Rivningsprojektering

Projektering av rivningsarbeten innebär att ta fram ett underlag på vilket planering och genomförande av rivningsarbetena, arbetsmetodik och materialhantering kan baseras.

Rivningsprojektering kan omfatta:
  • kartläggning av rivningsobjektets specifika förutsättningar såsom byggdelar, material, mängder och kvalitet.
  • miljöinventering och bedömning av förekomst av hälso- och miljöfarliga material eller ämnen/föroreningar.
  • fastställa rivningsmetoder och rivningsordning bl.a med hänsyn tipp omhändertagande av olika delar/material.
  • genomföra beräkningar som under lag för säker rivning baserat på byggnadens statik under rivningens gång.
  • ta fram ritningar eller andra handlingar med föreskrifter om hur rivnings ska utföras, behov av stabilisering av byggnad under rivningen, materialhantering mm.

Byggherrens planering och projektering bör sträcka sig till att tydligt ange de
ramar som gäller för entreprenaden, t ex beträffande omhändertagande
av rivningsmaterial, vilken dokumentation som ska göras osv.

Annonsplats

Entreprenören som skall utföra rivningen måste planera denna så
att krav från beställare och myndigheter kan följas.

KÄLLOR:

Rivningshandboken

Läs mer:


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats