Virtual Design and Construction i verkligheten

Detta är en gästartikel. Byggipedia har INTE tagit ställning till åsikter, produkter eller tjänster i artikeln. Gästskribenten ansvarar för sakinnehållet.

Artikelförfattare:
Joakim Tjärnberg, civilingenjör,  VeidekkeArtikeln publicerades ursprungligen på kunskapslänken.se


Virtual Design and Construction, VDC, syftar till att förbättra och effektivisera byggprocessen och att sänka kostnaderna.

Detta uppnås genom ökad tydlighet, ökad förståelse, bättre planering och färre fel. VDC underlättar arbetet för projektets samtliga medverkande under hela byggprocessen från idé till förvaltning.

Veidekke tillämpar VDC i både projektering och produktion
Arbetsättet följer ICE, Integrated Concurrent Engineering (integrerat samtida ingenjörsarbete) som är hämtat från NASA som under flera år tillämpat ICE för att kunna projektera rymdfarkoster snabbare, billigare och bättre.

Projekteringen i VDC består av arbetsmöten enligt ICE-metoden
Samtliga discipliner, dvs A, K, VS, Vent och El, projekterar i tre dimensioner. ICE ser kanske lite rörigt ut vid första anblicken. Ett rum fullt med arbetande arkitekter, tekniska konsulter och projektets byggherre.

Oftast är det minst två presentationer som pågår samtidigt och flera samtida samtal och diskussioner. Från dag ett bygger gruppen projektet tillsammans vilket, precis som för NASA, leder till en snabbare, bättre och kostnadseffektivare process.

3D är ett utmärkt komplement till 2D-ritningar
De tredimensionella modellerna sätts sedan ihop till en samgranskningsmodell där alla byggdelar, t ex rör, kanaler, aggregat mm, syns i samma 3D-modell. Varje vecka under projekteringen uppdaterar projektörerna sina egen modell. Ändringar får därefter genomslag i samgranskningsmodellen. Eftersom samgranskningsmodellen hela tiden uppdateras är det väldigt enkelt för de inblandade att se hur projekteringen fortskrider.

En av de stora fördelarna med VDC i produktionen är visualiseringen i 3D. Att kunna ”gå runt” i modellen och förklara tankar och idéer ökar förståelsen. Samgranskningsmodellen används också som ett diskussionsverktyg för att utvärdera olika utformningsidéer samt för att att minimera risken för att ”kollisioner” inte upptäcks förrän ute på byggarbetsplatsen.

Produktion, arbetsberedning och APD-planer
På veckomöten och vid arbetsberedningar används 3D-modellen som underlag. Det är en otrolig fördel att kunna se all delar i en samordnad 3D-modell. Det visar hur viktigt det är att alla entreprenörer bygger efter de projekterade handlingarna för att undvika kollisioner.

I projekten modelleras även APD planer i 3D upp, dvs hur arbetsplatsen ser ut under produktionen. Det är ett viktigt verktyg för att kunna planera logistiken på arbetsplatsen.

4D och 5D
Veidekkes projekt är kalkylerade enligt BIM-modellen vilket leder till att vi får fram enhetstider och resurser i en tidplan.

Genom att koppla 3D-modellen till projektets tidplan kan man visuellt simulera produktionen och testa olika tidplaner, metodval och resurser.

Tidplanen bearbetas via det platsbaserade planeringsverktyget Line of Balance och optimeras så att rätt flöde skapas på arbetsplatsen. Allt kontrolleras genom en 4D-film. Med hjälp av filmen görs en byggbarhetsgranskning och kontroll så att produktionsordningen blir optimal.

VDC har bidragit till flera positiva erfarenheter
Veidekke har valt att satsa på VDC framförallt eftersom vi tror att det är framtidens sätt att driva byggprojekt. Resultatet är mycket positivt, både interna och externa beställare är mycket nöjda med metoden.

Fördelarna med VDC:
• Alla aktörer i projektet träffas och deltar samtidigt i beslutsprocessen/projekteringen
• Ökad samverkan
• Ökat engagemang
• Större möjligheter att testa olika alternativ
• Stora tidsvinster: Bättre, billigare och snabbare process
• Bättre, mer begriplig, kommunikation i gruppen
• Bättre, mer tillförlitliga handlingar
• Mindre pappersarbete
• Modellerna är intelligenta och kan användas på flera sätt i förvaltning.

Film om VDC-baserad projektering:

Läs också

BIM i byggprocessen

Annonsplats