Etikettarkiv: Arbetsmiljö

Förtjänsterna med en god arbetsmiljö

Vem tjänar på en god arbetsmiljö?

Alla tjänar på en god arbetsmiljö; både den som trivs och mår bra på sitt arbete och därmed gör sitt bästa på jobbet och företaget. Arbetsgivaren tjänar på en god och säker arbetsmiljö med en frisk, motiverad och effektiv personal.

När personalen trivs är effektiviteten och lösamheten ofta som bäst. Dessutom slipper arbetsgivaren onödiga sjukskrivningskostnader, kostnader för vikarier och/eller produktiobbortfall samt för rehabilitering – om personalen kan hållas välmående och skadefri. Arbetsgivaren har ju även ett praktiskt och ekonomiskt ansvar för personalen vid sjukdom eller arbetsplatsolyckor.

Alltså är det mer lönsamt för företagare att ha frisk personal, som kan arbeta–, än skadade och sjuka som inte kan bidra till företagets verksamhet och intäkter.

Vi är alla en viktig del av vår egen arbetsmiljö!

Att företaget följer lagar och regler på arbetsmiljöområdet är en förutsättning för att minimera riskerna med en dålig arbetsmiljö, men detta förebyggande arbete är ingen garanti för att olyckor inte kommer att ske eller för att alla skall trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats. Alla måste ta sin del av detta ansvar!

Den psykosociala arbetsmiljön

Den psykosociala arbetsmiljön är svår att identifiera och mäta. Den varierar med hur var och en på arbetsplatsen upplever sin arbetsplast och sin arbetssituation. Några kanske trivs bra på jobbet medan andra känner sig utanför gemenskapen, stressade eller att chefen inte förstår dem.

När det gäller den psykosocial arbetsmiljön är det särskilt tydligt att alla på en arbetsplats aktivt måste bidra till trivsel, ett bra samarbete samt se till att alla är delaktiga och accepterade.

Om problem uppstår på arbetsplatsen är det i första hand chefen som måste lösa detta, men alla måste hjälpa till om det skalll fungera!

Företagskultur och arbetsklimat

Företagspolicy´s och företagskultur såsom stämningen och värderingarna inom hela företaget och inom arbetsgruppen, samt arbetsledningen på bygget är viktiga. Fortsätt läsa Den psykosociala arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön är ofta enklare att analysera och hantera än den psykosociala. Den fysiska arbetsmiljön handlar om fysisk hälsa och säkerhet på arbetet.

Arbetsmiljöarbetet reglera i lag går ut på att förebygga av sjukdom och ohälsa till följd av luftföroreningar, ljud, buller, belastningsskador mm. Åtgärder skall vidtas för att förebygga olyckor på arbetsplatsen.

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats består i utbildning, information och praktiska åtgärder som skall förhindra bl a förslitningsskador genom dålig ergonomi och olyckor. Fortsätt läsa Den fysiska arbetsmiljön

Lagar och regler kring brandskydd

Regler kring brandskydd

På en byggarbetsplats förekommer hantering av brandfarliga ämnen och material samt en vissa arbeten som innebär särskild risk för uppkomst av brand, s k Heta arbeten.
Arbetsmiljöverket utfärdar lagar och regler för hur brandskyddet skall fungera på en arbetsplats. Brandskyddsföreningen arbetar med utbildning och information om systematiskt brandskyddsarbete.

Regler som styr brandskyddsarbetet för organisationer, bl a byggföretag och enskilda, t ex husägare finns i lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Ytterst gäller lagen om ksydd mot olyckor.

Fortsätt läsa Lagar och regler kring brandskydd

Särskilda förutsättningar – Yttertak

Funktionskrav

Taklutning

Taklutningen är en förutsättning för att regn- och smältvatten skall kunna rinna av taket.
Extrema vindförhållanden kan dessutom medföra undertryck med uppåtriktade krafter så att taket ”sugs” uppåt och riskerar att blåsa av om det inte är stadigt förankrat.
Taklutningen avgör hur stora dessa krafter kan bli.

Takets lutning kan vara avgörande för vilka taktäckningsmaterial som kan användas, t ex:

  • Tegel- och betongpannor brukar kunna användas ner till 14 graders lutning. Minsta taklutning kan variera beroende av vilket underlagstak man har samt om panorna är falsade. Ofalsade pannor kräver en taklutning på minst 22 grader.
  • Vid flackare tak används ofta papp- eller plåttäckning. Även för plåt- och papptäckning finns minsta rekommenderad taklutning som man måste vara uppmärksam på.
    Vid mindre än 3,5 graders lutning kan helklistrad tvålags papptäckning användas.

Fortsätt läsa Särskilda förutsättningar – Yttertak