Etikettarkiv: Håltagning

Årets håltagnings- och rivningsprojekt 2016

Artikelförfattare:anders-anderssonAnders Andersson
vd Void AB, Ordf. HiBvoid-logga

För en erfaren håltagare kan en del håltagningsprojekt betraktas som rutinjobb medan andra uppdrag kräver särskilda lösningar.

Då och då stöter vi på rejäla utmaningar där vår problemlösningsförmåga sätts på prov.

Ett av de kanske största utmaningar vårt företag stått inför var ett uppdrag för Ovako Bars AB i Smedjebacken.

För genomförandet av det projektet tilldelades vi på Void AB det Svenska Demoleringspriset 2016 vilket vi är mycket stolta över. Vi har också lärt oss en del under projektet och vi vill här dela med oss av erfarenheterna. Fortsätt läsa Årets håltagnings- och rivningsprojekt 2016

Kvartsdamm på byggarbetsplatser

Omfattande studie om byggdamm

Byggipedia har fått i uppdrag av branschorganisationerna inom håltagning, rivning och sanering att inför möte inom den internationella branschorganisationen IACDS sammanfatta de svenska reglerna kring stendamm och kvarts. Delar av detta arbete presenteras därför här på Byggipedia.

Fler artiklar: Kvartsdamm

I en IVL studie om exponering för damm på byggarbetsplatser studerades några yrkesgrupper och arbetsmoment med utgångspunkt ifrån exponering för damm.

Underlaget till denna artikel och sammanfattning baseras på den innehåll ur den första rapporten i studien. För mer information och utförliga detaljer kring dammbegränsning vid olika arbetsmoment och arbetsmetoder – se rapporterna (länkar nedan) Fortsätt läsa Kvartsdamm på byggarbetsplatser

Regler och åtgärder mot kvartsdamm

Gränsvärden och C-märkning av kvarts

Byggipedia har fått i uppdrag av branschorganisationerna inom håltagning, rivning och sanering att inför möte inom den internationella branschorganisationen IACDS sammanfatta de svenska reglerna kring stendamm och kvarts. Delar av detta arbete presenteras därför här på Byggipedia

Arbetsmiljöverket har beslutat att c-märka ämnet kvarts. C-märkning innebär att det finns risk att utveckla cancer vid exponering – om gränsvärdena överskrids.

I Sverige är gränsvärdet för halten kvartspartiklar  max 0.1 milligram kvarts per kubikmeter luft. Den amerikanska organisationen för yrkeshygien som brukar vara vägledande rekommenderar ett gränsvärde på en fjärdedel av det svenska.

Åtgärder på byggarbetsplatser

Vid bilning, slipning, rivning i kvartshaltiga material som betong, tegel, puts och murbruk alstras stendam med kvarts. Detta kan t ex vara i samband med renovering av kök och badrum. Fortsätt läsa Regler och åtgärder mot kvartsdamm

Kvartsdamm kan ge silikos

Om kvarts

Byggipedia har fått i uppdrag av branschorganisationerna inom håltagning, rivning och sanering att inför möte inom den internationella branschorganisationen IACDS sammanfatta de svenska reglerna kring stendamm och kvarts. Delar av detta arbete presenteras därför här på Byggipedia

Kvarts är ett mineral av kristallstruktur som består av kiseldioxid. Kvarts finns bland annat i granit och gnejs. Stendammet från arbete med sand-, berg- och stenmaterial kan innehålla kvarts – ibland i höga halter.

Kvartsdamm finns i:

 • Gruv- och stenindustrin – damm uppstår när man till exempel krossar, sorterar och maler sten.
 • I stålverk och gjuterier används kvartssand vid gjutning och i porslinsfabriker och andra keramiska industrier.
 • Där glas- och slipvaror tillverkas.
 • Byggnadsämnesindustrin, till exempel där man tillverkar betong-, tegelbyggelement och takpapp.
 • Byggnads- och anläggningsverksamhet, bland annat när man river byggnader och driver tunnlar.
 • Där man slipar, borrar och bilar i betong. Även när man sopar gator finns kvartsdamm.
Källa: Kvartsdamm (Arbetsmiljöverket) 

Fortsätt läsa Kvartsdamm kan ge silikos

Håltagningsentreprenörerna, HiB

Håltagningsentreprenörerna, HiB,  bildades 1987 och består idag av ca 125 medlemsföretag. Några av dessa verkar inom fler områden bl a sanering och rivning.

En förutsättning för medlemskap är att företaget till väsentlig del utför håltagningsentreprenader samt innehar erforderlig kompetens och förmåga att bedriva en kvalitetsmedveten produktion inom branschen.

HiB har till ändamål att:

 • Genom olika initiativ och aktiviteter särskilt främja och utveckla håltagningsproduktionen inom byggindustrin samt verka för en hög kvalitet på verksamheten.
 • Samarbetet med myndigheter och institutioner främja tillkomsten av bestämmelser och normer som stöder medlemmarnas intressen.
 • Kompetensutveckla medarbetare med både praktisk och teoretisk kunskap (utbildningen sker i föreningens regi och medarbetare erhåller yrkesbevis efter godkänt teoretiskt prov)
 • Genom kurser och seminarier vidareutbilda företagsledning och tjänstemän i kvalitetsutveckling och entreprenadjuridik
 • Arrangera studieresor i samband med mässor och konferenser
 • Beställare och konsulter hålls informerade om nya arbetsmetoder och branschspecifika mätregler.
 • Främja andan mellan kollegor i branschen och framför allt utbyta erfarenheter och kunna vara med och påverka beslut

Även leverantörer inom håltagningsbranschen är  medlemmar i HiB och bidrar med utveckling, kunskap och kompetens på maskin- och verktygssidan. En viktig del i utvecklingsarbetet är arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

Läs mer på hemsidan: Håltagningsentreprenörerna

Håltagningsentreprenörerna på Byggipedia

HiB har tagit sammanställt informations- och utbildningsunderlag som finns bl a under Yrkeskunskap på Byggipedia.

Byggipedia diskuterar nu möjligheten att,  tillsammans med bl a Håltagningnsentreprenörerna samt andra verksamheter t ex sanering och rivning, utveckla ett kunskapsområde specifikt för utbildning och utövare inom detta gebiet. Fokus kommer att ligga på exempel på åtgärder och metoder samt hållfasthet och säkerhet kring utförandet. Logistik, dammbegränsning samt hantering av massor och miljö- och hälsofarliga ämnen är viktiga områden att ta upp.