Fjärrvärmeanslutna byggbodar ger låga driftkostnader och en bättre miljö

Detta är en gästartikel. Byggipedia har INTE tagit ställning till åsikter, produkter eller tjänster i artikeln. Gästskribenten ansvarar för sakinnehållet.

Energieffektiv etablering


Artikelförfattare:

Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef på Veidekke i Sverige.

Johnny Kellner ägnar en stor del av årsdagarna till miljö- och klimatfrågor och är initiativtagare till Veidekkes svanenmärkta lågenergikoncept TellHus.En del av tiden ägnas även åt externa föreläsningar och artiklar. En viktig del av arbetet är att han fortfarande är operativ i konkreta byggnadsprojekt.

Artikel ursprungligen  publicerad på Kunskapslänken.se

Veidekke har tillsammans med Cramo och Fortum utvecklat fjärrvärmeanslutna byggbodar i stället för de traditionellt eluppvärmda.

Huvudskälet är att minska utsläppen av koldioxid (CO2) genom att inte använda kvalificerad el för lågvärdig uppvärmning och tappvarmvatten i bodarna.

Konvertering till fjärrvärme i byggbodar innebär lägre driftskostnad
Inom kv Ytterskär i brf Snökristallen i Västertorp i södra Stockholm där vi under augusti 2011 färdigställt ett flerbostadshus med 36 lägenheter har vi haft en etablering med 10 byggbodar.

Varje byggbod har en värme- och tappvarmvattenförbrukning motsvarande cirka 7600 kWh per år exklusive el för belysning och apparater. Den totala driftbesparing som vi gör är cirka 40 000 kr under ett normalår enbart på konverteringen till miljövänlig fjärrvärme.

Under ett och ett halvt års etablering skulle besparingen bli cirka 60000 kr beroende av energiprissättningen. Priset på el är baserat på 135 öre per kWh inkl kraft, nät och skatter. Priset på fjärrvärme är baserat på totalt 81 öre per kWh.

Och minskade CO2- utsläpp
Ur klimatsynpunkt om vi räknar på produktval mellan el-uppvärmning och miljövänlig fjärrvärme blir CO2 utsläppen cirka 50 ton per år för eluppvärmning. Med miljövänlig fjärrvärme blir CO2- utsläppen cirka 4 ton per år.

Satsningar på rätt sorts energi för rätt ändamål har förutom en god miljöinsats även genererat ekonomiska driftfördelar. Med nya energisnåla byggbodar blir naturligtvis utsläppen av CO2 något lägre. Beräkning av marginaleffekten av CO2 baseras på en rapport från en arbetsgrupp inom Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme.

Resultatet visar att man med kloka och enkla miljösatsningar under produktionsfasen kan nå uppseendeveckande resultat. Detta trots den monopolsituation som fjärrvärmebolagen har.

Utvärdering av projektet sker under 2011
I den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm med 10 000 lägenheter har man hämtat idéerna från kv Ytterskär och där det nu även ställs krav på fjärrvärmeanslutna byggbodar. Kanske borde man avvaktat utvärderingen av kv Ytterskär en utvärderingen som kommer att ske under 2011 via ett FoU-anslag från Svensk Fjärrvärme genom forskningsorganet Fjärrsyn.

Det är väsentligt att understryka att det trots låga utsläpp av koldioxid (CO2) för fjärrvärme är viktigt att fortsätta att utveckla energieffektiva och välisolerade täta byggbodar med värmeåtervinning som bland annat Cramo utvecklar.

Solfångare, värmeisolering och eleffektivisering kan förbättra miljön ytterligare
För att stimulera och engagera våra hantverkare och arbetsledare i miljöarbetet har vi även installerat solfångare för tappvarmvattnet på byggbodarna. Besparingen har inte medtagits i energiredovisningen.

Värmebehovet kan halveras med bättre isolerade byggbodar oberoende av energislag. Även förnybara bränslen är en bristvara som vi måste hushålla med. Samtidigt är det viktigt att inreda byggbodarna med eleffektiva apparater och belysning.

Anslutning till fjärrvärmenätet via mobil undercentral
I dag har vi 35 000-45 000 byggbodar på Sveriges byggarbetsplatser som är eluppvärmda. Detta motsvarar cirka 10 000 eluppvärmda småhus. Boverkets byggregler har i dag tuffa regler och krav för eluppvärmda byggnader men dessa gäller således inte för elslukande byggbodar.

I Ytterskär har vi en mobil undercentral som är anpassad för att anslutas till både byggbodarna och till byggnadens uppvärmning under produktionstiden. Inom nästan alla tätorter är installation till fjärrvärme oftast fullt möjlig. Många har kraftvärme där även el produceras.

I dag är cirka 85 procent av alla flerbostadshus fjärrvärmeanslutna. Anslutning till fjärrvärme till byggbodar således enbart är en planerings och logistikfråga. APD-planer (arbetsplatsdispositionsplaner) måste ta hänsyn till placering av den permanenta undercentralen i byggnaden och byggbodarnas placering.

70% av elanvändningen under produktionstiden går till byggbodar och belysning
Av all el under en byggnads produktionstid utgörs cirka 70 procent från byggbodar inklusive belysning. Huvuddelen av denna el går att konvertera till fjärrvärme.

Om Veidekke i stället hade köpt så kallad produktspecificerad kontrakterad förnybar el till sina byggbodar (ursprungsmärkning av grön el) så hade det formellt sett inte skett några utsläpp av koldioxid. Så enkelt är det naturligtvis inte.

Det går inte att köpa sig fri från ett miljöansvar
Då en kund köper produktspecificerad och kontrakterad förnybar el från en elleverantör ska denna volym tas bort från elleverantörens generella mix och reserveras för kunden. Kunden kan då teoretiskt redovisa de minskade koldioxidutsläppen som den köpta elprodukten har.

Att produktionen flyttas ifrån elleverantörens mix till en specifik kund innebär inte att de faktiska koldioxidutsläppen minskar. Det sker enbart en omfördelning mellan den generella mixen och kundens elanvändning. Det är således någon annan som då får den ospecificerade elen som i huvudsak på marginalen kommer från kolkondens.

Byggbolagens möjligheter
Nu krävs det att fler byggbolag intresserar sig för att tekniken med fjärrvärmeanslutna byggbodar ska få en spridd genomslagskraft. Med ökade elpriser och förhoppningsvis konkurrensutsatta fjärrvärmepriser kommer efterfrågan med ett vattenburet system i bodarna öka.

Välisolerade byggbodarkopplade till fjärrvärme ger också en bättre inomhusmiljö. Att ekonomiskt värdera en bättre inomhusmiljö är svårt, men en god arbetsmiljö är en prioriterad fråga.

Standardiserade fjärrvärmeanslutna byggbodar kan ge en bättre prisbild
När byggbodarna i en ”snar” framtid utrustas med vattenburna radiatorer som kan anslutas både till fjärrvärme och el kommer prisbilden bli mera attraktiv. I dag krävs ombyggnader vilket ger oacceptabla kostnader.

Inom en nära framtid borde standardiserande fjärrvärmeuppvärmda byggbodar förhoppningsvis medföra att byggbolagen kommer att kunna ha lägre totalkostnad i sin etablering och samtidigt göra en god miljösatsning.

För miljöns skull hoppas vi att andra byggbolag följer efter
Vi ser satsningen på miljöbodar som en del i ett större samhällsansvar med CSR (Corporate Social Responsibility) som riktmärke.

Läs också:

Byggarbetsplatsen

Annonsplats