Miljöpåverkan vid rivningsarbeten

Vid rivningsarbete påverkas den närmaste omgivningen bl.a. genom:
  • buller och eventuella vibrationer,
  • damm och föroreningar,
  • transporter.

Direkta utsläpp och kortvariga störningar för närmiljön såsom damm, buller och vibrationer begränsas genom lämpliga skyddsåtgärder, såsom dammbegränsning, och vid behov planering för de arbeten som är särskilt störande eller farliga för omgivningen.

Den yttre miljön (inte bara närmiljön) påverkas också bl.a av:

• utsläpp från arbetsplatsen som är miljöfarliga ur ett globalt perspektiv.
• buller som hörs lång och påverkar t.ex. djurlivet.
• vibrationer som kan fortplanta sig långt under mark och tas upp av andra byggnaders grundläggning längre bort
• utsläpp från entreprenadmaskiner och borttransporter
• tunga transporter som bidrar till utsläpp och trafikbelastning på vägarna även längre bort från arbetsplatsen.
• energi- och vattenförbrukning vid rivning, bearbetning och
hantering av material på plats.
• hantering av rivningsmaterial, t ex genom sortering, återvinnning och avfallshantering.

Annonsplats

Omfattningen av störningar i omgivningen kan begränsas genom val av rivningsmetod, planering av arbetsplatsens disposition, materialhantering, logistik och transportlösningar.

Läs mer:

Miljöpåverkan från anläggningsprojekt

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

Miljö och energi


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats