Arbetsplatsolyckor – orsaker och verkan

När en olycka eller ett tillbud sker beror det ofta på samverkan mellan olika faktorer.

Eftersom varje enskild faktor – var för sig – sällan är ensam orsak till olyckor är det svårt att förutse alla de förutsättningar som (tillsammans) utgör ökad risk att det inträffar en olycka.

Annonsplats

För att kunna bli mer proaktiv i planering och förebyggande åtgärder samt öka kunskapen är just uppföljningen viktig för framtida planering och skydd mot olyckor.

Orsaker till olyckor kan bl.a vara:
  • tekniska, dvs metoder, skyddsanordningar, maskiner och verktyg etc
  • mänskliga, dvs agerande, misstag, missförstånd, okunskap eller attityd.
  • yttre faktorer kan vara väder, vind, siktförhållanden mm.

Uppföljning

Verkan av en olycka eller ett tillbud omfattar de direkta skador som sker samt eventuella följdskador.

Om ingen eller inget skadas trots att det skulle kunna ha varit fallet betraktas den inträffade olyckshändelsen som ett tillbud som ska utredas i syfte att förhindra att det sker igen och då kanske med värre konsekvenser.

Kommunikation

Ledarskap, information och planering samt inte minst kamratskap, stöd och trivsel kan sannolikt påverka förutsättningarna för att undvika olyckor.

Annonsplats

Tidspress och bristande kommunikation samt upplevd stress eller mobbning, utanförskap, kan bidra till bristande fokus och att misstag sker.

I kommunikationen som sker kring arbetet, arbetsberedning, ev. problem är det viktigt att uppmana till att ta upp ev problem och att lyssna på signaler i tid.

Lär mer:

Annonsplats