Riskbedömning – asbest

Asbestförekomst i befintliga byggnader är lagligt så länge det inte påverkas av åtgärder i byggnaden. Om åtgärder t.ex. renovering och rivning ska utföras är det viktigt att bedöma risk för asbestförekomst.

Om asbest förekommer bland de delar och material som påverkas av åtgärden ska dessa material saneras först. Det finns särskilda regler (AFS 2006:1), rutiner och skyddsåtgärder som då måste följas.

Annonsplats

Förekomst av asbest kan väsentlig påverka tidplan och kostnader för uppdraget om det inte upptäcks och saneras i tid.

Riskbedömning och asbestinventering utförs innan arbetet påbörjas.
  • En inventeringen som utförs i god tid kan förebygga både arbetsmiljörisker och onödiga produktionsstörningar samt  kostnader för dessa.
  • Om förekomst av asbest inte kan uteslutas planeras arbeten med hänsyn till behov av sanering och skydd av arbetares hälsa.

Identifiering av asbest


OBS! Även efter senaste förbudet 1982 kan asbest ha kommit till Sverige via importerade produkter. Det är därför inte helt tillförlitligt att utesluta förekomst av asbest enbart baserat på årtal då en byggnad uppfördes eller renoverades.


För att säkerställa om ett misstänkt material innehåller asbest – eller ej – bör en specialist anlitas.

  • Asbestfibrer kan se olika ut beroende på vilken sort det är och hur den bearbetats vid tillverkning.
  • Det kan var alltifrån långa trådar till pulverform.
  • I vissa material är fibern fast ingjutet som armering och syns först brottytan om man knäcker materialet.
Annonsplats

En specialist på miljöinventeringar har erfarenhet för att ibland göra en okulär bedömning för att utesluta asbestförekomst respektive bekräfta misstanke om förekomst samt avgöra om vidare provtagning krävs.

Om risk för asbestförekomst upptäcks först sedan under arbetena påbörjats skall skyddsombudet informeras.

Det är riskfyllt att hantera och andas in asbest. Därför bör man inte själv rota runt i materialet innan en specialist konsulterats. Även om den som använder skyddsutrustning kan riskera spridning till andra personer.

Kunskap för att upptäcka riskmaterial – i tid

Eftersom det finns risk att både beställare och arbetsgivare missar eventuell asbestförekomst i tidigt skede är det viktigt att även yrkesarbetare känner till riskerna och när förekomst av asbest kan misstänkas. Detta för att kunna skydda sig själva och rapportera misstänkt asbestförekomst.

Annonsplats

Information behövs om asbestföreskrifter, krav på utbildning för den som skall delta i arbete med asbest. För rivningsarbeten krävs särskild utbildning.

Asbest

Annonsplats