Digital kompetens för byggarbetsplatsen

Om tillämpning av digitala processtöd ska fungera effektivt och värdeskapande för arbetsplatsen, yrkesarbetaren och beställare krävs att användaren har grundläggande digital kompetens.

På uppdrag av Malmö Universitet och BYN, Byggföretagen och Installationsföretagen genomförde Byggipedia 2019 en studie om  digitala inslag i yrkesarbetares arbete.

Digital kompetens omfattar framförallt analoga kunskaper och färdigheter och kan varaiera med yrke och tillämpningsområde.  Det viktiga är att säkerställa grundkunskaper redan i utbildningarna.

Yrkeskunskap och förståelse för syfte, helhet och den egna rollen bedöms som en grundläggande förutsättning. Detta oavsett yrke, typ av processtöd och tillämpningsområde.

Digital kompetens för tillämpning av BIM.

Att tillämpa BIM som yrkesarbetare innebär att kunna navigera och tolka ritningar och 3D-modeller via datorskärm eller surfplatta. Ofta används särskilda program s.k. BIM Viewers.

Annonsplats

Förutom grundläggande yrkeskunskap, digital erfarenhet och förmåga att hantera mjukvarans användargränssnitt bedöms följande kunskapsområden ingå i den digitala kompetensen att använda BIM-verktyg på arbetsplatsen:

 • Grundläggande kunskaper och vana inom datorer/IT
 • Kunskap om ritningar (processen, helheten, ritningars status)
 • Ritningsläsning 2D för yrket
 • Ritningsskalor, mått och måttenheter
 • Kunskap om BIM (processen, strukturer, information)
 • Tolkning av 3D-modeller för yrket

Viktigt för yrkesarbetare att förstå helheten alla delar i ett bygg- eller installationssystem och vad som krävs av varje del för ett bra resultat och funktion. Detta blir tydligt för installatörer som ofta ansvarar för systemet,  helhet och funktion samt där BIM-modeller används som underlag för samordning av olika ansvarsområden.

Digital kompetens för egenkontroll

Med egenkontroll avses här främst fortlöpande kontroll av det egna arbetet och anslutande arbeten och/eller av det färdiga systemet, t ex provning av ett installationssystem.

Kompetens inom egenkontroll kan omfatta :

 • förståelse för syftet med och den juridiska innebörden av att dokumentera och rapportera utföranden respektive avvikelser.
 • förståelse för kvalitetsarbetet.

Kompetens inom egenkontroll kan vara  inom:

 • kunskap och färdighet i utförande av dokumentation av arbetet och verifiering av utförda moment ska göras
 • kunskap och färdighet i upprättande en uppdragsspecifik kontrollplan, med kontrollpunkter och mätbara kriterier
 • kunskap om bygghandlingar, montageanvisningar och aktuella standarder samt toleranser samt var dessa kan hittas.

Digital kompetens för inköp och avrop

När yrkesarbetare ansvara för inköp eller avrop av byggprodukter och -material behöver de ta vissa beslut grundande bygghandlingar, egna bedömningar och beräkningar för att köpa rätt produkt och kvantiteter.

Idag finns också mer eller mindre avancerade applikationer som kan installeras på mobil eller surfplatta och som ofta är integrerade med arbetsgivarens affärssystem så att denne kan ha koll på inköp och leveranser i realtid och fakturera kunder löpande.

Digital tillämpning vid inköp kan vara

 • användning av webbformulär eller appar för beställning via leverantör.
 • att via sökmotorer och hemsidor söka leverantör, hitta återförsäljare i närheten, kontrollera lagerstatus i en specifik butik eller jämföra priser.

Analoga yrkeskunskaper av vikt för inköp och avrop kan vara:

 • produkt och materialkännedom
 • förmåga att hitta information i bygghandlingar
 • förmåga att hitta lämplig eller föreskriven leverantör
 • förmåga att förhålla sig kritisk till  leverantörers information dvs kunna skilja på saklig information och försäljningsretorik.
 • ta ut mått och räkna ut mängder från ritning
 • mätning och mängdning på plats
 • yrkesmatematik, bl a enheter och enhetsomvandling, överslagsräkning, vikt och densitet, räkna på lyft etc
 • logistik, mottagningskontroll och säkerhet vid transport och upplag på arbetsplatsen

Digital kompetens för datoriserad maskinstyrning

Datoriserad maskinstyrning tillämpas i allt större omfattning vid användning av grävmaskiner. I framtiden kan det komma att omfatta flera arbetsmaskiner och bli allt mer automatiserat.

För att hantera entreprenadmaskiner och nyttja automatiken på ett effektivt och säkert sätt behövs de grundläggande analoga kunskaper inom anläggningsbranschen och yrket som maskinförare.

Datorenheten för maskinstyrning har processor, skärm och installerad programvara. Digitala filer  (terrängmodeller) kan laddas upp som underlag för arbetet, positionering (lägesbestämning) och styrning. Arbetet kan övervakas via en skärm.

Digitala kunskaper för maskinförare bl.a.:

 • använda programvaran, hantera terrängmodellerna och tolka informationen på skärmen samt positionering via t ex en basstation.
 • hantera supportärenden via leverantör
 • använda systemet för daglig tillsyn, kontrollera körtid mm

Exempel på grundläggande analoga kunskaper:

 • ritningsläsning
 • mätteknik, positioneringsteknik
 • utsättning
 • jordartskännedom
 • säker schakt

Digital kompetens för användning av internet

Användning av internet kan omfatta både sökning av information, nedladdningar och att skicka information via plattformar, formulär, webbtjänster registreringar.

Vid användning av internet relaterat till arbetet är det viktigt att kunna analysera och värdera information för att avgöra informationens tillämpbarhet. Källkritik är en del av detta som bland annat lärs ut i grundskolan.

Grundläggande förståelse för hur internet fungerar, hur informationen skickas, lagras samt lagstiftning, säkerhet osv ska läras ut i grundskolan.

Rättsliga förutsättningar vid användning av internet för att både hämta och lämna information kan vara bl a upphovsrätt, integritet/GDPR, säkerhet och entreprenadjuridik.

Exempel på internetbaserade informationskällor för yrkesarbetare:

 • webbtjänster för bransch och yrke,
 • databaser för branschen,
 • produktinformation,
 • montageanvisningar,
 • branschorganisationer hemsidor,
 • branschstandarder,
 • webbformulär eller blanketter för att anmäla eller rapportera något till arbetsgivare eller myndighet

Kunskap att använda söktjänster kan vara att hitta:

 • adresser till jobb,
 • blanketter och formulär,
 • material- och produktinformation och dokumentation,
 • montageanvisningar.

Källkritik för yrkesarbetare kan omfatta bedömning av webbplatsers relevans för ändamålet, dvs hur informationen ska användas, och tolkning av information på generellt trovärdiga webbplatser t ex leverantörers hemsidor.

Annonsplats
Exempel:
 • särskilja marknadsargument i generella texter på hemsidor, i säljbroschyrer och t o m i ”handböcker” från fakta och saklig information kring en produkt.
 • hitta var på sina hemsidor leverantörerna publicerat manualer, och annan relevant informationen för yrkesutövandet.
 • hitta information om webbplatser och informationstjänster, t ex ansvarsfriskrivningar och hur innehåller är avsett att användas.

I yrkesutbildningen kan ofta kunskap hämtas från leverantörer men det krävs förmåga att tolka informationen, skilja mellan säljargument och saklig information t ex fakta om produkten.

Principen för digital kompetens

Läs mer:

Annonsplats