BIM för yrkesarbetare

Användning av BIM-modeller i produktionen bedöms öka för bygg- och anläggningsprojekt men också inom fastighetsförvaltning.

För de yrkesarbetare som utbildas idag bör grundläggande kunskaper – såväl analoga som digitala – säkerställas för att de ska kunna medverka och vara produktiva i projekt som arbetar med BIM-modeller.

Annonsplats

Byggipedia FoU:

På uppdrag av Malmö Universitet och branschen (BYN, BI och Installationsföretagen) genomförde Byggipedia under 2019 en förstudie om de digital inslagen i yrkesarbetares arbete.

Syftet är att identifiera kompetensbehov inom yrkesförberedande programmen.

Annonsplats

Denna artikel är en fristående utveckling utifrån våra erfarenheter under förstudien.

Ute på byggarbetsplatser använder yrkesarbetare fortfarande främst utskrivna och ev. inplastade bygghandlingar. Digitala ritningar i form av PDF förekommer men skrivs ofta ut för att användas i arbetet.

En praktisk aspekt är att en hel ritning skapar bättre överblick jämfört med en ritning som läses på liten skärm. För den som är van att se ritningar i sin helhet är det lättare att lokalisera sig med denna översikt. För den som är van att navigera sig via skärm kanske detta går lika bra?

På arbetsplatser som arbetar med BIM-modeller kan stationer med större skärmar finnas centralt eller utplacerade på arbetsplatsen. Detta anses också vara en praktisk fördel då de inte är lika känsliga att ha med sig ut på arbetsstället samt att hela ritningar ger en bättre överblick.


Arbetsplatsens output och input

Utvecklingen av projektering med BIM-modeller går mot att allt fler yrkesarbetare kan komma att använda BIM i sina arbeten i första hand för att hämta information.

Digital output ur BIM-modellen kan vara:

  • 3D-modeller.
  • 2D-ritningar, mått.
  • Instruktioner, manualer.
  • Produktdata.

Installatörer använder allt oftare 3D-modeller i arbetet. Ritningar och detaljer i 2D är lika de som finns på vanlig ritning.

Observera att BIM-modellen oftast inte har status som BYGGHANDLING. Det är därför de ritningar och detaljer som finns på bygghandlingarna som gäller för utförandet.

BIM-modellen kan bidra till att komplettera informationen som finns på bygghandlingar t ex BIM-objects som innehåller data om en byggdel eller produkt.


Överlämnande av entreprenaden

BIM-modellen utgör underlag för överlämnande och besiktning samt förvaltningsskedet med den data och informations som behövs där. När entreprenaden är avslutad spara ner filer från BIM-modellen som utgör RELATIONSHANDLINGAR och underlag  för förvaltning, drift och underhåll, t ex som PDF.

De dokument som överlämnas till beställaren efter slutbesiktningen tas normalt fram av projektansvariga eller projektörerna, men de olika underentreprenörerna kan bidra med underlag för det arbetet som avser dokumentation av deras del av projektet. Det kan vara särskilda instruktioner för driften eller instruktioner för skötsels och underhåll av produkter.

Det är möjligt att komplettera BIM-modellen med dokumentation som tas fram under arbetet och koppla det till objekten i BIM-modellen.

Input till en BIM-modell kan vara:

  • Avvikelser från bygghandlingarna.
  • Underlag för drift och skötsel, t ex produktinfo från leverantör.
  • Egenkontrollplan.
BIM Viewer

Det är möjligt att även yrkesarbetare och underentreprenörer kommer att kunna ladda upp information till projektets BIM-modell i framtiden istället för att skicka det på annat sätt t ex via mail.

Det är dock osäkert om detta kommer att fungera dirket via en s.k.  BIM Viewer som de programvara som används för titta på BIM-modellen kallas – inte skapa eller redigera.

Förvaltning med BIM

Förvaltningsskedet kan även använda en s k digital tvilling av det färdiga projektet som kan vara en BIM-modell som innehåller information som behövs för driften. En digital tvilling kan även skapas genom laserscanning av av en byggnad.

Vad är en digital tvilling?

Yrkesarbetares kompetensbehov för BIM

Grundläggande analog kunskap för att hantera digital ritningar och BIM är kunskap i ritningsläsning.

Att läsa ritningar på en mindre datorskärm, t.ex. en surfplatta, kräver övning i att navigera sig på ritningen via skärmen. Man har inte samma överblick och kan se vilken del av ritningen man har uppe som man har när man ser hela ritningen.

Grundläggande kunskaper om BIM, hur det är strukturerat och fungerar samt  erfarenhet av att hantera BIM-modeller via en BIM Viewer kan bidra till att snabbt komma in i arbetet och lära sig de BIM-verktyg som används i ett projekt.

Vad är digital kompetens?

Digital kompetens för BIM

Den som har goda kunskaper i ritningsläsning och som även har testat på att hämta ritningar, 2D och 3D-modeller ur en BIM-modell bedöms ha goda förutsättningar. De kommer snabbt in i arbetet och behöver inte ta upp arbetsplatsens och kollegornas arbetstid för att lära sig grundkunskaper. Dessa bör därför ingå i yrkesutbildningen.

En fråga för yrkesutbildningen är hur tillämpning av BIM kan säkerställas.

Digital kompetens för byggarbetsplatsen

Källor och länkar

Pågående förstudie om digitalisering i yrkesutbildningen (Malmö Universitet 2019)
Utveckling av digitalisering i byggproduktion (examensarbete med intervjuunderlag – Malmö Universitet 2019)
Digitaliseringslyftet
Riktlinjer BIM i projekt (BIM Alliance)


Mera BIM på Byggipedia

BIM i byggprocessen

Gästartiklar

Virtual Design and Construction i verkligheten

Annonsplats

BIM i praktiken

BIM i undervisningen

Annonsplats