Heta arbeten – regler och villkor

Genomförande av arbeten som klassas som Heta arbeten omfattar krav på säkerhetsrutiner och utbildning samt tillstånd för arbetet. Den som utför arbetet är skadeståndsskyldig om arbetet orsakar skador.

Det finns försäkringar att teckna för Heta arbeten. För att få ut ersättning måste regler och villkor uppfyllas, t ex gäller räddningsplikt, vilket innebär att den försäkrade aktivt måste begränsa skada om något inträffar.

Annonsplats

Säkerhetsregler för Heta Arbeten

Tillstånd – Den som avser att bedriva eller låta bedriva Heta Arbeten på tillfällig

Behörighet – Den som ska utföra brandfarliga Heta Arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd.

Brandvakt – Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen ska ha behörighet och erfarenhet. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.

Annonsplats

Arbetsplatsen – Arbetsstället skall vara avstädat och vid behov vattnat. Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig

Skydd mot spridning av brand – Brandfarliga varor, brännbara material och konstruktioner (även dolda/ konstruktioner) samt otätheter kan behöva skyddas, avlägsnas, eller avskärmas respektive tätas.

Larmrutiner – Fungerande telefon ska finnas tillgänglig och arbetsplatsens adress måste vara känd av de som skall larma vid brand.

Särskilda föreskrifter vid svetsning

Säkerhetsreglerna innehåller också särskilda föreskrifter för arbeten som svetsning, uppvärmning med gas, applicering av tätskikt och smältning av asfalt.

Rättsligt ansvar vid uppkomst av brand

Skadeståndslagen (2 kap 1 §)

Den som slarvar med brandskyddet eller väljer en arbetsmetod som är brandfarlig kan bli skyldig att ersätta den brandskada som han orsakar annan genom oaktsamhet. Krav på ersättning kan komma från försäkringsbolag som betalat skadan genom brandförsäkringen (regress).

Brottsbalken (13 kap 6 §) Den som slarvar med brandskyddet eller väljer en arbetsmetod som är brandfarlig och på så sätt vållar omfattande egendomsskada eller personskada (eller framkallar fara för detta) kan dömas för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse. Polisen utreder brandorsaken.

Källa: Svenska Brandskyddsföreningen Säkerhetsregler för Heta Arbeten (SBF HA-001)

Försäkringsvillkor

Arbetsplatsens brandförsäkring innehåller ett antal säkerhetsföreskrifter och villkor som syftar till att förhindra eller begränsa skada.

För heta arbeten gäller särskilda föreskrifter och säkerhetsregler. Om en anställd eller en anlitad entreprenör har brutit mot säkerhetsreglerna görs avdrag från ersättningen från försäkringen med 30 %.

Räddningsplikt

Räddningsplikt innebär att den försäkrade ska:
  • försöka avvärja en skada när omedelbar risk upptäcks
  • begränsa en skada som inträffat
  • snarast omhänderta och skydda skadad egendom.

Försäkringsbolaget ersätter skäliga kostnader för dessa räddnings­åtgärder.

Återbetalningsskyldighet och självrisk

Ett försäkringsbolag kan återkräva utbetald ersättning om ansvaret för heta arbeten eller för brandskyddet på arbetsplatsen varit eftersatt.

Företag som utför heta arbeten bör ha ansvarsförsäkring om minst 10 miljoner kronor. Observera att självrisk kan vara hög. Vid skada som är orsakad av heta arbeten kan självrisken vara 30 % av skadebeloppet.

Länkar

Svenska Brandskyddsföreningen Säkerhetsregler för Heta Arbeten
Heta Arbeten (if)
Hetaarbeten.se

Annonsplats

.

.

Annonsplats