Geofencing – Utmaningar och nästa steg

Detta är en gästartikel. Byggipedia har INTE tagit ställning till åsikter, ev. produkter eller tjänster i artikeln. Gästskribenten ansvarar för sakinnehållet. Vill du också publicera en gästartikel: SKRIV GÄSTARTIKEL


Artikelförfattare:

Johannes Berg, Trafikverket.Utredningsledare, programmet för digitalisering av transportsystemet och projektledare för FoI-programmet för geofencing inom Trafikverket.

Del 4: 6 juni 2022

Artikelserien om Geofencing baseras på artikel för tidningen Husbyggaren av samma författare.

Det finns många potentiella områden där geofecingteknik kan bidra till att skapa nytta. Det kvarstår dock fortfarande många frågetecken att räta ut inom teknik, juridik och acceptans.

Det är viktigt att vi driver på och stimulerar nya piloter och demonstrationer av tekniken för att succesivt bygga upp kunskap som på sikt kan hjälpa oss nå målet om tillgänglighet inom ramen för ett hållbart samhälle.

Idag saknas två viktiga förutsättningar för att en storskalig introduktion av geofencing ska kunna göras i våra städer:

  • en fungerande digital infrastruktur,
  • ett tillämpbart regelverk.

Det finns idag inte heller någon lagstiftning som kräver att fordon utrustas med tekniken.

För att geofencingtekniken på sikt ska kunna få större genomslag behöver det vara enkelt, initialt för näringslivets transporter att ladda ner relevant geofencingdata till sina fordon. Det kan gälla data som hastighet, bärighet för broar och brohöjder på det statliga vägnätet eller lokala trafikföreskrifter för det kommunala vägnätet.

Hur denna data hämtas och i vilket format behöver sannolikt harmoniseras på europeisk nivå eftersom många godstransporter är gränsöverskridande.

Det finns även internationella regler att förhålla sig till, exempelvis Wienkonventionen som säger att det är föraren som har kontrollen över fordonet. Automatiska system måste gå att stänga av.

I nuläget ligger fokus dels på det förutsättningskapade, att utveckla en digital infrastruktur som möjliggör geofecning, dels på att testa nya användningsområden för att visa på nytta och skapa incitament att få ut tekniken i fordonen. Här kommer sannolikt garantier på regelefterlevnad i offentliga upphandlingar att vara ett användbart verktyg.

Geofencing kan skapa incitament för entreprenörer

Villkorade dispenser för till exempel bärighetsklass eller vilken tid på dygnet tillträde ges är en annan intressant väg framåt. Där finns möjligheter för entreprenörer att göra besparingar genom att minska antalet transporter eller få ökad leveranssäkerhet genom att de slipper risken att transporter fastnar i köer.

Inom entreprenader möjliggör tekniken att vi kan säkerhetsställa att regler och avtal efterlevs utan omfattande kontroller. Detta underlättar arbetet med att driva på för en schyst konkurrens på marknaden och säkra arbetsplatser. Vi kan även stimulera självuppföljning och innovation samt produktionsutveckling inom anläggningsbranschen.

Lokala möjligheter för attraktiva stadsrum

Ytterligare en väg framåt är lokala lösningar för mer attraktiva stadsrum initierade av privata aktörer, här handlar det främst om att få bättre kontroll över sin lokala trafiksituation och därigenom skapa attraktivare fastigheter.

Läs mer:

Geofencing i ett uppkopplat transportsystem (Artikel 1 av 5 av Johannes Berg)

Geofencing – Hur används tekniken idag? ( (Artikel 2 av 5 av Johannes Berg)

Geofencing – Potentiella användningsområden (Artikel 3 av 5 av Johannes Berg)

Smarta Urbana trafikzoner med geofencing (Artikel 5 av 5 av Johannes Berg)

Artikelförfattarens länktips:
Infrastrukturminister Tomas Eneroth under geofencingdemonstration i Stockholm. Bild: Trafikverket
Annonsplats