Etikettarkiv: Byggkeramik

Branschstandarder

Om branschregler

Säkra Våtrum GVKEtt antal  branschorganisationer inom byggbranschen har tagit fram gemensamma standarder för utförandet.

Syftet med branschstandarder är bl a att säkerställa enhetliga, kvalitetsmässiga och bl a fuktsäkra utföranden.

I upphandling och entreprenadkontrakt anges vilka regler som skall gälla för entreprenaden.

Även om beställaren inte anger att branschstandarderna skall följas är det vanligt att man gör det ändå,  om inget annat avtalats i projektet.

Om en fuktskada inträffar är det inte säkert att garantier och försäkringar gäller om inte branschföreskrifterna följts.

Branschernas standarder och rekommendationer blir ofta vägledande i utbildningssammanhang och med tiden också det utförande som många hantverkare normalt följer.

Fortsätt läsa Branschstandarder

Keramiska byggnadsfasader

Kakel och klinker, s k byggkeramik, kan användas som fasadbeklädnad. Det enda man måste tänka på är att plattor som används i vårt klimat bör vara frostbeständigt.


Innehållet på denna sida är framtaget i samarbete med Byggkeramikrådet, BKR.

Bilderna tillhör Byggkeramikrådet.


 

Bild: Keramisk fasad. Kuggen i Göteborg

Montage

Plattorna monteras traditionellt i bruk eller fästmassor på plats. Idag görs detta manuella arbete endast på mindre fasadytor, socklar och liknande. Numera finns nämligen mer rationella fasadsystem för keramiska plattor.

Prefabricerade fasadelement

Plattorna gjuts in prefabricerade betongelement enligt följande:

  1. Plattorna läggs i botten på form med armering.
  2. Formen fylls med betong.

Två olika fasadsystem förekommer

  • Beklädnadselement av armerad betong med plattor ingjutna i ytskiktet, som monteras utanpå byggstomme och isolering.

  • Sandwichelement av två förtillverkade betongskivor sammanhållna av armering i ett mellanliggande värmeisoleringsskikt.

Den inre skivan är bärande och den yttre har ingjutna keramikplattor på ytskiktet.

Ventilerade fasadkonstruktioner

Sedan ett trettiotal år har metoder med s.k. ventilerade keramikfasader blivit vanliga, främst i Syd- och Mellaneuropa men på senare år också i Sverige. Plattorna är då infästa på vertikala eller horisontella metallprofiler uppsatta i ytterväggsmaterialet som är tillräckligt hållfast och frostbeständigt.

Keramikplattorna, ofta i stora format, 90 x 90 cm, monteras på metallprofilerna genom synlig eller dold infästning så att en 20-30 mm luftspalt uppstår.

Fördelar med ventilerade keramiska fasadsystem
  • I luftspalten transporteras fukt bort genom skorstensverkan så att fukt- och mögelskador kan undvikas.
  • Mellanrummet bidrar till värmeisolering och påverkar därmed kostnader både för uppvärmning och för kylning positivt.
  • De keramiska plattorna bidrar tillsammans med luftspalten till dämpning av trafikbuller.
  • Den effektiva bostads- eller kontorsytan, kan utökas genom att utrymmeskrävande ytmaterial i fasaden, t.ex. murverk, inte påverkar ytterväggens tjocklek.

Infästningar vid ventilerade keramiska fasader

Synlig infästning
Dold infästning

Synlig infästning med klipps och vertikal bärlist.

Den synliga infästningen innebär infästning att upphängningsdetaljer med klipps på vertikal bärlist i plattans över- och underkant.

Dolt infästning på horisontell bärlist med kramlor för infästning på plattornas baksida.

Exempel på hus med keramiska fasader

Läs mer

Produkter och användningsområden – Byggkeramik

Webbplats

Byggkeramikhandboken

Råvaror och tillverkning – Byggkeramik

Kakel och klinkerplattor tillverkas av lera. Lera bränns till keramik vilket är en metod som funnit i flera tusen år bl a i Kina och i Mellanöstern. De första keramiska plattorna formades till en början ganska grovt av torkade lerklumpar.  Med tiden upptäckte man att leran fick bättre hållfasthet om de brändes i den öppna elden.


Innehållet på denna sida är framtaget i samarbete med Byggkeramikrådet, BKR.

Bilderna tillhör Byggkeramikrådet.


Tillverkning av keramiska plattor skeridag  över hela världen. I Europa har Italien, Spanien, Portugal, Tyskland, Frankrike m.fl. länder länge varit framstående. I Sverige tillverkades kakelplattor fram till 1978 (Uppsala Ekeby) och klinkerplattor till 2008 (Höganäs). Under 2000-talet har Asien och då framförallt Kina kommit ikapp Europa i tillverkningskapacitet.

Keramiska plattor finns idag i en mängd olika typer, kvaliteter, format, färger, ytstrukturer och användningsområden. I Sverige har vi använt keramiska plattor sedan 1600-talet. Till att börja med, grovhuggna, tegelliknande plattor för golv och senare glaserade, eller oglaserade plattor för väggar.

Lera är mineraliskt material

Lera är ett av de allra vanligaste ämnena i jordskorpan och består av mikroskopiska partiklar av bergarter, som under miljontals år malts ner av naturens krafter till ett finkornigt pulver och pressats ihop till lera. Leran är oftast hård, kompakt och finfördelas före beredning, blandas med vatten, till plastiska lermassor som kan formas till olika föremål och brännas till keramik.

Fortsätt läsa Råvaror och tillverkning – Byggkeramik

Produkter och användningsområden – Byggkeramik

Indelning av byggkeramik i olika produktgrupper talar om vilka egenskaper plattorna har och därmed var och hur de kan användas. Olika lerkvaliteter och tillverkningsmetoder ger plattor med skilda förutsättningar.


Innehållet på denna sida är framtaget i samarbete med Byggkeramikrådet, BKR.

Bilderna tillhör Byggkeramikrådet.


Materialegenskaper

Den egenskap som främst påverkar kvalitet och användningsområden är produkternas porositet som kan mätas med en standardiserad provningsmetod (EN ISO 10545-3) som används över hela världen. Värdet man får fram är materialets vattenabsorption i procent av produktens vikt.

Följande samband gäller:

  • Låg vattenabsorption => låg porositet och hög hållfasthet, frostsäkerhet etc.
  • Hög vattenabsorption => hög porositet och låg hållfasthet, frostsäkerhet etc.

Vattentäta våtrum – Vad gäller?

Produktgrupper

Indelning av keramiska plattor i produktgrupper, definitioner och krav på egenskaper som mått- och ytkvalité, fysikaliska egenskaper etc. framgår av gällande svensk/europeisk standard SS-EN 14411. Standarden ges ut av SIS, Swedish Standards Institute.

Tillverkningsmetod (formningsmetod): samt vattenabsorption i procent avgör vilken grupp produkten hamnar i.

Fortsätt läsa Produkter och användningsområden – Byggkeramik