Brandskydd på byggarbetsplatsen

Förebyggande brandskyddsarbete

Varje arbetsplats har sina unika förutsättningar och kräver riskbedömning samt anpassade åtgärder.

Annonsplats
Riskinventering:
 • Ha koll på heta arbeten, t ex i form av svetsning och skärning, samt var och när i tiden dessa kommer att utföras.
 • Om gasol eller brandfarliga kemikalier förvaras i byggnad eller i närheten av arbetsplatsen.
 • Om det finns utrymmen på arbetsplatsen som kan vara särskilt svåra att utrymma om en brand skulle uppstå.

Annonsplats

Förebyggande åtgärder

Åtgärder för att förebygga uppkomst av brand samt för att förebygga skada vid eventuell brand:
 • organisera arbeten, tidplan och disposition av arbetsplatsen, t ex materialupplag så att risken för svetslopper och nadra brandrisker undviks
 • planera och upprätta säkra utrymningsvägar (Arbetsmiljöverket har regler för detta)
 • placera ut brandskyddsutrustning, t ex brandsläckare och brandfilt, samt informera alla om var brandskyddsutrustningen förvaras – och hur den används!
 • informera och utbilda arbetstagare och underentreprenörer om brandskyddet på arbetsplatsen, ansvarsfördelning och rutiner om något skulle inträffa. Viktigt att informationen når alla under byggets olika skeden!
 • ev. brandövning.

Planeringsunderlag

Underlag för planering av brandskydd för en byggarbetsplats:
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Räddningsverkets allmänna råd
 • Byggföretagets generella brandskyddsrutiner
 • Vid behov görs en särskild riskinventering för det aktuella projektet och då kan tidplan samt intilliggande verksamheter vara av betydelse.

Källor och länkar

Brandskydd på Byggarbetsplatsen – Vägledning (SBUF, SP)

Annonsplats