Heta arbeten

Vad är heta arbeten?

Heta arbeten är arbeten som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra heta arbeten måste du vara medveten om brandriskerna och kunna utföra arbetet på ett så säkert sätt som möjligt.

Exempel på heta arbeten är svetsning, skärning och borrning som alstrar värmer samt uppvärmning av t ex klister vid takläggning.

Annonsplats
 • Friktion mellan verktyg och material, t ex diamantborr och betong, skapar en värmeutveckling som kan var skadlig både för verktyg och material med lågt värmemotstånd.
 • Vid skärning med t ex vinkelslip kan det slå gnistor som riskerar att antända material i närheten.

Varför är vissa arbeten brandfarliga?

Vid svetsning och skärning används en låga med mycket hög temperatur, som kan antända de flesta material.

 • Kring lågan uppstår heta oförbrända gaser som lätt kan spridas in i väggar eller andra dolda utrymmen.
 • Inte bara glödande svetsloppor är brandfarliga, utan även ”svarta” svetsloppor kan ha en temperatur på upp till 500 °C, och kan då antända de flesta brännbara ämnen.

Vid svetsning eller uppvärmning av rör eller andra värmeledande material sprids värmen, och brand kan uppstå långt från arbetsstället, t.ex. inne i en vägg eller andra byggnadsdelar. Gnistor från slipning och skärning med rondell kan vara lika farliga som svetsloppor.

Hetluft som alstras genom förbränning av gas, t.ex. vid takläggning, har så hög temperatur att de flesta brännbara ämnen kan antändas.

Annonsplats

Även hetluft som alstras elektriskt, t.ex. med varmluftpistol, kan ha så hög temperatur vid verktygets mynning att brännbara material kan antändas.

Källa: Heta Arbeten (if)

Vilka risker innebär heta arbeten?

Hur stora riskerna är beror bland annat på hur lätt material och vätskor i närheten antänds, smälter och/eller brinner.

Riskerna med heta arbeten är bl a:
 • brännskador på personer,
 • brand eller explosion om svetslågor, svetsloppor och gnistor som kommer i kontakt med brännbart eller explosivt material.
 • inandning av giftiga gaser från smältande material.
 • både uppvärmning och brand i byggander kan orsaka allvarliga hållfasthetsförluster så att byggnaden med risk för ras.

Tillstånd och certifikat

Arbeten som är särskilt brandfarliga kräver speciell kompetens och utbildning. Den som utför heta arbeten skall ha behörighet och kunna visa upp ett giltigt certifikat

I vissa fall behövs en certifierad (behörig) brandvakt som ska bevaka att brand inte uppstår.

För att få tillstånd att utföra heta arbeten skall man normalt ha genomgått Brandskyddsföreningens kurs ”Heta arbeten”.

Certifikatet är ett personligt tillstånd för att få utföra heta arbeten. Innehavare av certifikat ska ha minst den kompetens som Svenska Brandskyddsföreningens kurs ”Heta arbeten” ger.

 • Giltighetstiden för ett certifikat är 5 år. Därefter kan det förnyas 5 år i taget med ny utbildning.
 • De nordiska länderna har beslutat att godkänna varandras utbildningar och certifikat  i Heta Arbeten.

Särskilda försäkringsregler

Försäkringsbolagen ställer krav på:
 • utbildning och behörighet för den som utfärdar tillstånd för Heta Arbeten
 • att både brandvakt och den som utför heta arbeten har giltigt certifikat.

Om försäkringsbolagen sregler inte följs finns risk att de inte ersätter skador efter brand.

De certifikat som är utfärdade av Brandskyddsföreningens  motsvarighet i Finland, Norge och Danmark är godkända av försäkringsbolagen i Sverige.

Annonsplats

Förbud mot heta arbeten

Heta arbeten är förbjudna i områden där t.ex. brandfarliga varor hanteras enligt förordningen om brandfarliga och explosiva varor, FBE.  Undantag kan medges av byggnads- respektive räddningsnämnd

Källor och länkar

.

Annonsplats