Etikettarkiv: Brand

Heta arbeten

Vad är heta arbeten?

Heta arbeten är arbeten som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra heta arbeten måste du vara medveten om brandriskerna och kunna utföra arbetet på ett så säkert sätt som möjligt.

Med heta arbeten syftas ofta på svetsarbeten, men också skärning och uppvärmning av t ex klister vid takläggning alstrar värme liksom arbeten med varmasfalt.

Riskerna med heta arbeten är bl a:
 • brännskador på de personer som arbetar i närheten,
 • svetslågor eller svetsloppor kan komma i kontakt med brännbart material och orsaka brand
 • värmeavgivning från heta verktyg och maskiner
 • uppvärmda materialytor kan orsaka både brand och avgivning av giftiga gaser från smältande material.
 • friktion mellan t ex slipyta och slipverktyg eller mellan sågklinga och material kan i värsta fall orsaka både brännskador, brand eller avgivning av giftiga s k brandgaser från uppvärmda material.

Fortsätt läsa Heta arbeten

Brandskyddsarbete på byggarbetsplatsen

Förebyggande brandskyddsarbete

Varje arbetsplats har sina unika förutsättningar och kräver riskbedömning samt anpassade åtgärder.

Riskinventering:

 • Ha koll på heta arbeten, t ex i form av svetsning och skärning, samt var och när i tiden dessa kommer att utföras.
 • Om gasol eller brandfarliga kemikalier förvaras i byggnad eller i närheten av arbetsplatsen.
 • Om det finns utrymmen på arbetsplatsen som kan vara särskilt svåra att utrymma om en brand skulle uppstå.

Fortsätt läsa Brandskyddsarbete på byggarbetsplatsen

Förebyggande brandskyddsarbete

Ett förebyggande brandskyddsarbete på en arbetsplats innebär att:

 • ta reda på vilka riskerna för brand är
 • förhindra att brand uppstår
 • förhindra att människor och egendom skadas om brand trots allt skulle uppstå

Riskinventering

För att kunna arbeta systematiskt med att förbättra brandskyddet och informationen kring detta krävs att man först och färmst är medveten och känner till vilka riskerna är på arbetsplatsen!

Kartläggning av brandriskerna kallas riskinventering och omfattar bl a:
 • Verksamhetens risker för brands uppkomst
 • Verksamhetens risker vid brands uppkomst

Fortsätt läsa Förebyggande brandskyddsarbete

Brandritningar

Vid projektering av ett hus skall man ta hänsyn till brandskyddet i byggnaden. Vissa grundläggande regler och riktlinjer för brandsäkerhet ingår i den ”normala” projekteringen.
För vissa typer av byggnader och verksamheter krävs dock särskild brandskyddsprojektörer.

Brandskyddsdokumentationen kan avse:

 • utrymningsvägar och skyltar
 • brandcellsindelning av större byggnader
 • placering av sprinkler och brandsläckare
 • brandklass på ingående byggdelar, t ex dörrar.

Fortsätt läsa Brandritningar