Vad är digital kompetens?

Denna artikel är främst ett diskussionsunderlag – kommentera och ge gärna egna exempel på vad den digital kompetensen innebär för bygg-, anläggnings- och installationsbranschen. Vad kan läras ut i de yrkesförberedande programmen? Hur kan det organiseras?

Många verkar vara av uppfattningen att ungdomar som växer upp i den digitala eran har bättre digital kompetens än den äldre generationen, som har sina referensramar i den analog teknik. Stämmer det? Eller kanske är det precis tvärtom?

Annonsplats

Kompetensbegreppet

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. (Wikipedia)

Digital kompetens kan definieras som förmåga att kunna använda digital teknik för att stödja det egna yrkesutövandet. (Wikipedia)

Kanske avgör tillämpningsområdet och ändamålet vilka kunskaper och förmågor som bör ingå i begreppet digital kompetens?

Kanske är det kompetenser som behöver förstärkas hos den yngre generationen, bl a yrkeseleverna för att förbereda dem på  hantering av digitala verktyg i arbetet?

Branschperspektiv på digital kompetens

Precis som vilket verktyg som helst används digital teknik som ett redskap och stöd i arbetet – inte som ett komplement till kunskap.

Verktyg kan effektivisera och underlätta yrkesutövandet – inte ersätta grundläggande kompetens!
Annonsplats

För att hantera verktyg korrekt, effektivt oh säkert behövs grundläggande kunskaper och färdigheter inom yrket.

Kvalitativ användning genom ett kritiskt förhållningssätt

I den digitala kompetensen ingår att ha ett kritiskt förhållningssättet till informationen. Detta innebär att kunna bedöma och värdera informationens relevans t ex:

 • vid inhämtning av underlag via internet:
  • att bedöma källans och informationens trovärdighet samt aktualitet
  • att kunna skilja mellan leverantörernas marknadsföringsargument respektive deras sakliga framställan av produkter
 • vid egen inrapportering av information via digitala applikationer
  • ange korrekta värden
  • använda korrekt enhet
  • bifoga användbara filer, t ex tydliga foto på avvikelser
  • formulera tolkningsbar input.

Den digitala kompetensen i byggbranschen.

Alla arbetar inte digital informationshantering i anslutning till arbetet. Däremot antas de som arbetar i branschen ha den grundläggande yrkeskompetens som behövs för att använda digitala verktyg för olika ändamål.

Digital kompetens i byggbranschen
Exempel: Principen för digital kompetens i byggbranschen. KLICKA för förstoring.

1 grönt: personliga förutsättningar och attityd, t ex förståelse, motivation och en ambition att göra ”rätt”.

2 gult: yrkeskunskaper relaterade till uppgiften dvs en förutsättning för faktisk kompetens att  göra rätt bedömningar, hantera digital input/output utifrån förutsättningar i yrket

3 rött: kompetens att hantera programvara och hårdvara, inställningar mm

Läs mer

Annonsplats