Förebyggande brandskyddsarbete

Ett förebyggande brandskyddsarbete på en arbetsplats innebär att:

 • ta reda på vilka riskerna för brand är
 • förhindra att brand uppstår
 • förhindra att människor och egendom skadas om brand trots allt skulle uppstå

Riskinventering

För att kunna arbeta systematiskt med att förbättra brandskyddet och informationen kring detta krävs att man först och färmst är medveten och känner till vilka riskerna är på arbetsplatsen!

Kartläggning av brandriskerna kallas riskinventering och omfattar bl a:
 • Verksamhetens risker för brands uppkomst
 • Verksamhetens risker vid brands uppkomst

Annonsplats

Detta innebär bl a att man måste kartlägga brandfarlig verksamhet samt om en viss byggarbetsplats kan vara särskilt farliga att vistas på vid eventuell brand p g a att den är svår att utrymma eller om det på byggarbetsplatsen, i byggnader eller verksamheter i närheten förvaras särskilt brand- eller explosionsfarliga material, gaser eller kemikalier. Dessa måste kunna skyddas om en brand trots förebyggande åtgärder skulle uppstå.

Annonsplats

Det förebyggande åtgärder

När riskerna för uppkomst av brand samt vid hantering av uppkommen brand är kartlagda kan det förebyggande arbete fokusera på att minimera riskerna.

Det är principiellt två saker som skall ingå i det förebyggande brandskyddsarbetet:
 • Förberedande åtgärder
  Att vidta förebyggande åtgärder innebär att man på arbetsplatsen har en beredskap mot bl a brand kan redovisas som brandskyddsregler i brandskyddsdokumentationen.Exempel på förebyggande åtgärder är att det finns lämplig brandskyddsutrustning, fria utrymningsvägar, ansvarsfördelning och tydliga rutiner om brand skulle uppstå, utbildning och information för de som arbetar på arbetsplatsen.
 • Brandskyddsrutiner
  Brandskyddsrutinerna beskriver bl a larmrutiner, utrymning, brandsläckning och hjälpa skadade och nödställda. Brandskyddsrutinerna innbär bl a hänsyn till arbetsplatsens utformning och antal människor som befinner sig på arbetsplatsen samt deras bedömda förmåga att klara av att ta sig ut vid brand.

.

Annonsplats