepengar som går åt för att täcka upp kostnaderna.

Annonsplats