Geofencing – Potentiella användningsområden

Detta är en gästartikel. Byggipedia har INTE tagit ställning till åsikter, produkter eller tjänster i artikeln. Gästskribenten ansvarar för sakinnehållet.

Artikelförfattare:

Johannes Berg, Trafikverket.

Utredningsledare, programmet för digitalisering av transportsystemet och projektledare för FoI-programmet för geofencing inom Trafikverket.

Del 3: 30 maj 2022

Artikelserien om Geofencing baseras på artikel för tidningen Husbyggaren av samma författare.

Teknik för geofencing har potential att spela en viktig roll i utvecklingen av framtidens transportsystem.

Möjligheten att styra var trafik får tillträde i tid och rum kan potentiellt bidra till effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur och minska transportsystemets negativa effekter i synnerhet i urbana miljöer.

På sikt kan tekniken tvinga vanliga bilister att följa lagen, något som konstateras av Trafikverkets dåvarande generaldirektör Lena Erixon i en intervju med SVT. Hon menar dock att det inte är där vi kommer att börja, utan fokus ligger på yrkestrafiken.

Kan vi få yrkesförarna att hålla hastigheten så vet vi att det kommer påverka övrig trafik och hastigheterna kommer sänkas.

På lite längre sikt skulle tekniken kunna användas som ett sätt att prioritera trafik samt öka tillgänglighet och kapacitet i den befintliga infrastrukturen även i statliga vägnätet.

En ökad möjlighet till situationsanpassning innebär att trubbiga generella regler och restriktioner kan ersättas av mer flexibla, vilket skapar förutsättningar för ett mer effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur.

Geofencing för fastigheter, samfälligheter och stadsmiljö

Utöver det offentligas ansvarsområde är ett område som identifierats som intressant att applicera tekniken på avgränsade områden där en stor fastighetsägare dominerar eller samverkar med andra fastighetsägare.

Det kan också vara en centrumförening eller någon annan samverkansform mellan fastighetsägare. Dessa skulle i så fall kunna enas kring krav på att tekniken ska finnas i de fordon som levererar gods till mottagare i området och sedan sätta upp villkor för hur fordonen får bete sig.

Det kan till exempel vara att de inte får köra snabbare än 10 km/h och på eldrift när de passerar ett område med mycket människor på uteserveringar om vädret är bra, som t.ex. ett torg.

Det kan också vara att prioritet för taxifordon med tekniken installerad till hotellgäster i de fall där hotell ingår i samarbetet.

Utöver det allmänna vägnätet finns potentiellt stora vinster med att applicera tekniken i samband med entreprenader.

Geofencing för entreprenader

Trafikverket står för nästan en tredjedel av den upphandlade entreprenadvolymen i Sverige vilket ger möjlighet att uppmuntra en effektiv användning av tekniken också inom bygg- och entreprenadbranschen. Både för att effektivisera själva genomförandet, men också för att säkerställa andra viktiga aspekter såsom säkerhet och miljö. Möjligheten att minska antalet byggtransporter har redan nämnts.

Ett annat exempel där geofencingteknik vore intressant att testa är vid entreprenader som utförs i nära anslutning till känsliga områden. Det kan till exempel vara en skyddsvärd biotop som finns i direkt anslutning till det planlagda området. I dessa fall vore det önskvärt om fordonen digitalt kunde avgränsas så att de inte riskerar att röra sig utanför det utpekade arbetsområdet och orsaka skador.

Läs mer:

Geofencing i ett uppkopplat transportsystem (Artikel 1 av 5 av Johannes Berg)

Geofencing – Hur används tekniken idag? ( (Artikel 2 av 5 av Johannes Berg)

Geofencing – Utmaningar och nästa steg (Artikel 4 av 5 av Johannes Berg)

Smarta Urbana trafikzoner med geofencing (Artikel 5 av 5 av Johannes Berg)

Artikelförfattarens länktips:
Vägarbete. Bild: Thorsten Alm, Trafikverket.
Annonsplats